• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי הרב שמעון ללוש

 1. ה

  סלייסר בשבת

  ב"ה שלום וברכה, אכן לענ"ד ניתן להורות כפי התנאי המבואר כאן, מאחר שכל ההסתייגות של מרן שליט"א בזה הוא מצד הנראות, ולא מן הדין, ולכן בהתקיים התנאי, נמצא שע"י הזהירות בזה יש היכר ברור שאינו דומה לפעולה מהותית של טוחן, והוו דלא לוסיף עלה. בברכה רבה
 2. ה

  למה לא לשים תכלת בזמננו?

  ב"ה שלום וברכה לשואלים הנכבדים, ראיתי להשיב בכלליות על הנושא שהרבה גופי תורה תלויים בו, וממילא יובן גם התשובה לנידון הפרטי ששאלתם כאן. דברי מרן הראש"ל שנזכרו לעיל לענין ההנהגה הראויה, לא באו מצד החשבון ההלכתי, כי אם מהצד ההנהגתי. דהיינו, שבתחילה האריך הרחיב בעיקר הנידון מהצד התחקירי והשפעתו על...
 3. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  ב"ה במחכ"ת, אולם מ"ש שכ"ד שמונה ראשונים, ומנאם אחת לאחת, ראשית, אף אם הצדק עמו שכן דעת שמונה ראשונים, אולם מלבד שבקונטרס לברך ולהדליק (מצורף) מביא (בעמ' יב והלאה) דעת רוב ראשונים, הרמב"ם, אורחות חיים, כל בו, אשכול, רשב"ץ, מאירי, ר"ן, רבנו יונה, תוס' סוכה, רא"ש, אבודרהם בשם הרז"ה בעל המאור...
 4. ה

  שאלה על מה שפסק מרן הגרע"י זצוק"ל בספר הליכות עולם חלק ח' עמ' א

  ב"ה שלמא רבה לגברא רבה! ישר כח עצום ורב על דברים היוצאים בכנות מלב נלהב! ובאמת שחזרתי על דבריו ע"מ למצא מהיכן ראה לסתור אמרי וישוב דעת'י הקטנה, ולא מצאתי אלא תמיה אחת, וסברא אחת. תמיה אחת, והיא שלדברי "נמצא דאם יכול אדם לקנות נתח בשר כשר למהדרין ולאכולו, מותר לחברו [מן התורה] למכור לו נתח זהה של...
 5. ה

  מסרק בשבת

  ב"ה שלום וברכה, כל שמדובר במסרק שיכול להסיר שערות, אין אפשרות להתיר, שהרי מי יודע באמת אם יכול לתלוש או לא, וחז"ל קבעו שהוא פסיק רישיה דניחא ליה, ולא חילקו בין סוגי השער, אורכו, וחלקלקותו, ויתכן שגם יש בזה משום גזירה אף לאותם שאינו פסיק רישיה אצלם, אטו אותם שהוא פסיק רישיה שהם המצוי. ועכ"פ מדברי...
 6. ה

  סלייסר בשבת

  ב"ה יש"כ על השאלה שנערכה ונכתבה בטוטו"ד, אב"א קרא ואב"א סברא, תורה מפוארה בכלי מפואר, כתפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו. כבר אמרו רבותינו שאלת חכם חצי תשובה, ומאן דמתני כולה לא משתבש. ואצרף כאן מה שביארתי בזה בעניותי אחר הדיבור בזה קודם מרן מלכא שליט"א, תוכל להקשיב ישירות מדקה 42:30...
 7. ה

  טבילה

  ב"ה שלום וברכה, דברי ידידינו רבי שילה נראים בשני הנידונים. א. לענ"ד במקרה ראשון בוודאי לא דברו, ויש לומר לשוטר האמת כשאין ברירה אחרת, והוא כמו ששואלים את הרב על בדיקת שביעי אועל חציצה בטבילה וכדומה. ב. ובמקרה שני עיין טה"ב סי' יב הערה כג, ד"ה ומ"ש שאפילו במטה רחבה, (במהדו"ב עמ' קנז), ובסוף...
 8. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  ב"ה ובעיקר הערתו לענין השאלה של הנושא, נראה דאין כל נ"מ בחקירה אם איסור ברכה לבטלה מדאורייתא או מדרבנן, שהרי בלאו הכי אין כאן ספק שקול, כמבואר לעיל, ונמצא שאפילו למ"ד ברכה לבטלה מדרבנן, אין כאן ספיקא דרבנן, אלא מחלוקת בדרבנן שכל הפוסקים סוברים לאסור, ומיעוטא דמיעוטא דבטלי במיעוטייהו ס"ל להתיר...
 9. ה

  שאלה על מה שפסק מרן הגרע"י זצוק"ל בספר הליכות עולם חלק ח' עמ' א

  ב"ה שלום וברכה, ישר כח על השאלה הנפלאה! ובכן, ראשית מרן זיע"א לא התיר חלילה להלוות בריבית מיהודי אף כשיכול להלוות מגוי, אלא כתב שאין בזה את האיסור של לפני עיור מהתורה, אלא את האיסור של מסייע מדרבנן. ע"ש. ולגוף השאלה, יתכן ד"חד עברא דנהרא", אינו מוגבל דווקא אם יכל לעשות "באיסור" גם בלעדי חברו...
 10. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  ב"ה במחילה רבה, אולם לא ידעתי מה יתרון לרב הכותב דברים הנ"ל בכל עמלו שיעמול תחת השם של הפורום "מורשת מרן", אשר עוסק כולו בדרכו ומורשתו של מרן זיע"א, וגם השואל כאן אכן שאל כענין אליבא דמרן זיע"א גופיה, ועל זה הוא שהשבנו אליבא דמרן זיע"א. ודו"ק. (אמנם כן יש מדורים בפורום זה בהם אפשר לפתוח נושא כזה...
 11. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  ב"ה שלום וברכה, נודע בשערים המצויינים בהלכה, מחלוקת הרמב"ם והרשב"א בטעם ההיתר של ספק ספקא, שלדעת הרמב"ם הוא מפני, שיסוד הכלל של ספק דאורייתא לחומרא, הוא מדרבנן, שחכמים הם שאמרו להחמיר בספק של תורה, אבל מהתורה ספק דאורייתא הוא מותר. ולכן, כשיש ספק ספיקא, ספק ראשון אנו דנים ספק דאורייתא לחומרא...
 12. ה

  מהי ברכת הטורטיה לפי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

  ב"ה היא גופא, ע"ז שאל השואל, אחר שהמסקנא היא המוציא, מה הדין כשמילא וטיגן וכדומה, עי' לעיל ותרו"ן.
 13. ה

  פחיות קוקה קולה

  ב"ה לענין הוראה למעשה, לי חשובה כעת תשובתו של הרב כותב המכתב שעליו חתום מרן הראש"ל שליט"א, מה היתה כוונת הרב הכותב במכתב, ואודה למי שיברר זאת, מפני שלעת עתה הזמן עושק. בתודה מראש
 14. ה

  האם ניתן להקשות על חכמי הדור או לא.

  ב"ה במחילה רבה, השאלות כאן יצאו מהנושא של הכותרת והם קובעות ברכה לעצמם. הנושא של הכותרת, והשאלה המרכזית כאן, והמענה שצירפתי, לענ"ד חשובים ביותר כדי לשמר עבורם את הנושא מבלי להתפזר. כמה שיותר ממוקד, יותר יתבררו ויתלבנו העניינים כדבעי ויהיה לתועלת הנרצית. וכהערת אגב ע"מ לבנות אומר, דברי כבודו...
 15. ה

  אורך החצאית

  חזק ואמץ!!! תבורך מפי עליון!

קישורים לאתר 'מורשת מרן'