• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. י

  תפירה בציצית

  האם יש אפשרות להוסיף תפירה כעין לולאה בקצה הטלית כדי שהכנף לא יפול כפי שנפסק בש"ע ס' יא, טו דבעינן שיהיה נוטפת על הקרן?
 2. י

  מתקן כלי באוכלים

  מורינו הגר"ש ללוש שליט"א כתב תשובה כאן בנוגע לאם אדם חתך פרי או ירק כדוגמת אבוקדו, בצורה כזו שמשמש ככלי נוח לאכילה, דלא הוי מתקן כלי. רציתי להעלות קצת מהרהורי ליבי אך אין אני בטוח בדברים א) ההיתר הראשון שהרב כתב- כל מה שנעשה עם הטפל למאכל ע"מ לאכול בסמוך, אינו חשוב דרך מלאכה ותיקון, אלא דרך...
 3. י

  מתקן כלי במאכל

  ראיתי שמרן בחזון עובדיה התיר לאכול אשכולית עם כפית שאין בזה איסור סוחט. אך נפשי בשאלתי מדוע אין בזה מתקן כלי, שהרי הוא חותך האשכולית כעין כלי שמחזיק את הפרי וכאילו יצר כלי? וכן יש לשאול על חותך אבוקדו ואוכלו חצוי. וכן בקוקוס
 4. י

  מקור לצליית כבד בתנור

  בכה"ח יו"ד ס' עג סק"ו פסק שמותר לצלות כבד בתנור יחד עם תבשיל אפילו למ"ד ריחא מילתא. והביא כן בשם לחם הפנים בשם פני יצחק ועוד פוסקים. ועיינתי בלחם הפנים ובשאר הפוסקים ובילקו"י ועוד ספרים ולא מצאתי איזה ספר פני יצחק מדובר מכיון שיש כמה ספרים שנקראים כך. ועוד אף אחד לא הסביר מה הטעם שאף למ"ד ריחא...
 5. י

  תרומות ומעשרות

  נשאלתי מאדם המגדל חיטים, שכל מטרת הגידול מתחילת זריעתם הוא לבהמות, והם נקצרים אחר הבאת שליש. ברמב"ם (תרומות פרק ב הלכה ב) לכאורה מדוייק שחייב. דדוקא במינים העומדים לבהמה ולאדם, דעתו של הזורע מועילה אם לחייבו או לא. אבל במין שעיקרו עומד לאדם חייב. וכן דייק בדרך אמונה ס"ק כב. וכתב שם שכן דעת...
 6. י

  מיסים

  עכשיו ראיתי כאן מה שדנו לגבי העלמת מיסים וכן לקיחת כסף מהמדינה. ונפשי בשאלתי, מש"כ הגר"ש ללוש שליט"א שאם אין המלכות עושה זאת מתוך רשעות ואכזריות כלפי התורה והדת, אלא בשביל צורך וקיום המדינה לפי שיקוליה, בזה הולכים אחר מנהג המדינה אף נגד הדין. לכאורה ממש"כ מרן ביחוה דעת ח"ז מבואר להיפך, שהרי שם...
 7. י

  גריס

  שמעתי שמועה מכמה רבנים שהרב יעקב יוסף אמר שאם ראתה שיעור של ג' גריסים על בגד צבעוני אינה טהורה. רציתי לשמוע אם הדבר נכון שכך הוא פסק ומה המקור לזה
 8. י

  ברכות

  מה טעם פסק מרן זיע"א בהליכות עולם ח"ב בהעלותך אות ה שהנכנס לבית הכסא יחזור לברך, הרי אם מטעם שזה מקום שלא ראוי לאכילה, הרי בב"י ס' קעח ובש"ע ס"ו פסק שאם התפלל באמצע סעודתו לא חוזר ומברך. ומבואר שם שאף שאסור לו לברך באמצע תפלתו מ"מ לא הוי הפסק. ואם משום דברי הביאור הלכה ד"ה כגון, הנ"מ כשיוצא...
 9. י

  צירוף למניין בבית הכנסת

  בבית כנסת בו אני מתפלל יש את חדר הביה"כ הגדול שרוב המתפללים יושבים שם ויש עוד חדר צמוד אליו שגם שם מתפללים. החדר מחובר לביה"כ כמו שמופיע בשני התמונות הראשונות. אך החדר הצדדי הנ"ל הוא מעט גבוה יותר וגם יש לו קיר בצד (שמהווה קיר תמיכה לארון קודש) ויש לו כמין צורת הפתח. האם אפשר להצטרף שם למניין...
 10. י

  בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן

  המשנ"ב (ס' תלג סק"א) פסק שדעת רוב האחרונים שאם בדק בליל י"ג לאור הנר שבלילה אור הנר יפה לבדיקה ונזהר היטב שלא להכניס חמץ א"צ לחזור. וכ"פ בכה"ח (ס"ק ב, פב). ובחזו"ע עמ' מ. וראיתי בילקו"י (ס' תלה עמ' קיב) שפסק, שאף לכתחילה יכול לעשות כן אם קשה לו לבדוק הכל בליל י"ד, ורק שאחרי כן יסגור את המקום...
 11. י

  קריאת שמע עם ר"ת

  הב"י בס"ס לד כתב בשם המהרי"ל שמי שמניח תפילין דרש"י בתפלה ואחר התפלה מניח תפילין דר"ת 'אם ידאג שלא יהא כמעיד עדות שקר בעצמו יקרא בהם שמע והיה אם שמוע'. וכך פסק בש"ע שם שיקרא בהם ק"ש. השאלה היא כשמניח ר"ת אחרי סוף זמן ק"ש האם גם בזה צריך לקרוא ק"ש? שהרי בשעה זו אין שום מצוה בקריאת שמע. ועוד...
 12. י

  מתנות לאביונים בקופות צדקה

  לעניין מתנות לאביונים, הרבה נותנים לקופת צדקה ואף נותנים שטר אחד לכמה אנשים, כלומר שתי מתנות של האיש ושתי מתנות של האשה וכיוצא בזה. ולא מחלקים בשעת נתינה המתנות ממש לשני עניים. רציתי לדעת כיצד הדבר הזה מועיל, כי אמרו לי שזה מדין ברירה אך עדיין לא ברור לי איך זה יתכן? תודה רבה
 13. י

  והיה מחניך קדוש

  העומד באמצע תפלת שמונה עשרה ומריח ריח רע המגיע מצינור הביוב שמחוץ לביה"כ האם רשאי לסיים תפלתו? וזאת משום שהרשב"א התיר לסיים תפלתו או קריאת שמע אע"פ שיש בתוך ד' אמותיו מי רגלים (שאין בהם ריח רע). והטעם כיון שכל האיסור הוא מדרבנן ולא דאורייתא לכן יש להקל. ובב"י ס' עח פסק כן לעניין תפלה ולא לק"ש...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'