• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. י

  האם מותר לקנות לחמניה כשיכול לאכול לחם.

  לשון המאירי שבת קמ: לעולם יתנהג אדם במדה בינונית ויצמצם בהוצאתו כפי ענינו ואם הוא עני ישתדל לעשות דברים שמהם יבא לידי הסדר בהוצאה ואם הוא עשיר אל יפחית עצמו בצמצום המאכלים אלא בכדי הראוי דרך צחות אמרו אמר רב חסדא בעניותאי ובעתירותאי לא אכלית ירקא בעניותאי משום דגריר לבא וגורם לאכל ביותר...
 2. י

  מגבות בשבוע שחל בו

  תודה רבה יישר כח גדול
 3. י

  מאובחן קורונה בלי תסמינים האם חייב לצום?

  האם ידוע לרבנים הגאונים שליט"א הוראה ממרן הראש"ל שליט"א בזה (או משאר גדולים) תודה רבה וגאולה קרובה
 4. י

  מגבות בשבוע שחל בו

  אם אפשר מקור מדוייק לא מצאתי בחזון עובדיה. כי לכאורה הוא נגד השו"ע תקנא ס"ג "וכן המכובסים מקודם בין ללבוש בין להציע בהם המטה ואפילו מטפחות הידיים והשלחן אסור, עכ"ל.
 5. י

  בישול לשבת אחר חצות בתשעה באב השנה

  האם מותר במקום צורך לבשל אחר חצות של תשעה באב לצורך שבת השנה שחל ביום חמישי?
 6. י

  מקור לצליית כבד בתנור

  פני יצחק לר' יצחק חיות סוף שער מז מצורף כאן צילום ובאמת נידון זה הוא תשובה מפורשת בשו"ת תרומת הדשן ח"ב סי' עו ושם כתוב הטעם משום דכבד כחוש הוא ואין לחוש בו לריחא וגם התבשיל אינו יכול לפטמו. ועוד טעם כי דם זב למטה לגחלים מה שעולה מהם הוא עשן ולא ריחא, עיי"ש.
 7. י

  גדר מבושל כל צורכו בדבר הנאכל חי

  נסתפקתי מה הגדר של מבושל כל צורכו (שמותר להחזירו ע"ג כירה בשבת לפי תנאי חזרה אפילו במצטמק ויפה לו) בירקות הנאכלים כמות שהם חיים כגון גזר פלפל שום בצל וכיוצ"ב. שהרי הב"י בסי' שיח כ' דגדר מבושל כל צורכו הוא כל שנאכל לרוב בני אדם. אבל זה מתאים רק לדבר שאינו ראוי לאכילה לפני הבישול. אך מה יהיה הגדר...
 8. י

  בקשת הנחה

  אני אוסיף לשאול שהסתפקתי בזה אם יש איסור "לא תחמוד" כאשר מפציר בו לקבל הנחה, כיון שרואה בתחילה שאינו רוצה למכור במחיר הזול והוא מפציר בו. האם זה דומה למי שלא רוצה למכור כלל ומפציר בו למכור לו שזהו איסור "לא תחמוד". או דלמא כיון שסוף סוף חפץ זה עומד למכירה וכך הוא דרך משא ומתן משרא שרי גם להפציר...
 9. י

  שתיית יין בתשעת הימים - מנהג הספרדים

  המשך לדיון שהעלתי במדור "שאל את ב הרב" כאן יהיה אפשר לכלל הת"ח לשאת ולתת בנידון זה. זכור אני מקטנותי שהיו אומרים שאסור בתשעת הימים לאכול בשר "ולשתות יין" וחשבתי שכן המנהג פשוט. וכשגדלתי ולמדתי לראשונה את דברי מרן מלכא זצ"ל בחזו"ע ד' תעניות עמו' קעד ראיתי שאינו כן שכ' שם שמנהג ירושלים לשתות בשר...
 10. י

  שתיית יין בתשעת הימים

  זכור אני מקטנותי שהיו אומרים שאסור בתשעת הימים לאכול בשר "ולשתות יין" וחשבתי שכן המנהג פשוט. וכשגדלתי ולמדתי לראשונה את דברי מרן מלכא זצ"ל בחזו"ע ד' תעניות עמו' קעד ראיתי שאינו כן שכ' שם שמנהג ירושלים לשתות בשר ולא קבלו עליהם אלא אכילת בשר בלבד ושכ"כ בס' פרי האדמה ושער המפקד ובשדי חמד. ומאז...
 11. י

  גיהוץ בשבוע שחל בו תשעה באב

  במחילה איני מבין איך כת"ר לא שם לב שרוב דבריך הם סיוע לדברי. תחילה אבהיר דבר פשוט: בוודאי שהגיהוץ שלהם באבן בזכוכית העגולה הייתה עושה ב' פעולות. גם פישוט קמטים וגם תוך כדי הכיבוס נעזרים בה לשיפשוף וליבון הבגד. ולכן פעמים שתמצא בפוסקים גיהוץ באבן הנ"ל שבאה למטרת "ליבון" ופעמים שתמצא גיהוץ באבן...
 12. י

  גיהוץ בשבוע שחל בו תשעה באב

  במחילה יש כאן טעות גדולה לענ"ד. א) כל הנידון בפוסקים בהלכות חול המועד הוא אך ורק מדין "איסור מלאכה וטירחא" בחוה"מ כמו שתראה בסי' תקמא שם ואף אחד לא העלה על דעתו לדון גיהוץ דידן מדין כיבוס בחול המועד. אלא רק כתבו להתיר משום דהוי מלאכת הדיוט לצורך המועד. וזו כוונת הרב בית דוד ופשוט. וממילא תבין...
 13. י

  שאלה בשולחן ערוך סימן א

  אחרי שכתב "שצריך להתחנן" כתב "איך" מתחננים
 14. י

  גיהוץ בשבוע שחל בו תשעה באב

  יישר כח גדול! לא ידעתי מדברי מרן זצ"ל בחזו"ע אבילות. ובאמת נראה ששם הבין כפשוטו של מקרא, שגיהוץ היינו להחלקת הקמטים בלבד. וא"כ הוא צע"ג כמו שכתבת. אבל יותר נראה האמת, שבזמן כותבו את חזו"ע ת"ב לא סבר כן אלא ידע שאין שום קשר בין גיהוץ שדיברו בו לגיהוץ שלנו וכמבואר בגאונים ובראשונים. וכמו שהבאתי גם...
 15. י

  גיהוץ בשבוע שחל בו תשעה באב

  מרן זצ"ל בס' חזו"ע (ד' תעניות דיני כיבוס בגדים ה"ו עמו' רלח) כתב להתיר לגהץ במגהץ חם בשבוע שחל בו ת"ב חולצה שלבש אותה קודם לכן ואינה מכובסת, ורוצה רק לפשט את קמטיה. ולא הביא מקור להיתר זה, רק כ' לעיין בשו"ת בית דוד סי' רצט ובמשנ"ב סי' תקמא סק"ט וכפה"ח שם ס"ק יב. ורבים תמהו ע"ז מהלכה מפורשת...
 16. י

  תרומות ומעשרות

  אכן. באמת דיברתי על גרעיני חמניות וחיטה ושעורה ושבולת שועל המעורבים שם
 17. י

  תרומות ומעשרות

  לפי זה יש לעורר שכל מי שיש לו סוג כל שהו של ציפור בביתו כגון תוכי כנרים וכדו' ונותן להם תערובת גרעינים וזרעונים חייב לעשר. ובפרט שאיני יודע כלל האם התערובת הזו נזרעה במיוחד לצורך בעלי חיים דוקא, דשמא נזרעה לאדם ורק חלק ממנה לוקחים בשביל בעלי החיים.
 18. י

  החזרת הנוסח המקורי של ברכת המינים.

  תודה רבה!!! מדהים ומחכים ומצער גם יחד. והלואי שיתקנו כולם כאחד את השיבוש הנורא הזה. כמו שתיקנו שיבושים קלים ופחותי ערך הרבה יותר מהנ"ל
 19. י

  תפילת הדרך והגומל בטיול ג'יפים

  לענ"ד פשיטא שמצטרף, שהרי תפילת הדרך נתקנה למי "שהולך ברגליו" שיעור פרסה. והליכה ברגליים הרי היא איטית מאוד יותר מנסיעה בגי'פ. ונראה שלגבי "פקק תנועה" אין מחשיבים רק מתי שעוצרים לגמרי בלי לנוע כלל, אבל כשנוסעים לאט פשיטא דמקרי הולכי דרכים שמצטרף לשיעור.
 20. י

  מה עדיף? להיפטר מספק מצוה או לעשותה בלי ברכה מחמת סב"ל.

  לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א שלום רב! נסתפקתי לדוגמא בשוטף פרי לאכילה. האם כדאי שינגב אותו וכך לא נכנס לספק האם צריך ליטול ידיו לטיבולו במשקה, אלא שאז מפסיד מצוה לרוב הפוסקים שמחייבים נטילה. או שמא עדיף שיטול ידיו כדי לקיים את מצוות נטילת ידיים לרוב הפוסקים, אלא שאז לא יוכל לברך מחמת סב"ל. וידוע...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'