• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. י

  מאובחן קורונה בלי תסמינים האם חייב לצום?

  האם ידוע לרבנים הגאונים שליט"א הוראה ממרן הראש"ל שליט"א בזה (או משאר גדולים) תודה רבה וגאולה קרובה
 2. י

  בישול לשבת אחר חצות בתשעה באב השנה

  האם מותר במקום צורך לבשל אחר חצות של תשעה באב לצורך שבת השנה שחל ביום חמישי?
 3. י

  גדר מבושל כל צורכו בדבר הנאכל חי

  נסתפקתי מה הגדר של מבושל כל צורכו (שמותר להחזירו ע"ג כירה בשבת לפי תנאי חזרה אפילו במצטמק ויפה לו) בירקות הנאכלים כמות שהם חיים כגון גזר פלפל שום בצל וכיוצ"ב. שהרי הב"י בסי' שיח כ' דגדר מבושל כל צורכו הוא כל שנאכל לרוב בני אדם. אבל זה מתאים רק לדבר שאינו ראוי לאכילה לפני הבישול. אך מה יהיה הגדר...
 4. י

  שתיית יין בתשעת הימים - מנהג הספרדים

  המשך לדיון שהעלתי במדור "שאל את ב הרב" כאן יהיה אפשר לכלל הת"ח לשאת ולתת בנידון זה. זכור אני מקטנותי שהיו אומרים שאסור בתשעת הימים לאכול בשר "ולשתות יין" וחשבתי שכן המנהג פשוט. וכשגדלתי ולמדתי לראשונה את דברי מרן מלכא זצ"ל בחזו"ע ד' תעניות עמו' קעד ראיתי שאינו כן שכ' שם שמנהג ירושלים לשתות בשר...
 5. י

  שתיית יין בתשעת הימים

  זכור אני מקטנותי שהיו אומרים שאסור בתשעת הימים לאכול בשר "ולשתות יין" וחשבתי שכן המנהג פשוט. וכשגדלתי ולמדתי לראשונה את דברי מרן מלכא זצ"ל בחזו"ע ד' תעניות עמו' קעד ראיתי שאינו כן שכ' שם שמנהג ירושלים לשתות בשר ולא קבלו עליהם אלא אכילת בשר בלבד ושכ"כ בס' פרי האדמה ושער המפקד ובשדי חמד. ומאז...
 6. י

  גיהוץ בשבוע שחל בו תשעה באב

  מרן זצ"ל בס' חזו"ע (ד' תעניות דיני כיבוס בגדים ה"ו עמו' רלח) כתב להתיר לגהץ במגהץ חם בשבוע שחל בו ת"ב חולצה שלבש אותה קודם לכן ואינה מכובסת, ורוצה רק לפשט את קמטיה. ולא הביא מקור להיתר זה, רק כ' לעיין בשו"ת בית דוד סי' רצט ובמשנ"ב סי' תקמא סק"ט וכפה"ח שם ס"ק יב. ורבים תמהו ע"ז מהלכה מפורשת...
 7. י

  מה עדיף? להיפטר מספק מצוה או לעשותה בלי ברכה מחמת סב"ל.

  לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א שלום רב! נסתפקתי לדוגמא בשוטף פרי לאכילה. האם כדאי שינגב אותו וכך לא נכנס לספק האם צריך ליטול ידיו לטיבולו במשקה, אלא שאז מפסיד מצוה לרוב הפוסקים שמחייבים נטילה. או שמא עדיף שיטול ידיו כדי לקיים את מצוות נטילת ידיים לרוב הפוסקים, אלא שאז לא יוכל לברך מחמת סב"ל. וידוע...
 8. י

  האם יש לשטוף את הפירות לפני הפרשת תרומות ומעשרות?

  בחזו"ע עמו' קפח כ' וז"ל קודם ההפרשה יש להכשיר את הפירות לטומאה בנתינת מים עליהם. ובדיעבד מותר להכשיר הפירות אף אחר המירוח, עכ"ל. ומה שכ' "בדיעבד" מותר אחר מירוח, הוא מפני שבטור וברמ"א (שלא, יט) מבואר שיש להכשיר את הפירות רק לפני המירוח כאשר עוד לא נתחייבו בחיוב הפרשת תרו"מ, אבל אחר שנתחייבו...
 9. י

  הפרשת תרומות ומעשרות על לימון- בברכה?

  אם יוכלו הרבנים שליט"א לעזור לי לירד לעומק דעת מרן מלכא זצ"ל בנידון זה, הנוגע הלכה למעשה לכל מי שיש לו עץ לימון בגינתו. הנה בחזו"ע תרו"מ דיני המינים החייבים בתו"מ (ה"ג עמו' קה) כ' לגבי עלי הנענע, לחלק בין מי שרגיל באכילתו בסלט שיחייב להפריש. לבין מי שמשתמש בו רק בתור תבלין בנתינתו בתה ולהריח בו...
 10. י

  קונטרס בעניין "שיעור כזית"

  הנני להעלות לפני הרבנים החשובים את הקונטרסים שכתבתי בעניין שיעור כזית. ובו נתבאר לענ"ד שאין שום סיבה והכרח לומר ששיעור כזית שבזמן חז"ל היה גדול יותר מאשר הזית הבינוני המצוי אצלינו שהוא כ 5-7 סמ"ק בלבד. ושכן הוא מעיקר הדין לדעת מרן השו"ע. ומי שרוצה לראות את הטענות בקיצור נמרץ מאוד יקרא את מאמר...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'