• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
 • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. י

  עזרה במציאת מידע על מרן זצוק"ל

  מי שיענה נכון איזה פרס יקבל...... נראה לי שספר מוסר היה ראשית חכמה
 2. י

  ספר על דיני משחקים בשבת

  ידוע לך מה שם הספר?
 3. י

  בס"ד יצא לאור: קובץ בית יוסף גליון מו - שנת תשפ"א

  יש אפשרות לקנות כקובץ למחשב?
 4. י

  מסרק בשבת

  מרן בס"ס שג אסר לסרוק בשבת שא"א שלא יעקרו שערות. האם אפשר לומר שזה דבר אישי כל אדם לפי מצבו, כלומר שאם האשה תנסה בימי החול לסרוק ותראה שאין השערות נתלשות כלל, האם יהיה מותר לה לסרוק? בנוסף, ישנם אנשים שמסתרקים ושערם קצר יחסית, האם גם להם נאמר שודאי נעקרות שערות?
 5. י

  טבילה

  הב"ח בדעת התוס' כתב שמטה רחבה מותרת מן הדין כש"כ התשב"ץ והרשב"ש ורי"ו. אך לפי המרדכי גם זה אסור כש"כ הב"י. א"כ במטה רחבה שרחוקים מעיקר הדין מותר רק להלכה ודאי שיש לאסור לפי שכן פסק בש"ע. והרב בטהרת הבית עמ' קנג הוציא מזה שודאי ששתי מטות נפרדות הנוגעות זו בזו אין זה מעיקר הדין, ונפק"מ שלא צריך...
 6. י

  טבילה

  לפי מש"כ הרמ"א בס"ס קצח שאין לספר לא הולכת, וכתב בשו"ת שבט הקהתי ח"א ס' שאפשר לשקר אך עדיף לומר דבר הנשמע לשני פנים. האם בימי הסגר יהיה אפשר לומר את האמת לשוטר שעוצר את האשה, במקרה שחוששת שמה שתגיד זה לא ישמע אמין ויש חשש לקנס? מקרה שהיה באחד שחזר בתשובה וכנראה לא קיבל הדרכה טובה, וקנה מיטה...
 7. י

  ברכת המפיל

  זו ראיה יפה מהב"י, אך בכל זאת קשה לקבוע מסמרות ולומר שודאי כל ת"ח שאמר דבר בשם הרב עובדיה הוא טועה, חלילה מלומר כן, חזי גברא רבה דקא מסהיד עליה. אלא כל מקרה לגופו
 8. י

  זריחת הלבנה

  בקיצור, זה חידה שאין לה פותר...
 9. י

  תחנון במנחה של ער״פ שני.

  כוונתי שהגר"ד כתב שיש לומר תחנון בערב פסח שני כש"כ בהלכה ברורה ולא הזכיר כלום ממה שכתוב בברכת יהודה הנ"ל
 10. י

  ברכת המפיל

  אולי תביא את המשך התשובה והמקורות
 11. י

  ברכת הגפן

  עכשיו שמתי לב שלא כתוב שיש תוספות של מים, אלא רק כל מיני תוספות אחרים כמו טעמים ופחמן דו חמצני. א"כ אפשר לומר שזה רק יין עם טעמים וברכתו הגפן?
 12. י

  זריחת הלבנה

  למה הוא חסום?
 13. י

  מהי ברכת הטורטיה לפי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

  לא יצא לי לעיין כמו שצריך בכל התשובות בנידון, אבל ראיתי בספר ברכה נאמנה (בסוף הספר סימן י) שהאריך הרבה בנידון והעלה שיש לברך עליו המוציא ובסוף כתב שהסכים לו מרן הראשל"צ שליט"א
 14. י

  קונטרס בענין י"ג מדות ווידוי

  ראה שם בהערה 10 אם זה יספק אותך הנה מה טוב, ובמדה ויש עדיין שאלה ננסה לעזור בע"ה
 15. י

  ברכת הגפן

  יש יין בהכשר הרב רובין, שברכיבים כתוב 50% יין והשאר זה רכז מנגו ושאר חומרים כולל חומרי טעם. האם אפשר לברך על זה הגפן?
 16. י

  זריחת הלבנה

  כאן כתבו שהכוונה מה שקודם, ג' כוכבים או זריחת הלבנה
 17. י

  זריחת הלבנה

  הרמ"א בר"ס תקסב כתב על מש"כ הש"ע שם שיש להתענות עד צאת הכוכבים- דהיינו שיראו ג' כוכבים בינוניים, או שהלבנה זורחת בכח ותאיר על הארץ. משמע שזריחת הלבנה הוא בקרוב לשעת צאת הכוכבים. ואם השעה משתנה ל עשר אחת עשר בלילה א"כ צריך להתענות עד אותה שעה? נשמע מוזר
 18. י

  זריחת הלבנה

  מה הכוונה 'זריחת הלבנה' המופיע בשער הכוונות על עניין תיקון ליל הושענא רבא שהוא בשעה עשר וחצי בערך בליל הושענא רבא (כ"כ בספר סוכה בציון, ובלוח עיתים לבינה כתב הוא בשעה 22:37), הרי כבר בתחילת הלילה רואים את הלבנה?
 19. י

  שינה חוץ לסוכה

  בחזו"ע סוכות (עמ' רא) פסק שהרואה את חבירו שנרדם חוץ לסוכה טוב להעירו. ובהערה בעמ' רד הביא מש"כ בשו"ת משנה הלכות דס"ל שאין צריך להעיר מי שנרדם בבית המדרש, משום דתשבו כעין תדורו שכך הדרך בכל ימות השנה, שכל שמותר לו ללמוד חוץ לסוכה, אין איסור אם ירדם מעט. ע"ש. ובכל זאת הרב כתב על דבריו שנראה יותר...
 20. י

  הפגת צינה בשבת

  ידוע שבשבת אסור לרחוץ במים חמים ודעת מרן הרב עובדיה זצ"ל שיש לאסור גם בפושר ורק צונן מותר אך השאלה היא מה הדין אם רצוני להוסיף מעט מאוד מים חמים רק כדי 'לשבור את הקור' אך המים נשארים צוננים? שבחזו"ע שבת ח"ו עמ' פ' הביא דברי הרדב"ז שכתב שאף להפיג צנתן הוא בכלל גזרת המרחצאות ואסור. אמנם הרב למד...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'