• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. ה

  פאה נוכרית סיוע לאמא

  ב"ה חזק וברוך! אולם אינו דומה כלל לנ"ד, ואין כאן המקום להאריך! המקום להאריך בזה הוא במדורים המתאימים בפורום הכ"כ נרחב הלזה. בברכה רבה
 2. ה

  ברכת שהחיינו למי שמדליק נר חנוכה והדליקו עליו מאתמול.

  ב"ה לכבוד הרב הכהן שלום וברכה, אני רואה חשיבות יתירה בעיסוק של כללים מעין אלו, והחילוקים בהם, והקושיות שיש עליהם, והמו"מ שבזה, ולכן הייתי חפץ מאד מאד לבאר מה שיש בידי בכמה מהערותיו המחכימות שכתב כאן, וגם לי עצמי כשאני עוסק בכגון דא להשיב, אני מחכים בזה ומתבארים לי עניינים, ומתחדדים, ואני מקבל...
 3. ה

  מסעדה בירושלים בכשרות בד"צ העדה החרדית מכשילים את הציבור? [!].

  ב"ה עיין בילקוט יוסף איסור והיתר ח"א סי' סג-קיח, עמ' קלט ה"ז, עמ' קמב-קעח, הלכות יד-לח, את כל פרטי ההלכות בזה, והעיקרון הוא שצריך ב' חותמות, אלא שיש מקרים ואופנים שמספיק חותם אחד, וכן יש דברים שבאופנים מסויימים נחשבים כבר לחותם אחד ודי להם עוד חותם אחד, וכן ע"ז הדרך, ע"ש. בברכה רבה
 4. ה

  ברכת שהחיינו למי שמדליק נר חנוכה והדליקו עליו מאתמול.

  תודה רבה אשרי מרן זיע"א שלימדנו תורה וענוה ודרך ברורה! ואשרי מרן שליט"א אחריו שאנו משתדלים לילך בעקבותיו! ויהי רצון שנזכה להיות תלמידים ראויים והגונים, ולקדש שם שמים ברבים.
 5. ה

  ברכת שהחיינו למי שמדליק נר חנוכה והדליקו עליו מאתמול.

  ב"ה ההבנה בס"ס לגבי לילה שני לא ידעו ממנה האחרונים, אדרבא תמהו על הפר"ח שחילק בין לילה ראשון לשני ולא הבינו בו סברא, ולכן הסכימו לדברי המ"א שהדין תלוי במחלוקת מרן הש"ע והב"ח לגבי לילה ראשון, וחלקם הכריעו כהב"ח לברך אף בלילה ראשון, וחלקם חששו למרן הש"ע והכריעו שלא לברך אף בלילה שני. אבל אף אחד לא...
 6. ה

  לישב סנדק פעמיים או יותר אצל אדם אחד

  ב"ה שלום וברכה, בדידי הוה עובדא, שמרן הראש"ל שליט"א ישב בתחילה אצל אחד מילדי, ולאחר מכן כשדיברתי עמו אודות הבן שלאחריו, אמר לי שמרן זיע"א היה יושב סנדק כמה פעמים לאותו אחד ולא היה חושש, ושאל בענוותו אם איני חושש, ונומיתי לו שבוודאי ראויה זכות מרן שליט"א שתגן אלף המגן על כל החששות. וזכינו ברוך ה'...
 7. ה

  ברכת שהחיינו למי שמדליק נר חנוכה והדליקו עליו מאתמול.

  ב"ה ישר כח על הידיעה מהילקו"י. ומעתה אדרבא, שם מבואר שכבר מרן זיע"א ביאר החילוק וממילא הטעם להכרעתו זאת. (והיינו מחמת ס"ס, וגם מתבאר שהאחרונים לא ידעו מהס"ס, שהרי חילוק זה לא נתבאר כהוגן בשום פוסק, רק תמהו על הפר"ח ללא ישוב). ומבואר בילקו"י, שבתחילה פסק בזה מרן זיע"א בקול סיני שלא לברך מספק...
 8. ה

  ברכת שהחיינו למי שמדליק נר חנוכה והדליקו עליו מאתמול.

  ב"ה שוב התבוננתי מחדש בסוגיא לאור דברי כבודו, ודבריו נכוחים למבין, וזו קושיא אמיתית וגדולה על רוח הדברים בחזון עובדיה, וצע"ג, וה' יאיר עיני. נ.ב. רק זאת אוסיף למ"ש כבודו שהפר"ח יחיד בדבר, דלא היא, ובשואל ונשאל עמד בזה בארוכה, לחזק הבנת הפר"ח בזה, ולהוכיח כן בדעת מרן הש"ע, ועוד הוסיף שיקולים...
 9. ה

  פאה נוכרית סיוע לאמא

  ב"ה עי' תורת חסד מלובלין סי' ז, וחזו"ע תעניות גבי מסעדה ביום התענית, ובנין אב ח"א, ונשמע קולם ח"ב בדין גננת בגן חילוני, ועוד, דבכה"ג שאינו משלו, ומניחו בפניו, ואפשר ישתמשו בהיתר, ועוד דבלאו הכי יש מתירים, ועוד נימוקים נוספים, בכל צירוף של אחד מהצדדים הנזכרים, בעיקרא דדינא שוב אין גם איסור מסייע...
 10. ה

  פאה נוכרית סיוע לאמא

  ב"ה שלום וברכה, היות ובלאו הכי האם תשיג את מבוקשה בדרך זו או אחרת בסופו של דבר, לכן מעיקר הדין אין כאן איסור מסייע, ולא נותר לנו אלא להתבונן מה ההנהגה היותר מועילה ורצויה לפני המקום באופן כזה. ומאחר שבוודאי הדבר הרצוי הוא להרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות, ובפרט בקרב המשפחה, ובין הורים לילדיהם, וכל...
 11. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  * נ.ב. (ובעיקר ההבנה בדעת רוב ככל הראשונים, משקל ורוח הדברים, שראה מרן זיע"א בסוגיא זו, וכן עוד ביאורים של נקודות והדגשים שונים בנושא זה בכלל, הדברים מבוארים יפה יפה בבהירות ובקיאות והעמקה כראוי, בקונטרס הנכבד לברך ולהדליק, והנני לצרפו למי שחפץ לעמוד על הדברים).
 12. ה

  ברכת שהחיינו למי שמדליק נר חנוכה והדליקו עליו מאתמול.

  ב"ה שלום וברכה, דברי מרן זיע"א הנה הנם בחזו"ע חנוכה (עמ' קלח-קלט). ועיין בהערה שלא הכריע מכח ספק ספקא, אלא הכריע מכח הלכתא כבתראי. אף שהביא בתוך דבריו מהס"ס שעשה הרב שואל ונשאל, ואף סייע לו בס"ס הנזכר, אולם לא הביאו אלא בתוך סוללת הפוסקים שהכריעו כן, כל אחד מכוחו הוא, ע"י מו"מ וראיות מכריעות...
 13. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  ב"ה אני שמח שהגענו להבנה שיש כאן שינויי גישות. ומעתה, דברי המעטים, בענין הבנתי הקטנה בדרכו של מרן זיע"א, מבוארים יפה במשוב האחרון שהשבתי, ולענ"ד יש שם די השב לכל טענותיו שהביא מקודם לכן*. ולעומת זאת דברי כבודו בהבנת דרכו של מרן זיע"א, מבוארים גם הם במשוב האחרון שכתב, ולדעתו יש בהם די השב על...
 14. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  ב"ה התחלתי לראות ולבחון הדברים, אבל רבתה עלי המלאכה, ואין עיתותי בידי לערוך הכל עלי כתב, ואין הזמן מסכים, ומה שהלב חושק הזמן עושק. ואסתפק בדוגמא חדא זעירתא, ותן לחכם ויחכם עוד. הנה דברי רבי משה בן יעקב שהזכיר האו"ז, ראיתי. והאמת שלענ"ד קשה מאד לילך בדרך זו לצרף כל חכם שמוזכר בדברי רבותינו שכפי...
 15. ה

  שאלה על מה שפסק מרן הגרע"י זצוק"ל בספר הליכות עולם חלק ח' עמ' א

  ב"ה חזק וברוך! לסיכום: כבודו מבין שאי אפשר ליישב ולבאר כפי שניסיתי ליישב דברי מי שגדול, שכך פשוט לכבודו מצד התפיסה הפשוטה על הנושא. ואילו אנכי הקטן, על אף שאני מזוהה לחלוטין עם דברי כבודו, וגם אנכי הקטן לא הייתי מביא עצמי לכזה ביאור, אבל כן אני רואה להניח מקום לכזה ביאור, וכן מצאתי לו הגיון...
 16. ה

  יציאת שבת בזמן ר"ת - לומר לקטן

  ב"ה שלום וברכה, מה שהערת על ההיתר והמנהג שהגדול שמחמיר להוציא שבת כר"ת, אומר לקטן לעשות עבורו, ואף באיסורי תורה. הערת יפה דלכאורה כיון שמחמיר כר"ת, יש לו להחמיר מדין שביתת בנו, שזהו עבור הגדול איסור תורה כשהקטן עושה לדעתו ורצונו של הגדול. וכן מבואר באמת בכמה מקומות, ומהם בחזו"ע שבת ח"ד (קכה)...
 17. ה

  מסעדה בירושלים בכשרות בד"צ העדה החרדית מכשילים את הציבור? [!].

  ב"ה שלום וברכה, אכן זו תקרית חמורה, שאסור להעבור על סדר היום, ויש לזעזע את עובדי המקום כראוי כל עוד לא מביעים כניעה ורצון ללמוד המוטל עליהם ולשנות הכל כפי ההלכה. על כל פנים יש לפנות למערכת הכשרות שהם תחת חסותם, וליידע אותם על כך, ולבחון אם עושים משהו בענין. כי אליהם מוטל הענין, ולא על כל מי...
 18. ה

  סלייסר בשבת

  ב"ה שלום וברכה, אכן לענ"ד ניתן להורות כפי התנאי המבואר כאן, מאחר שכל ההסתייגות של מרן שליט"א בזה הוא מצד הנראות, ולא מן הדין, ולכן בהתקיים התנאי, נמצא שע"י הזהירות בזה יש היכר ברור שאינו דומה לפעולה מהותית של טוחן, והוו דלא לוסיף עלה. בברכה רבה
 19. ה

  למה לא לשים תכלת בזמננו?

  ב"ה שלום וברכה לשואלים הנכבדים, ראיתי להשיב בכלליות על הנושא שהרבה גופי תורה תלויים בו, וממילא יובן גם התשובה לנידון הפרטי ששאלתם כאן. דברי מרן הראש"ל שנזכרו לעיל לענין ההנהגה הראויה, לא באו מצד החשבון ההלכתי, כי אם מהצד ההנהגתי. דהיינו, שבתחילה האריך הרחיב בעיקר הנידון מהצד התחקירי והשפעתו על...
 20. ה

  ברכת הנר לאחר ההדלקה - האם יש בה חשש ברכה לבטלה

  ב"ה במחכ"ת, אולם מ"ש שכ"ד שמונה ראשונים, ומנאם אחת לאחת, ראשית, אף אם הצדק עמו שכן דעת שמונה ראשונים, אולם מלבד שבקונטרס לברך ולהדליק (מצורף) מביא (בעמ' יב והלאה) דעת רוב ראשונים, הרמב"ם, אורחות חיים, כל בו, אשכול, רשב"ץ, מאירי, ר"ן, רבנו יונה, תוס' סוכה, רא"ש, אבודרהם בשם הרז"ה בעל המאור...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'