• ברוכים הבאים לפורום החדש להנחלת מורשתו של מרן. אתם מוזמנים להתחבר לפורום ולהיות חלק מהנחלת המורשת!

תוצאות חיפוש

 1. ה

  איסור נגיעה וייחוד

  ב"ה לגבי החיוב לחנך את הקטנות שיהיו לבושות בצניעות, ראוי להבא כאן ציטוט מדברי מרן רבנו הגדול זיע"א בשו"ת יביע אומר הנ"ל (ח"ו סי' יד אות ג), וז"ל: ...אמנם ראיתי להגאון ר' עקיבא סופר זצ"ל בשו"ת דעת סופר (חאו"ח סי' יא), שהעלה לאסור בקטנות משלש שנים ואילך, ושכן מצא להמשנה ברורה בשם שלחן שלמה הנ"ל...
 2. ה

  תמצית מילוי של סיגריות אלקטרוניות

  ב"ה שלום וברכה במענה לשאלתך אם תמצית מילוי סיגריות אלקטרוניות צריך הכשר, הנני להעתיק את הצדדים שכתבתי בזה בעניותי לענין הכשרה לפסח, (אף שלא באתי שם להכריע למעשה), ומשם נלמד לעניין שאר איסורים איזה חשש שייך ואיזה לא שייך. ..."ראשית נראה שבשונה מסיגריות רגילות שעליהם דנו הפוסקים להתיר, מפני ששם...
 3. ה

  איסור נגיעה וייחוד

  ב"ה שלום וברכה. במענה לשאלותיך בענייני צניעות ויחוד, הנני להשיב לפי סדרן בס"ד. 1. מבואר בדברי מרן הראש"ל שליט"א בספרו ילקוט יוסף פסח ח"ג (עמ' שע, וע"ע לעיל מיניה מעמוד שסא והלאה), ע"פ דברי מרן רבנו הגדול זיע"א בשו"ת יביע אומר ח"ו (חאו"ח סי' יד), שלגבי איסור נגיעה של חיבה בקטנה, שלא אסרוהו חכמים...
 4. ה

  מעוברות ומניקות בצום תשעה באב דחוי

  ב"ה גם זו מעיקר הדין אין עליה "חיוב" להתענות, אולם הנכון הוא שאם מרגישה מספיק חזקה, תתחיל להתענות, ורק אם תרגיש במשך התענית חולשה יתירה, תפסיק להתענות. וכפי שהעלה מרן רבנו הגדול זיע"א בספרו חזון עובדיה בגדר מניקה. בברכה רבה
 5. ה

  מעוברות ומניקות בצום תשעה באב דחוי

  ב"ה שלום וברכה. דעת מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א שמעוברות ומניקות פטורות מן התענית בתשעה באב דחוי כמו השנה. בברכה רבה ובשורות טובות
 6. ה

  תיקון בגדים בתשעת הימים

  ב"ה שלום וברכה לתקן בגדים בתשעת הימים, מותר. אין הבדל בין בגדים חדשים או ישנים, אא"כ הבגד החדש מעולם לא היה מתוקן ואינו שווה כמעט ללא התיקון, שבזה שמתקנו כאילו עשאו, ולכן באופן כזה נראה להחמיר. ובגדי חתונה לא דוקא, אלא כל משא ומתן של שמחה, כגון בגדי חתונה, או שאר דברים שבעצם קנייתם או עשייתם...
 7. ה

  שבועה חמורה

  ב"ה איני יודע. ויתכן שאין חיוב, אבל איני רואה לזה טעם. ולכן כשנשאלתי לפני כמה שנים ניסיתי לברר אצל הגדולים ולא מצאתי דבר ברור, כי גם לא מצינו להיפך, שיאמרו שאחר שלא נעשה כבר אין לעשות, ולכן הוצרכתי להכריע ע"פ שיקול הדעת והסברא, דלכאורה אין שום סיבה שלא לעשות, והצורך שכן לעשות קיים ועומד בעינו...
 8. ה

  'לעשר לחומרא'

  ב"ה שלום וברכה. בהמשך דברי מרן זיע"א הנ"ל, מבואר להדיא דהיינו אפילו לכתחילה. ולכן בהכרח לבאר, דמה שכתב בלשון יש לו ע"מ שיסמוך, אינו לומר שההוראה בזה לכתחילה להחמיר, ורק המיקל לא עושה עבירה. אלא דיבר לפי מרוצת הדיבור, שביחס למה שכביכול "הודה" לדברי המחמירים שהובאו שם (ע"ש) שאמנם ממידת חסידות נכון...
 9. ה

  'לעשר לחומרא'

  ב"ה עיינתי בחששות המבוארות בקבצים המצורפים כאן, ולענ"ד מדברי מרן זיע"א בחזו"ע הנ"ל, עמ' קלה ואילך, יש תשובה לכל "התקלות המצויות" ששהובאו בקבצים הנ"ל, וכן בעמ' קסט-קע, תשובה מצאת לכל החששות המובאות שם מדיני שליחות, עיין שם, ודו"ק. ולא נותר אלא מסקנת מרן זיע"א בחזו"ע הנ"ל עמ' קלה, וכמו שהעתקתי...
 10. ה

  'לעשר לחומרא'

  ב"ה שלום וברכה. דעת מרן רבנו הגדול זיע"א מבוארת בספרו הבהיר חזון עובדיה תרומות ומעשרות (עמ' קלה) בזה"ל: הלוקח פירות מן השוק, ויש ספק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות, כיון שיש כיום השגחה משלוחי הרבנות הראשית לתרום מן הפירות תרומות ומעשרות בשוק הסיטונאים, מן הדין אין צורך להחמיר ליטול מהם תרומות...
 11. ה

  'לעשר לחומרא'

  ב"ה שלום וברכה. דעת מרן רבנו הגדול זיע"א מבוארת בספרו הבהיר חזון עובדיה תרומות ומעשרות (עמ' קלה) בזה"ל: הלוקח פירות מן השוק, ויש ספק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות, כיון שיש כיום השגחה משלוחי הרבנות הראשית לתרום מן הפירות תרומות ומעשרות בשוק הסיטונאים, מן הדין אין צורך להחמיר ליטול מהם תרומות...
 12. ה

  כלי נגינה בבית הכנסת

  ב"ה שלום וברכה. מקור הדברים שבקיצור ש"ע, הוא מהילקוט יוסף הנ"ל. ולכן בודאי שיש להבינו ע"פ המקורות הנ"ל. ויתכן שאחר שכתב מרן שליט"א את דבריו שבילקוט יוסף הנ"ל, נודע לו שיש איזה מקומות נידחים שנהגו כן עוד מימי קדם ע"פ חכמיהם קודם שנתקבל הדבר כאיסור אצל גדולי הדורות כמבואר בדברי הפוסקים שהביא...
 13. ה

  כלי נגינה בבית הכנסת

  ב"ה שלום וברכה. פסק מרן הראשון שליט"א בספרו הבהיר ילקוט יוסף (סימן קנא - דיני קדושת בית הכנסת, הלכה יג) וזה לשונו: אסור לנגן בכינור ועוגב וכיוצא באלה, בבית הכנסת, בשעת התפלה, אפילו בחול. וכל שכן בשבת. אבל אם עורכים בבית הכנסת סעודת מצוה מותר להביא לשם כלי שיר. וכן בחול המועד שיש מצוה לשמוח ברגל...
 14. ה

  שבועה חמורה

  ב"ה שלום וברכה. אפשר, וכן ראוי לעשות. מפני שכל עוד שאינו מושבע, הרי הוא מבטל מנהגי אבותו ורבותיו ביודעין או בלא יודעין. ולגבי הכתובה, נראה לענ"ד דאף שאפשר יש מקום להקל להוסיף כך בניסוח, אולם היתר נכון להימנע מלהוסיף בניסוח בלי שיציין שזה נעשה אחר כך, ויחתים עדים כשרים על התוספת. בברכה רבה
 15. ה

  גידול זקן

  תלוי מה המניעים שלו לזה, ומה עובר לו בראש. תחושת גבורה, או תיסכול. תקווה, או אכזבה. זה לא דבר קל להשיב לכזו שאלה בכלליות.
 16. ה

  קילוף שפתיים בשבת

  ב"ה שלום וברכה. אסור לקלף עור מדולדל. פעמים שהאיסור הוא מן התורה, ופעמים מדרבנן, ויש בזה כמה חילוקים שונים (כגון אם נתקשה או שהוא רך, וכן לאיזו מטרה הוא תולש, אם ליפות או כדי שלא יפריע, וכדומה). ולכן למעשה יש להיזהר בזה מאוד, ואפילו בשינוי וכגון ע"י השיניים אין להקל. ובמקום צורך גדול, כגון שהדבר...
 17. ה

  גידול זקן

  ב"ה שלום וברכה. זו שאלה מאוד אישית, כלומר שהתשובה בה יכולה להשתנות מאוד בין אחד לשני. וכמו כן יש בתשובה לשאלה זו אחריות גדולה. לכן מן הראוי שישתף וידבר בזה עם מי שמקבל ממנו הכוונה בעניינים החשובים שלו, ואם אין לו אחד כזה, שישתדל להיות קשור עם אחד כזה. וכך יוכל לקבל הכוונה נכונה יותר עבורו. בברכה רבה
 18. ה

  לימודים מעורבים

  ויש להוסיף תוספת שיש בה עיקר, שבמקומות שאינם נתמכים ע"י חכמי ישראל, יש תקלות חמורות ומוכרחות של דעות כפרניות השתולים בתוך החומר בלי משים, וכן של תערובת פריצות בין גברים ונשים באופן נורא, וביותר מכך בין יהודים לנכרים, באופן שבודאי יש כמה איסורים מוחלטים ללמוד במכללות החופשיות בדרך כלל. (וגם בזה...
 19. ה

  לימודים מעורבים

  ובכן, גם הנושא של לימודים אקדמאים, עיקרו בענייני דעות זרות והשקפה שאינה טהורה, שמעורבים בלימודים אלו שמקורם על הרוב מן הגויים. אלא שיש מכללות וגופים שונים שאחר שנמלכו בגדולי ישראל ושטחו בפניהם את שיחם ושיטתם קיבלו גיבוי ותמיכה כן לפתוח ולפעול באופן שמרני כפי העקרונות שהציבו לעצמם. וכן מרן רבנו...
 20. ה

  ב"ה. שלום וברכה. הסיפור נשמע לא נעים בכלל, כואב לי המצב שלכם שכבודו מתאר. כבודו ינסח מכתב מסודר...

  ב"ה. שלום וברכה. הסיפור נשמע לא נעים בכלל, כואב לי המצב שלכם שכבודו מתאר. כבודו ינסח מכתב מסודר של הבעיה, עם פרטים ברורים כמה שאפשר, ובל"נ אנסה לשלוח אותו אולי למרן הראש"ל שליט"א או לחכם אחר שבאפשרותו לפעול בענין או לחילופין להוציא מכתב ברור בנידון. ביקרא דאורייתא ובשורות טובות

קישורים לאתר 'מורשת מרן'