• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

תוצאות חיפוש

 1. ה

  זמני היום ע"פ מרן זצ"ל

  ב"ה החלוקה צריכה להיות ל-12 חלקים, ומתוכם, חלק אחד וחומש הן 72 דקות זמניות. יסוד מחלוקת המ"א והגר"א הוא בדיוק נקודה זו, איזה טווח של זמן לחלק ל-12 חלקים, האם את הזמן שבין עלוה"ש לצאה"כ, או את הזמן שבין הזריחה לשקיעה. בהצלחה רבה
 2. ה

  כיריים בפסח

  ב"ה שלום וברכה, את החצובה והמבערים, יש לנקות יפה עם חומר נקיון מרוכז, כך שגם אם לא הכל יצא, לפחות הכל נפגם ע"י החומר. ואח"כ להניח בכיור, ולערות עליו רותחין מקומקום מבעבע, ועדיף שלוש פעמים. ודי בכך. ויש נוהגים תוספת חומרה לצפות אח"כ את החצובה בנייר כסף, ואינו אלא חומרה. את המגש שתחת החצובה...
 3. ה

  זמני היום ע"פ מרן זצ"ל

  בבקשה, ראיתי כעת שיש בתחילת הלו קיר הסבר מתומצת, אקוה שיהיה לתועלת. בברכת פסח כשר ושמח
 4. ה

  סלייסר בשבת

  ב"ה שלום וברכה, אכן כדברי ידידינו יו"ר מכון קול יוסף כן הוא. וז"ל מרן רבנו הגדול זיע"א בחזו"ע שבת ח"ד (עמ' רנז) וז"ל: פסק מרן בשלחן ערוך (סימן שכא סעיף יב), המחתך את הירק דק דק חייב משום טוחן. ולכאורה היה לו לפסוק כהרמב"ם והרא"ש, שני עמודי ההוראה, אשר נלוו עמם הרמב"ן והרא"ה והריטב"א וספר התרומה...
 5. ה

  נטילת ידיים

  ב"ה שלום וברכה, אלכוג'ל אינו יכול להוות תחליף לנטילת ידים במים, מפני שבנטילה של שחרית ושל בית הכסא יש צורך גם בהסרת רוח רעה, ובנטילה לסעודה יש צורך בניקיון הידים מלכלוך, ולא די בחיטוי. אבל המעוניין לחטא הידים באלכוג'ל לאחר הנטילה טרם הניגוב, בנטילה של בית הכסא אין חשש, ובנטילה של שחרית וכן של...
 6. ה

  מנין מרפסות במשנת הראשל"צ

  ב"ה באמת לכאורה כך משמע בדברי מרן החיד"א, שאחר שבס"ק ח כותב להדיא שדעת מרן בודאי דלא כהפר"ח וסיע', שוב כותב בס"ק י וס"ק יא לסמוך עליהם בשעת הדחק, ועל זה הקשה מרן שליט"א שדבריו צ"ע, והרי אפילו נגד מרן כתב בחיים שאל לומר סב"ל, ק"ו כשלדעת מרן אין לברך. אולם במה שכתבנו בעניותנו לעיל בארוכה, ישבנו...
 7. ה

  מנין מרפסות במשנת הראשל"צ

  אכן בדיוק כפי שביארתי, שכל המחלוקת לענין טלפון אינה ענין כלל לדין "בשעה שהציבור מתפללין". ולכן המניינים המאושרים המתקיימים במקומותיהם, מועילים גם לשבתות וימים טובים, לאותם שמתפללים עימהם באותה שעה, לפי השעות שמפרסמים קודם השבת והחג את תחילת תפילת העמידה, כפי שהיה בשבת האחרונה. וכאן כל ענין...
 8. ה

  מנין מרפסות במשנת הראשל"צ

  אין דעה בעולם שבטלפון נחשב "ביחיד", לכל הדעות נחשב "בשעה שהציבור מתפללין", ואפילו אינו שומע דרך הטלפון כלל, רק מתפלל בשעה שהציבור מתפלים שם. וזה גמרא ערוכה וש"ע מפורש. וכל הדיון בין הפוסקים לגבי הטלפון אינו אלא לגבי דין שומע כעונה, כגון לצאת ידי חובת מקרא מגילה או הבדלה דרך הטלפון, שיש חיוב על...
 9. ה

  מנין מרפסות במשנת הראשל"צ

  כמו כל תפילת "לחש", "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע", כי זו תפילת יחיד.
 10. ה

  מנין מרפסות במשנת הראשל"צ

  כאמור, דעת מרן שליט"א שהנכון הוא דרך הטלפון שהוא לכ"ע בשעה שהציבור מתפללין, ולמה להפסיד זאת ולהתפלל באופן שלרוב הפוסקים הוא תפילה ביחיד?! זאת ועוד בתנאי דנדבה אין להתפל בקול רם אלא בלחש, וכאן מתפלל בקול רם. וכן, לא יוכל לעשות קדושה, ונראה כחוכא, למחצא שליש ורביע, ומה טעם יש בכל זה. ועוד, שבשבת...
 11. ה

  מנין מרפסות במשנת הראשל"צ

  ב"ה שלום וברכה, הנני להעתיק כאן מש"כ בעניותי להשיב לת"ח חשוב אחד שטען להקל מכמה טעמים דלא כמרן הראש"ל שליט"א. ובעיקר טענת כבודו אמת הדבר שאין כאן בירור מוחלט בדעת מרן הש"ע, אולם מכיון שרוה"פ שעליהם אנו נשענים, שמשועבדים לדעתו של מרן הש"ע, פשיט"ל בדעת מרן הש"ע לאסור, והביאו כל דברי המקילים ודחו...
 12. ה

  ברירת אורז

  אם יודע שקטן זה אפשר לסמוך עליו בזה, רשאי.
 13. ה

  הכשרת סיר טרף

  ב"ה שלום וברכה, יש להמתין שיעברו כ"ד שעות משעת בישול הבשר, ואחר כך להרתיח יורה גדולה וכשהמים מבעבעים להכניס פנימה את הסיר שנאסר. ואם אין יורה גדולה מספיק בשביל כך, ימלא הסיר מים על כל גדותיו, וירתיח עד שיבעבע, ובינתיים ירתיח קומקום חשמלי, וכשהמים בסיר מבעבעים, יקח הקומקום כשהמים בתוכו גם כן...
 14. ה

  ברירת אורז

  ב"ה שלום וברכה, מרן הראש"ל שליט"א פסק בילקו"י פסח כרך ב ריש סי' תנג, שבזמנינו זה שהאורז יחסית די נקי ואין בו כמעט כלל חשש של תערובת חיטה, לכן מועיל מצד הדין לברור אפילו פעם אחת. ולכן יש להשתדל שבפעם הראשונה אכן אדם גדול יברור את האורז לכבוד פסח או אפילו קטן בר הבנה שיודע יפה לברור, ובנוכחות אדם...
 15. ה

  תפילה ברדיו

  ב"ה שלום וברכה, הטעם לדין שאין נכון לענות אחר שהתחיל הש"צ בברכה הבאה, אינו משום שאחר שהתחיל לא שייכת עניית אמן, אלא מפני שנכנס בדבריו ומחזי כדבר שאינו הגון, שנשמע מגונה כשנכנס בדבריו כשמדבר לפני המלך. אבל עניית האמן עצמה שייכת כל עוד שהוא בסמיכות לשמיעת השומע את גלי הקול הבאים ישירות מכוחו של...
 16. ה

  שבת

  ב"ה במקרה של השאלה אין להתיר. א. אין כאן רק מניעת נזק, אלא הנאה חיובית, שנהנה מחום הביצים שבא ע"י המים שחוממו באיסור. ב. בהדלקת האור שבילקו"י זכורני שמדובר שהמדליק עשה זאת לצורך עצמו ולא לצורכו, משא"כ הרשב"א דיבר כהגוי עושה לצורך הישראל, וכ"ש אם אמר לו, וכ"ש ע"י ישראל לצורך ישראל זה, כמו בחברת...
 17. ה

  שבת

  ב"ה לפי דברי הרשב"א בתשובה ומרן זיע"א בהליכות עולם מתבאר, שגם באופן שהיה אפשר בלא האיסור, עצם זה שכעת כן נעשה ע"י איסור, אין להתיר השימוש. וגם כאן הרי בפועל הביצים התחממו ע"י המים ולא מעצמת החום, אף שגם בלא המים היו מתחממים מהחום בלבד. (זאת ועוד נראה שמהחום לבד לא היו מתחממים כראוי, אלא חלק היה...
 18. ה

  שבת

  ב"ה לגבי פתיחת קצוות הטיטולים בשבת, לכתחילה יש לפתוח קודם השבת, ובדיעבד שלא פתח, רשאי לפתוח בשבת. ועיין מה שכתבנו בס"ד בקישור זה: https://forum.moreshet-maran.com/index.php?threads/%D7%98%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA.432/ בברכה רבה
 19. ה

  שבת

  ב"ה שלום וברכה, כתב מרן הבית יוסף אורח חיים (סי' רנג): וז"ל הרשב"א בתשובה, מי שבישל תבשילו מערב שבת כל צרכו ולמחר בשבת אמר לגוי להדליק אש ולחמם תבשילו, נראה לי דאסור וכו', ואף על פי שעשאה גוי מעצמו שלא מדעת ישראל, ושלא נעשה בגוף המים מלאכת איסור, וכל שכן שעשה גוי מלאכה דאורייתא במצות ישראל כזה...
 20. ה

  ברכת מרק

  ב"ה שלום וברכה, אם נשארו במרק ירקות שהם מוצקים ומצריכים לעיסה בשיניים, מברכים בורא פרי האדמה על הירקות והמרק יחד, ואחר שאוכל שיעור כזית, שהוא עשרים ושבע גרם, מברך בורא נפשות. ואפילו אם אותם ירקות הם מיעוט. אבל אם כל המרק עם הירקות נעשה נוזלי לגמרי באופן שאין בירקות פעולת לעיסה בשיניים, יש להם...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'