• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

תוצאות חיפוש

 1. א

  הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

  הסבר נפלא. יישר כח. [מש"כ שאומרים למת ואתה לך לשלום, ט"ס בדבריו, וצ"ל לך בשלום].
 2. א

  הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

  בראשית פרק כ"ח פסוק כא. ושבתי בשלום אל בית אבי. לכאו' הול"ל לשלום כמש"א בשלהי ברכות?
 3. א

  פירורין פחות מכזית מותר לאבדן ביד

  כן שיטת רבי יוחנן בשבת קמג. ונשאלתי דהא שיטת רבי יוחנן גופיה דחצי שיעור אסור מן התורה, וא"כ אמאי שרי. נראה ליישב עפ"י מה שכתב בשו"ת נוב"י מהדו"ת סי' י' דכיון דלשון התורה "כי ממנו תאכל ואותו לא תכרית", לא נאסר להשחית אלא כל כמה שאפשר להנות מן הדבר. אבל דבר שאין נהנים ממנו בלאו הכי אין איסור...
 4. א

  מבחן על מילה וגרות

  יש לך מושג מה הדרישות של הרבנות ביחס למבחן? במה אני צריך לשלוט? כרגע למדתי ב"י, ש"ך וט"ז, וחלק מהפ"ת. זה מספיק?
 5. א

  מבחן על מילה וגרות

  חשבתי להבחן על מילה וגרות, כיוון שזה נושא די קצר, ומצד שני זה יתן לי "מחייב" ללמוד רציני בזמן הקרוב, עם בין הזמנים סוכות. מישהו אמר לי שביטלו את המסגרת הזו, אבל באתר של הרבנות זה עדיין מופיע. אז באמת יהיה ניתן להבחן על זה בחשוון הקרוב? אשמח לשמוע ממי שעבר מבחן זה, וכן אם יש היכן להשיג חומרי עזר...
 6. א

  אמירת ברוך שם כבוד וכו'

  הצל"ח גותב בפסחים נו. שכל הבעיה לומר בקו"ר זה רק כשקורא קריאת שמע, אולם הגאון רבי שלמה קלוגר בחכמת שלמה או"ח סי' סא כתב שאסור לומר בשכמל"ו בקול רם אפילו לא לגבי שמע ישראל וקריאת שמע. כך גם מביאים להלכה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל, שנקט לעיקר את דעת הגר"ש קלוגר.
 7. א

  אכילת תולעים אחר ראייתם במיקרוסקופ

  יישר כח רב. עברתי על רוב הקובץ, ודוקא מה שצד את תשומת לבי זה משפט אחד של הגר"ע יוסף זצ"ל. זה הציטוט: " ומכל מקום לאחר בדיקת החזרת והכרפס כראוי בעין יפה ובריאה ובכובד ראש, אין לחוש יותר לתולעים קטªים מאד שאיªם ªראים לעין בלתי מזוייªת, שמא עברו מתחת ידו, שהרי לא ªיתªה תורה למלאכי השרת. וכמו שפסק...
 8. א

  אמירת ברוך שם כבוד וכו'

  ידוע שיש דיון גדול על אמירת בשכמל"ו ביו"כ קטן אם לאומרו בלחש או בקול
 9. א

  אכילת תולעים אחר ראייתם במיקרוסקופ

  ראיתי בעלון בית מרן האחרון, שסיפר הרב יצחק לוי שהביא אחד להגר"ע יוסף זצ"ל, קלח של חסה עם נקודה ושאל אותו מהו. עיין הרב ואמר שזה לכלוך. הוציא הנ"ל זכוכית מגדלת והראה לרב שמדובר בזבוב. אמר הרב, אעפ"כ הוא מותר, כיון שאינו ניכר בעין. העיז פניו ושאל, האם הרב יאכל את זה, ענה, מצד הלכות תולעים הייתי...
 10. א

  איך כותבים את הר"ת ל"פתחי תשובה"?

  ודאי
 11. א

  איך כותבים את הר"ת ל"פתחי תשובה"?

  נהוג בכ"מ לכתוב פ"ת
 12. א

  הלכות יום העצמאות - הרב עובדיה יוסף

  מנין לך דבר זה? האם ראינו למי מגדולי רבותינו שלא אמר וידוי ביום אידם?
 13. א

  מי שרוצה להצטרף אלינו שיגיב כאן!

  אף אני חפץ להצטרף
 14. א

  ספק דאורייתא לחומרא

  יישר כח אכן, אני מחפש חבר שיראה את הדברים בעיון בשרשם במתינות ויסביר לי את טעם פסיקתו של הגר"ע בענין.
 15. א

  ספק דאורייתא לחומרא

  ככלל, אני מניח שרוב הכותבים כאן משוכנעים מלכתחילה שדעתו של הגר"ע צודקת. אבל אנו יודעים שדרכה של תורה לא כן היא, אלא צריכים לברר כל דבר וניתן לנו רשות לברר ולחלוק, כמו שאומר הגר"י שליט"א רבות. ואדרבה, אם יש כאן ת"ח אשמח לברר איתם מע"ג הפורום את כל הסוגיא הזו, אבל לא בהעתקה של ציטטות אלא בבירור...
 16. א

  ספק דאורייתא לחומרא

  תמוה מאד. 1. אדרבה, הרא"ש פשוט וברור שסובר שסד"א לחומרא מן התורה, ואילו בדעת הרי"ף רבו הדעות שגם הוא סובר שהיא מן התורה. 2. איך אנו יכולים לדון מדעתנו בדעת שלושת עמודי ההוראה ולהוציא על פי זה את דעת מרן, הרי מרן השו"ע בעשרות מקומות לא הלך עם הכלל שאזלינן בתר עמודי ההוראה, וכ"ש כאן שגם לפי הגר"ע...
 17. א

  ספק דאורייתא לחומרא

  מרן זצ"ל סובר שהוא לחומרא רק מדרבנן, כשיטת הרמב"ם. והוא תמוה מאד, אחר שדעת רוב ככל הראשונים סוברים כדעת הרשב"א דספק דאורייתא להחמיר מן התורה.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'