• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  יישר כוח על התשובה הנפלאה, ועיקר התשובה בזה לכאורה כפי שכתב הרב שליט"א בסוף דבריו שיש בזה ס"ס. והדברים מאירים, ובלעדי הדברים הללו אי אפשר להבין. ויישר כוח על הכל! אני מייעץ עצת הדיוט, כי יש לפרסם את הדברים הללו לתועלת הרבים, בהיות ובאמת הדברים סתומים בחזון עובדיה, ואין אפשרות לקבוע מסמרות בדעת...
 2. shriraviv1000

  ברכה על תפילין דר״ת במקום שא״א להשיג של רש״י כלל.

  מחילה, חשבתי שזהו כמו במדור של דיונים בתורתו של מרן. לא יקרה להבא. יישר כוח על הכל!
 3. shriraviv1000

  ברכה על תפילין דר״ת במקום שא״א להשיג של רש״י כלל.

  לפי המבואר בתשובת הגאון ר' יעקב הלל שליט"א הוב"ד בקובץ מקבציאל (גיליון כט, תשרי תשס"ה חידושי תורה עמ' קנא-סח) נראה כי אין לברך עליהם. הגם שיש מקום לצדד לברך, וכמו שהעלה שם, מכל מקום קיימא לן ספק ברכות להקל. וכמבואר באריכות בתשובה שם.
 4. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  לפי דבריך שהרוצה לחוש טוב שיאמרנה בלי שם ומלכות, הרי שחשש להם במה שכתב בסעיף. וכמו שכתב ר' יובל קורסיה נר"ו, ואם כן מה יענה כת"ר על טענה זו? לומר שבשו"ת יחו"ד ח"ז פסק לברך, וכמו שכתבתי לחזק את דברי ר' יובל, שהרי זו גם תשובה בויען שמואל, מכל מקום נראה לי שעדיין אנחנו דוחקים את המציאות ובורחים אל...
 5. shriraviv1000

  תיקון לעבירות לפי דעת מרן עטרת ראשנו מהמובא בספר מעיין אומר

  המשיב ענה דברי טעם, ומה שאמרתם שאין "להקשות" מהנאמר במעיין אומר. לא הקשיתי בכלל, אלא ששאלתי לפי מה שענה שם. לא לקחתי מקורות, כל מה שהרב דיבר זה לקחת "הלכה למעשה" מהספר הזה, אך דברים בהנהגה, מותר לקחת משם, ואף הראשל"צ יודה בזה, אם הדברים נראים דברי טעם. וכמו שכתב על אור לציון חלק ב בשו"ת יביע...
 6. shriraviv1000

  בונה וסותר בחשמל

  יישר כוח! אני פתחתי את האשכול הזה לא בתור תשובה לשאלה, אלא בתור העשרת ידע. אנא יכתוב כל אחד ואחד את כל הדעות אשר ראה בזה. ונגדיל תורה ונאדירה בעז"ה!
 7. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  מה גם שיש להוסיף שהתשובה הזו, היא תשובה שכתב אותה במיוחד לשו"ת יחוה דעת חלק שביעי. וכתב אותה מחדש, וזו התשובה שהדפיס בשו"ת ויען שמואל.
 8. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  לגבי ביאור הכלל הזה, מרן שליט"א האריך בזה בקונטרס שנדפס בסוף קובץ בית יוסף שנקרא פשט וקבלה לגבי ברכת מעין שבע. אבל גם דבריו שם לא יגהו מזור לשאלה הנ"ל. בהיות ואני חושב שאף אחד לא שאל שאלה זו. אלא שהיא באה אלי ממש כמציאה בס"ד.
 9. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  אין צורך בתשובת הראשל"צ, מאשר שתשובתו היתה כמו שכתב בחזון עובדיה. לגבי הרב חותה, הוא אמר כמה וכמה פעמים שכל הספרים שמביאים בשם מרן הרב זצ"ל שהסכים איתם, הרי שאין לנו אלא מה שכתב בספריו. וכמו שכתב מרן הבית יוסף בסימן רס"ג על אודות דברי התרומת הדשן, שאין לנו אלא מה שכתב בספריו. ולא עוד, אלא שאם...
 10. shriraviv1000

  תיקון לעבירות לפי דעת מרן עטרת ראשנו מהמובא בספר מעיין אומר

  זכורני כי ראיתי בספר מעיין אומר (אשמח מי שיציין את המקור המדויק כי אינו תחת אמתחתי כעת) כי שאלו את מרן זיע"א על אודות תיקונים לחטאים שונים, ואמר כי מה שחטא, בו יתקן על ידי הלימוד. למשל, מי שחטא בשמירת שבת, ילמד הלכות שבת. השאלה היא על אודות מי שפגם בעיניו וכן בברית, כיצד לפי דעת מרן זיע"א יתקן...
 11. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  איך אני שולח את התגובה להרב ללוש? אני אשמח מאוד לקבל תשובה על כך!
 12. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  אחר אלף המחילות, אין כל כך ראיה מדברים אשר הובאו בהלכה ברורה שמרן זיע"א חזר בו. חס ושלום לומר שכוונתי לפגוע בכבוד הגר"ד, אלא שיש לי ראיה לכך ממורנו הראשל"צ. שאלתי פעמיים את מרן שליט"א מהי דעת עטרת ראשנו לגבי ברכת בושם, האם מברכים או לא. בשני הפעמים, בעל פה וכן פעם השלישית אשר היא תשובה בכתב...
 13. shriraviv1000

  חשמל ביו"ט

  מניין ראינו שבמקום שאין אפשרות לשאול את הרב יסמוך על דעתו? יש יביע אומר שמשמע הפוך, שאין לומר במקום חסרון ידיעה שזה מועיל, ולברך שהכל על האוכל, אלא שצריך לאכול. לכאורה גם כאן, חיסרון הידיעה לא מקנה אפשרות להיפטר מהדבר, אלא שצריך ללכת ולשאול בכל מקרה שיתאפשר לו, ובלי זה יהיה אסור?
 14. shriraviv1000

  ברכת המפיל

  לשון הסעיף בחזון עובדיה ברכות (עמ' תקא): ואם בא לישון אחר חצות לילה, יאמרנה בלי שם ומלכות, ויהרהר שם ומלכות בלבו. ומי שיעיין בהערות, בעמ' תקי כתב בזו הלשון: "והנה הגאון רבי ישעיה בסאן בשו"ת לחמי תודה (סימן כא) שעל פי הסוד אין לברך המפיל כשהולך לישון אחר חצות לילה, אבל אין האמת כן, אלא צריך לברך...
 15. shriraviv1000

  בונה וסותר בחשמל

  פתחתי נידון זה, על מנת לקבל מכם הכותבים היקרים, כמה שיותר מקורות לאלו שכתבו את דעת החזון איש, ודחו אותה. כי מרן זיע"א בשו"ת יביע אומר לפי זכרוני הביא רק את הגר"ע עטיה ושבט הלוי. אשמח מאוד לקבל הרבה מאוד ספרים, שכתבו על זה, ודחו את דברי החזון איש. יישר כוח עצום עד למאוד!
 16. shriraviv1000

  מקור למעשה של הבן איש חי

  מצאתי את הדברים, בן איש חיל דרוש א לשבת הגדול דף כב ע"ב
 17. shriraviv1000

  מרא דאתרא דארץ ישראל

  מרן הראשל"צ בספרו עין יצחק ח"ג האריך למעניתו לציין בזה מכל הפוסקים אשר כתבו עיקר זה, שקבלנו הוראות מרן. וראשון לציון הנה הנם: וכ"כ המהראנ"ח (סימן קט), ובשו"ת משאת בנימין (סימן סב ד"ה: אם שלמים), ובשו"ת נבחר מכסף (חלק יורה דעה סימן יז ד"ה: תשובת השואל), ובשיירי כנסת הגדולה (אורח חיים סימן תצה...
 18. shriraviv1000

  אכילה ושתייה בבית הכנסת

  לגבי האכילה בבית המדרש, זכורני שכתב על כך בשו"ת נזר כהן (להג"ר זמיר כהן שליט"א) חלק א (סימן א). ע"ש.
 19. shriraviv1000

  איפור בשבת

  העצה שכת"ר כתב, כך הורה לי בתשובתו הגר"מ מאזוז שליט"א (בע"פ). ונדפסו דברים אלו לאחר מכן בשו"ת מקור נאמ"ן ח"ב.
 20. shriraviv1000

  מקור למעשה של הבן איש חי

  מצאתי כתוב: ישנה שאלה מעניינת. מדוע הקב"ה העניש את המצריים דוקא בקריעת ים סוף? הלא קודם לכן, עינו את בני ישראל בפרך מאתיים ועשר שנים. ומדוע חיכה כביכול הקב"ה להענישם דוקא בטביעה בים סוף ולא בעונש אחר? על מנת להבין דברים אלו, יש להקדים בזה מעשה אשר היה, וסיפר אותו מרן הבן איש חי. דבר זה שאנו...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'