• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן

#1
המשנ"ב (ס' תלג סק"א) פסק שדעת רוב האחרונים שאם בדק בליל י"ג לאור הנר שבלילה אור הנר יפה לבדיקה ונזהר היטב שלא להכניס חמץ א"צ לחזור. וכ"פ בכה"ח (ס"ק ב, פב). ובחזו"ע עמ' מ. וראיתי בילקו"י (ס' תלה עמ' קיב) שפסק, שאף לכתחילה יכול לעשות כן אם קשה לו לבדוק הכל בליל י"ד, ורק שאחרי כן יסגור את המקום באופן שאין חשש שיכנס שם שוב חמץ גם לא על ידי תינוקות.
והשאלה היא, מה הדין בדיעבד אם בדק לפני י"ד ולא נזהר כ"כ לשמור על החדר, האם חייב לבדוק שוב באותו חדר או ארון כיון שיכול מאוד להיות שנכנס לשם חמץ בפרט כשיש ילדים קטנים? דבש"ע ס' תלח ס"א איתא, שאם תינוק נכנס לבית בדוק ולחם בידו ומצא פירורים אינו צריך לחזור ולבדוק שחזקתו אכלו, ואלו הפירורין שנפלו ממנו בשעת אכילה, שדרך התינוק לפרר. וכתבו המשנ"ב (סק"ז) וכה"ח (ס"ק יג) שדוקא באופן זה שמצא פירורים אינו צריך לחזור ולבדוק. אבל אם לא מצא פירורים אין לתלות שאכלו דאין ספק מוציא מידי ודאי חמץ וצריך לחזור ולבדוק אותו חדר שראה שנכנס שם התינוק. ולכאורה ה"ה כאן. וכן שמא אפשר לומר שאין החדר הזה נחשב מוחזק כבדוק וחייב לחזור ולבודקו?
 
#2
שלום וברכה
באופן שבדק ביום יג לאור הנר ולא ידוע לו על שנכנס עם חמץ לחדר אח"כ, קל יותר מהמבואר בסימן תל"ח ס"א בתינוק נכנס לבית בדוק ולחם בידו ומצא פירורים אינו צריך לחזור ולבדוק שחזקתו אכלו, ואלו הפירורין שנפלו ממנו בשעת אכילה, שדרך התינוק לפרר. שיש כאן ס"ס שמא לא נכנס עם חמץ ואת"ל נכנס עם חמץ שמא סלק החמץ אחריו ולכן מעיקר הדין אין צריך בזה בדיקה שאין כאן ודאי חמץ וספקא דרבנן לקולא.
 
#3
תודה רבה.
א"כ אפשר לשאול עוד, מה הדין אם ראה שילד נכנס עם חמץ לאותו חדר או הכניס חמץ לאותו ארון בדוק, האם חייב לבדוק שוב?
 
#4
שלום וברכה
כשילד נכנס עם חמץ לחדר בדוק, מרן השו"ע (בסימן תל"ח ס"א) באר דינו:
אם תינוק נכנס לבית בדוק וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין, אינו צריך לחזור ולבדוק שחזקתו שאכלו, ואלו הפירורין שנפלו ממנו בשעת אכילה, שדרך התינוק לפרר. וי"א שאם אין בפירורין כדי כל הככר, צריך לחזור ולבדוק.
וכתב המשנה ברורה (שם ס"ק ז) להסביר בשם המ"א: ודוקא באופן זה שמצא פירורין שרגלים לדבר שאכלו אבל לא מצא פירורין אין לתלות שאכלו דאין ספק מוציא מידי ודאי חמץ, וצריך לחזור ולבדוק אותו חדר שראה שנכנס שם התינוק, ודוקא בתינוק שאין בו דעת אבל ביש בו דעת נאמן לומר שאכלו כולו.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'