• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

בענין מלחיה ששמים על תבשיל

#1
לכבוד הרה"ג שליט"א
האם צריך ליחד מלחיה לבשרי ומלחיה לחלבי בעקבות שהרי שמים מלח לתוך תבשיל בשרי והאדים עולים ולכאורה עושים את המלחיה והמלח בשריים, והאם יש הבדל בין מלחיה עם חורים לבין מלחיה בקופסא בלי חורים?
תודה רבה
יגדיל תורה ויאדיר
 
#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך אם צריך לייחד מלחיה לבשרי ולחלבי, מחמת האדים שעולים למלחיה כשנותן בקדרה.
הנה מעיקר הדין אין חיוב לייחד מלחיה לבשרי ומלחיה לחלבי, שיש בזה כמה נימוקים להקל. האחד, שבכלל יש מחלוקת אם זיעת האוכלים כמותם או לא, עי' בזה בשו"ת יביע אומר ח"ה. ולכן שמא הלכה דאין זיעת האוכלים כמותם, והאדים אינם לא בשרי ולא חלבי. ועוד, שמא לא נכנסו אדים כלל למלחיה, ואף אם נכנסו שם אדים, שמא ומסתמא נכנסו בשיעור מועט מאוד באופן שאחר שיתנו מהמלח בתבשיל, בודאי יהיה במאכל פי שישים מהטיחת אדים המועטת כ"כ שנמצאת ע"ג גרגירי המלח. ומבואר בש"ע יו"ד (סי' צט ס"ז) שבאיסור מועט כ"כ שבודאי יהיה שישים כנגדו אין בו משום ביטול איסור לכתחילה, (כ"ש בנ"ד שאינו מוכרח שיש אדים והוי כמו ספק ביטול איסור).
ומבואר מכל אלו הטעמים, שמעיקר הדין אין לאסור להשתמש במלחייה אחת לבשרי וחלבי גם אם נותן מהם לקדרה שמעלה אדים.
אולם למעשה כבר כתבו הפוסקים (ש"ע סוף סימן פח, וסוף סימן פט, ובאחרונים שם), שישראל קדושים ונהגו לייחד כלים אלו כגון מלחיה, סכין, וכל כיו"ב, אחד לבשר ואחד לחלב, אף שמעיקר הדין אין בזה איסור וכנ"ל. וע"ע מזה בילקוט יוסף איסור והיתר ח"ג (בסימנים הנ"), ע"ש.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'