• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

ברכה על תפילין דר״ת במקום שא״א להשיג של רש״י כלל.

#1
שלום וברכה, שבוע טוב וחודש טוב, בחודש השלישי שהוכפל בו ״כי טוב״, סיוון המעוטר בכתר תורה המפוארה.

מעת לעת יוצא לי לחשוב על כל מיני מקרים ממקרים שונים שבהם ההלכה לא פירשה די צורכה או שלא ניתנה היתייחסות מפורשת למקרה ספציפי מאוד וגם מן המקורות לא ניתן לדעת מה יהיה הדין במקרה כזה או אחר אא״כ חכם ייתן דעתו לעניין.
ויש עימי כמה דוג׳ בכתובים ואכמ״ל ועוד חזון למועד בעניין זה.

אחד המקומות הוא להלן-
האם אדם שרגיל להניח תפילין של ר״ת בנוסף לתפילין של רש״י, והיזדמן לפניו מקרה שאלו התפילין היחידות שיש בידו (כגון במקום אונס גדול- מילואים, חוץ לארץ וכו..).
וגם לא יוכל להשיג כלל תפילין של רש״י.

האם יברך על התפילין של רבנו תם שנמצאים איתו?

שימו לב לתנאים-
1. רגיל להניח בכל יום תפילין של ר״ת.
2. מקום צורך או אונס.
3. אין בנמצא ואין לו להשיג כלל וכלל במשך כל היום- תפילין של רש״י.


ואל תשיבני מהילקו״י שהביא בשני מקומות בסימן כ״ה ובסימן ל״ד דין דומה, דהרי הדברים חלוקים בהלכה עיי״ש, והמקרה שתיארתי לא מובא שם ולא דומה למקרה דידי.

תודה רבה וחודש טוב.
 
#2
לפי המבואר בתשובת הגאון ר' יעקב הלל שליט"א הוב"ד בקובץ מקבציאל (גיליון כט, תשרי תשס"ה חידושי תורה עמ' קנא-סח) נראה כי אין לברך עליהם.
הגם שיש מקום לצדד לברך, וכמו שהעלה שם, מכל מקום קיימא לן ספק ברכות להקל. וכמבואר באריכות בתשובה שם.
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#3
לפי המבואר בתשובת הגאון ר' יעקב הלל שליט"א הוב"ד בקובץ מקבציאל (גיליון כט, תשרי תשס"ה חידושי תורה עמ' קנא-סח) נראה כי אין לברך עליהם.
הגם שיש מקום לצדד לברך, וכמו שהעלה שם, מכל מקום קיימא לן ספק ברכות להקל. וכמבואר באריכות בתשובה שם.
נא להקפיד על כך, שרק רבנים מורשים עונים כאן.
 
#5
האם אדם שרגיל להניח תפילין של ר״ת בנוסף לתפילין של רש״י, והיזדמן לפניו מקרה שאלו התפילין היחידות שיש בידו (כגון במקום אונס גדול- מילואים, חוץ לארץ וכו..).
וגם לא יוכל להשיג כלל תפילין של רש״י.
ב"ה
שלום וברכה,
מאחר שיש מחלוקת בין רש"י לר"ת איך הסדר הנכון של הפרשיות בתוך התפלין, ותפלין של רש"י פסולות לדעת ר"ת, ותפלין של ר"ת פסולות לדעת רש"י, ממילא למעשה היינו צריכים להניח את שני זוגות התפילין מדין ספק דאורייתא לחומרא, ומאידך שלא לברך על אף אחד מהם, שספק ברכות להקל. וכמו דין כיסוי הדם אצל כוי, שהוא ספק חיה ספק בהמה, ולכן הוא ספק חייב בכיסוי הדם, ופסק מרן הש"ע ביורה דעה שחייב לכסות מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ואין לו לברך שספק ברכות להקל.
אלא שלמעשה אנו לא מחייבים להניח תפלין דר"ת, וכן אנו מברכים על תפלין דרש"י, רק מחמת שהמנהג התפשט בעם ישראל להניח תפלין המסודרים כפי שיטת רש"י, ומנהג מכריע אף במחלוקת בשל תורה, וכן במקום מנהג לא אמרינן סב"ל. ולכן מניחים את של רש"י בתורת חיוב, ויוצאים בזה ידי חובה מכח המנהג, וכן מברכים עליו.
וממילא מתבאר שלא שייך לברך לעולם על תפלין של ר"ת, לא משנה אם אנוס ואם לא ישיג וכו', שסוף סוף לפי שיטת רש"י תפלין דר"ת פסולים הם, ואין לנו מנהג להניח ולברך על תפלין דר"ת.

בברכה רבה
 
#6
ב"ה
שלום וברכה,
מאחר שיש מחלוקת בין רש"י לר"ת איך הסדר הנכון של הפרשיות בתוך התפלין, ותפלין של רש"י פסולות לדעת ר"ת, ותפלין של ר"ת פסולות לדעת רש"י, ממילא למעשה היינו צריכים להניח את שני זוגות התפילין מדין ספק דאורייתא לחומרא, ומאידך שלא לברך על אף אחד מהם, שספק ברכות להקל. וכמו דין כיסוי הדם אצל כוי, שהוא ספק חיה ספק בהמה, ולכן הוא ספק חייב בכיסוי הדם, ופסק מרן הש"ע ביורה דעה שחייב לכסות מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ואין לו לברך שספק ברכות להקל.
אלא שלמעשה אנו לא מחייבים להניח תפלין דר"ת, וכן אנו מברכים על תפלין דרש"י, רק מחמת שהמנהג התפשט בעם ישראל להניח תפלין המסודרים כפי שיטת רש"י, ומנהג מכריע אף במחלוקת בשל תורה, וכן במקום מנהג לא אמרינן סב"ל. ולכן מניחים את של רש"י בתורת חיוב, ויוצאים בזה ידי חובה מכח המנהג, וכן מברכים עליו.
וממילא מתבאר שלא שייך לברך לעולם על תפלין של ר"ת, לא משנה אם אנוס ואם לא ישיג וכו', שסוף סוף לפי שיטת רש"י תפלין דר"ת פסולים הם, ואין לנו מנהג להניח ולברך על תפלין דר"ת.

בברכה רבה
תודה רבה! תשובת הרב תברא לסברא שהייתה מונחת עימי.
ומעתה קיבלתי מושג והיסתכלות חדשה למחלוקת הידועה בתפילין בעניין זה.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'