• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

ברכת הלבנה במוצאי ת"ב בשנה זו

#1
הנה הרמ"א נקט לאסור ברכת הלבנה לא רק בתשעת הימים, אלא גם במוצאי ת"ב. אמנם מנהגינו לברך ברכת הלבנה במוצאי ת"ב. והנני שואל האם בשנה זו שניתן להמתין למוצאי שבת הבא, שיש בזה ענין גדול כמובא בתרומת הדשן ובמגיד מישרים, גם למנהגינו יש עדיפות להמתין למוצ"ש, או שעדיף לברך במוצאי ת"ב דווקא, שיש ענין לבשר ללבנה ולישראל "כי אע"פ שנחרב הבית וגלו, מ"מ הרי הם עתידים להתחדש כמותה, ומלכותו בכל משלה, כי בת"ב נולד המשיח", כפי שהסביר מהרח"ו טעם מנהגינו, כמובא בילקוט יוסף ארבעה תעניות (עמוד תסו).

שוב ראיתי כעת שהתייחס לזה מהר"ח פלאג'י במועד לכל חי (סימן י אות צד), הו"ד בילקו"י שם (עמוד תסז), שאפילו אם חל ת"ב בחמישי בשבת יש לקדש הלבנה מיד במוצאי ת"ב, ולא להמתין עד מוצ"ש נחמו, ואין לזוז ממנהגינו. ע"כ.
 
#2
ב"ה
אכן כפי שכתב כן הוא.
ודיברנו בזה בתכנית שו"ת בערב ט"ב ברדיו קול תבונה, שבכל השנה כן הוא העיקר, להמתין למוצש"ק, ודלא כמי שסבר שבחזו"ע חזר בו, זולת מוצאי ט"ב שמנהגנו שלא להמתין, ומהטעם הנזכר.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'