• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

דיווח על קורונה - ההלכה

#1
האם מותר ע"פ ההלכה להלשין למשרד הבריאות על אדם שחזר ממדינה שחייבים בה בבידוד, ומסתובב ברחובות, האם יש בזה חב לאחריני, או שהוא מוסר למלכות?
 
#2
שלום וברכה,
מי שצריך להיות בבידוד ולא עושה זאת, נמצא שהוא מזיק את הרבים. ודינו דומה לעובר על חוקי התנועה שמצווה להלשין עליו למשטרה, כדי שיעצרו את מעשיו הרעים...
וכבר התריע מרן הראש"ל שליט"א בשיעורו השבועי הגדול בתבל שיש להישמע לכל הוראות משרד הבריאות בעניין הזה, וכבר ציוותה אותנו התורה "ושמרתם מאד לנפשותיכם".
 
#3
שלום וברכה,
מי שצריך להיות בבידוד ולא עושה זאת, נמצא שהוא מזיק את הרבים. ודינו דומה לעובר על חוקי התנועה שמצווה להלשין עליו למשטרה, כדי שיעצרו את מעשיו הרעים...
וכבר התריע מרן הראש"ל שליט"א בשיעורו השבועי הגדול בתבל שיש להישמע לכל הוראות משרד הבריאות בעניין הזה, וכבר ציוותה אותנו התורה "ושמרתם מאד לנפשותיכם".
אבל הם יענישו אותו שלא כדין תורה, כגון קנס כספי גבוה ואף מעצר, א"כ מה ההיתר בזה, ולכאו' כמו שאסור לתבוע גנב בערכאות הכא נמי יצטרכו אישור מבי"ד רודם ההלשנה לשלטונות
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#4
ב"ה
שלום וברכה,
התשובה לכך היא שיש כלל "דינא דמלכותא דינא", והוא תקך גם לגבי חוקי המדינה, כמבואר בשו"ת יחוה דעת למרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א, וכלל זה אומר, שכל מה שהמלכות או הממשלה מחוקקים למען הסדר הטוב של כלל תושבי המדינה, לפי שיקוליהם ודיניהם, חייבים יש לזה תוקף הלכתי, ובכלל זאת חוקים של קנסות, מיסים, וכדומה.
ומלבד זאת שכאן יש סכנת נפשות, ומי שאינו נשמע הוא מזיק ומחבל במי שסביבו באדישות וקור רוח, והוא מביא על עצמו את כל ההשלכות.

בברכה רבה

נ.ב. נא ונא להשים לב לאופי המדור, הוא לא מיועד לסגנון של משא ומתן, אלא לשאלה ותשובה עניניים ע"מ לקבל את התשובה ולהמשיך הלאה. ולכן תגובות בסגנון של משא ומתן, מקומם במדורים של משא ומתן, הנמצאים במקומם בפורום, ואפשר לפתוח שם דיון כאוות נפש המבקש, או לחילופין אם רוצה לברר עם הרב המשיב את נימוקי התשובה יבקש ממנו בהודעה פרטית, ע"מ שלא להפר ולטשטש את אופי המדור, למען הסדר הטוב ותועלת המשתתפים.
זאת אוסיף, שתגובות של בירור התשובה יותר, או מיקוד השאלה, או שאלה שנמשכת מן התשובה ועדיין קשורה לנושא כהמשך הנושא, יש להם מקום במדור זה ללא חשש. בברכה רבה ובתקוה להבנה.
 
#6
ב"ה
שלום וברכה,
התשובה לכך היא שיש כלל "דינא דמלכותא דינא", והוא תקך גם לגבי חוקי המדינה, כמבואר בשו"ת יחוה דעת למרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א, וכלל זה אומר, שכל מה שהמלכות או הממשלה מחוקקים למען הסדר הטוב של כלל תושבי המדינה, לפי שיקוליהם ודיניהם, חייבים יש לזה תוקף הלכתי, ובכלל זאת חוקים של קנסות, מיסים, וכדומה.
ומלבד זאת שכאן יש סכנת נפשות, ומי שאינו נשמע הוא מזיק ומחבל במי שסביבו באדישות וקור רוח, והוא מביא על עצמו את כל ההשלכות.

בברכה רבה

נ.ב. נא ונא להשים לב לאופי המדור, הוא לא מיועד לסגנון של משא ומתן, אלא לשאלה ותשובה עניניים ע"מ לקבל את התשובה ולהמשיך הלאה. ולכן תגובות בסגנון של משא ומתן, מקומם במדורים של משא ומתן, הנמצאים במקומם בפורום, ואפשר לפתוח שם דיון כאוות נפש המבקש, או לחילופין אם רוצה לברר עם הרב המשיב את נימוקי התשובה יבקש ממנו בהודעה פרטית, ע"מ שלא להפר ולטשטש את אופי המדור, למען הסדר הטוב ותועלת המשתתפים.
זאת אוסיף, שתגובות של בירור התשובה יותר, או מיקוד השאלה, או שאלה שנמשכת מן התשובה ועדיין קשורה לנושא כהמשך הנושא, יש להם מקום במדור זה ללא חשש. בברכה רבה ובתקוה להבנה.
במחילה אבל כבודו יראה ביחוה דעת שציין, שהסיק כי דינא דמלכותא נאמר רק כלפי עניני תשלומי מיסים וארנונה.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#7
חלילה וחס, זו טעות חמורה,
אמנם השאלה היתה האם מותר להשתמט ממיסים,
והמסקנה של התשובה שאסור להשתמט ממיסים כמבואר שם.
אבל "הנידון" במשך כל התשובה שם, אינו נקודתית לגבי "מיסים",
אלא נידון עקרוני בעצם הכלל של "דינא דמלכותא דינא", האם הוא רק במלכי אומות העולם, או גם במלכי ישראל בארץ ישראל, ואח"כ עבר לדון אם הוא גם בהרכב ממשלה כמו שלנו או דוקא במלך, וכן האם אפילו במלכות או ממשלה שמנהיגים נגד התורה, ועל כל אלו העלה ששייך גם בהם הכלל של "דינא דמלכותא דינא".
ובביאור הכלל העקרוני של "דינא דמלכותא דינא", הביא בתחילת דבריו כיסוד לתשובתו, את מה שפירש רשב"ם (ב"ב נד:), כל מסים וארנוניות "ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם", דינא הוא, שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם "חוקי המלך ומשפטיו", והלכך דין גמור הוא, עכ"ל.
וכן מבואר להדיא בש"ע חו"מ סי' שסט (סעי' ו עד סופו), וז"ל: וכן מלך וכו', "או שגזר שכל מי שיעבור על דבר זה ילקחו כל נכסיו לבית המלך", או כל מי שימצא בשדה בשעת הגורן הוא יתן המס שעליה, בין שהיה הוא בעל השדה בין שאינו בעל השדה, וכל כיוצא בדברים אלו, "אינו גזל, וישראל שגבה אותם למלך אינו בחזקת גזלן, והרי הוא כשר", והוא שלא יוסיף ולא ישנה ולא יקח לעצמו כלום. "וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצירו, אינו גזל, ומותר ליהנות בה, והלוקחה מהמלך הרי היא שלו, ואין הבעלים מוציאין אותה מידו". אבל מלך שלקח שדה או חצר של אחד מבני המדינה "שלא בדינים שחקק", הרי זה גזלן, והלוקח ממנו מוציאין הבעלים מידו. "כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל, וכל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדת הידוע לכל, אלא חמס את זה, הרי זה גזל". ע"כ.

ומעתה, אחר שפסק ביחו"ד שהכלל של דינא דמלכותא דינא גם לגבי החוקים של מדינת ישראל, אף שנידונו הנקודתי היה לגבי מיסים וארנוניות, אולם בודאי הוא שההכרעה ברורה לגבי כל הגדרים ההלכתיים המבוארים בש"ע ושאר פוסקים לגבי דינא דמלכותא דינא. וזה פשוט וברור, ולא כתבתי אלא להוציא מלב שוגים.

ושוב אבקש בכל לשון, נא לא להגיב במדור זה במשא ומתן, אם אינו כשאלה הלכתית ע"מ "לקבל" תשובה, אלא לפתוח דיון של מו"מ במדורים המיועדים לזה, ואם תחפוץ לישא וליתן עימי בזה אפשר בהודעה פרטית, או לחילופין במדורים המיועדים לכך, ורק תודיעני בהודעה פרטית על פתיחת הדיון שם, ואשתדל למצא לזה זמן ככל שיהיה בידי אי"ה. בתקוה להבנה.

בברכה רבה
 
#8
במחילה, בתשובת יחוה ד
חלילה וחס, זו טעות חמורה,
אמנם השאלה היתה האם מותר להשתמט ממיסים,
והמסקנה של התשובה שאסור להשתמט ממיסים כמבואר שם.
אבל "הנידון" במשך כל התשובה שם, אינו נקודתית לגבי "מיסים",
אלא נידון עקרוני בעצם הכלל של "דינא דמלכותא דינא", האם הוא רק במלכי אומות העולם, או גם במלכי ישראל בארץ ישראל, ואח"כ עבר לדון אם הוא גם בהרכב ממשלה כמו שלנו או דוקא במלך, וכן האם אפילו במלכות או ממשלה שמנהיגים נגד התורה, ועל כל אלו העלה ששייך גם בהם הכלל של "דינא דמלכותא דינא".
ובביאור הכלל העקרוני של "דינא דמלכותא דינא", הביא בתחילת דבריו כיסוד לתשובתו, את מה שפירש רשב"ם (ב"ב נד:), כל מסים וארנוניות "ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם", דינא הוא, שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם "חוקי המלך ומשפטיו", והלכך דין גמור הוא, עכ"ל.
וכן מבואר להדיא בש"ע חו"מ סי' שסט (סעי' ו עד סופו), וז"ל: וכן מלך וכו', "או שגזר שכל מי שיעבור על דבר זה ילקחו כל נכסיו לבית המלך", או כל מי שימצא בשדה בשעת הגורן הוא יתן המס שעליה, בין שהיה הוא בעל השדה בין שאינו בעל השדה, וכל כיוצא בדברים אלו, "אינו גזל, וישראל שגבה אותם למלך אינו בחזקת גזלן, והרי הוא כשר", והוא שלא יוסיף ולא ישנה ולא יקח לעצמו כלום. "וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצירו, אינו גזל, ומותר ליהנות בה, והלוקחה מהמלך הרי היא שלו, ואין הבעלים מוציאין אותה מידו". אבל מלך שלקח שדה או חצר של אחד מבני המדינה "שלא בדינים שחקק", הרי זה גזלן, והלוקח ממנו מוציאין הבעלים מידו. "כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל, וכל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדת הידוע לכל, אלא חמס את זה, הרי זה גזל". ע"כ.

ומעתה, אחר שפסק ביחו"ד שהכלל של דינא דמלכותא דינא גם לגבי החוקים של מדינת ישראל, אף שנידונו הנקודתי היה לגבי מיסים וארנוניות, אולם בודאי הוא שההכרעה ברורה לגבי כל הגדרים ההלכתיים המבוארים בש"ע ושאר פוסקים לגבי דינא דמלכותא דינא. וזה פשוט וברור, ולא כתבתי אלא להוציא מלב שוגים.

ושוב אבקש בכל לשון, נא לא להגיב במדור זה במשא ומתן, אם אינו כשאלה הלכתית ע"מ "לקבל" תשובה, אלא לפתוח דיון של מו"מ במדורים המיועדים לזה, ואם תחפוץ לישא וליתן עימי בזה אפשר בהודעה פרטית, או לחילופין במדורים המיועדים לכך, ורק תודיעני בהודעה פרטית על פתיחת הדיון שם, ואשתדל למצא לזה זמן ככל שיהיה בידי אי"ה. בתקוה להבנה.

בברכה רבה
במחילה אבל בתשובת יחוה דעת שם הביא סיעת ראשונים ומהן בעל התרומות שער מו, וכן שו"ת מהר"י קולון כי דינא דמלכותא אינו אלא גבי מסים, ואינו תקף בעניני אדם לחבירו שבהם אין לנו אלא דיני התורה, וכ"כ הרמ"א סי' שסט סעי' ח.
ואין לו' אני קיבלתי הוראות מרן השו"ע דמשמע מינה אחרת כאשר מוסר בן אשכנז כי הדין נוגע אליו.

הרב יכתוב לי את המייל הפרטי כדי שאת שאר המשא ומתן אכתוב שם.
 
נערך לאחרונה:
#11
היום התפרסם מדברי הגר"ח קנייבסקי, שמותר למסור לרשויות מי שאינו מקפיד על ההנחיות. וברוך שכיוונו.
ודאי שמותר, אך לא מדין "דינא דמלכותא" כנ"ל, אלא מדין רודף כמבואר בסי' שפח סעי' יב, ע"ש.
כבר ידוע שדעת הגר"ח כי בארץ ישראל אין כלל דינא דמלכותא, אם תרצה טעמים תכתוב לי.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'