• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

המבדיל בין קדש לקדש בליל יו"ט שני דר"ה

#1
מרן כותב בחזו"ע ימ"נ עמ' קפב בהע' ב בסוגריים שבלילה השני של ר"ה קודם שיבשלו צ"ל "המבדיל בין קדש לקדש", ובילקו"י כתב את זה בתור סעיף, אך המעין יראה במקורות שמרן הביא משנ"ב וכף החיים שמדברים על יו"ט שחל במוצ"ש ולא שני יו"ט,
ואולי לא על יו"ט שני וא"כ למה מרן הביא את זה?
 
#4
מתאים לכך תגובתו של "מורשת מרן" על ברכת שחלק מחכמתו:
"מרן הראש"ל שליט"א אמר ששאל את מרן מדוע יש כל מיני הבהרות ודינים חדשים בהערות למטה, והוא לא כותב הכל למעלה. ומרן השיב לו, שהוא רוצה שילמדו גם את הלמטה. אם הכל יהיה למעלה בהלכות, אנשים לא יטרחו ללמוד את הביאורים והמקורות. ואידך זיל גמור".
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'