• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

חיבוק בבית הכנסת

#1
שלום לרבנים,

האם מותר לחבק את הבנים או חברים בבית הכנסת? האם יש חילוק אם החיבוק הוא לשם חיבה או לשם כבוד ודרך ארץ? האם האיסור הוא תמיד או רק בזמן התפילה?

תודה.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
במענה לשאלותיך בענין חיבוק בניו או חבריו בבית הכנסת,
הנה מרן רבנו הגדול זיע"א בשו"ת יחוה דעת ח"ד (סי' יב), וביבי"א ח"ט (סי' קה ח"ו אות ד), ובחזון עובדיה ארבע תעניות (עמ' תמז), דן לגבי המנהג לנשק בניו או ידידיו ורעיו בבית הכנסת, וכתב שיש לבטלו, מפני שהוא דרך של חיבה, ואין להראותו בפני המקום. אולם לא דן שם לגבי חיבוק.
אלא שבתוך הדברים שם מבואר שאפילו לעמוד לפני אדם חשוב בדרך של כבוד, אינו רשאי בבית הכנסת, אלא אם כן לפני מי שצריך לעמוד לפניו לפי ההלכה, אם לא שנצווה לעמוד בפניו, שבזה כשעומד לכבודו, הרי הוא מכבד את מי שציווה אותו לכבדו.
ומבואר שכל מעשה שבמהותו מבטא חיבה או כבוד, אין לעשותו בבית הכנסת (אם לא שיש מצוה בעשייתו), ולפי זה נראה שגם מעשה של חיבוק כשנפגשים, כיון שבודאי מבטא במהותו עניין של חיבת ואהבת מרעים, אין לעשותו בבית הכנסת.
ומה ששאל לגבי חיבוק שהוא בדרך כבוד, לפי המבואר שם ביחוה דעת לענין קימה או נישוק ידיו של קרובו או של בעל הבית שלו אחר קריאת התורה בדרך כבוד, שאין להקל בזה אלא בנישוק ידי אביו או רבו שמצווה לכבדם, לפי זה מבואר שאף בדרך כבוד יהיה אסור.
ואם עושה זאת משום דרך ארץ, הנה אם מקדים לבא לחבק את קרובו למטרה זו אין זה נכון, וכאמור. אולם אם כבר קרובו ניגש אליו ומחבקו, באופן שבשביל למנוע החיבוק יצטרך לשמוט ידיו ממנו או להתרחק וכדומה, וזה יכול להביא למצב של פגיעה ויש בזה משום עוגמת נפש וכבוד הבריות, באופן כזה נראה שאפשר להקל שלא להישמט ממנו, אלא לשתף פעולה אחר שכבר נעשה מעשה. שהרי גם כעת הוא מצווה שלא לפגוע בחברו ולא לגרום עוגמת נפש ומחלוקת. אבל מעיקרא יתן דעתו שלא יגיע למצב כזה, ע"י שבשעה שמגיעים ונפגשים יעמוד בחוץ ויפגשו כבר שם, או בדרכים אחרות.
ומן האמור מבואר שהאיסור להראות חיבה או כבוד לידידיו ורעיו באופן שאינו מצוה, אינו תלוי דווקא בזמן תפילה וכדומה, אלא בעצם ההימצאות בבית הכנסת מקום שהשכינה נמצאת. וכן בכותל המערבי וכדומה (כמבואר בחזו"ע תעניות הנ"ל).

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'