• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

חיבור כיריים חדשות ביום טוב

#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך אם מותר לחבר את הצינורית של הגז לכיריים חדשות ביום טוב, הנני להשיב בס"ד.
ככל הנראה יש כאן בתחיבת החיבור של הכיריים לצינורית שני איסורים, האחד משום מתקן מנא, שבלי חיבור זה הכיריים הם כאבן שאין לה הופכין, וע"י חיבור זה מקבל משמעות של כירים שאפשר לבשל בהם ע"י זרימת הגז בתוכם. ומכיון שפעולת התחיבה אינה קלה ורפויה, אלא פעולה חשובה ויש בה דוחק ולחץ, וכן אינה בדרך השימוש של המכשיר, שבכל פעם שמשתמשים תוחבים ומוציאים, אלא תחיבה חד פעמית כחלק מהתקנת המכשיר ע"מ שיוכלו אח"כ להשתמש בו בכל פעם שיחפצו, לכן יש בפעולה זו משום תיקון הכלי והכשרתו לשימוש.
והאיסור השני משום בונה, שהרי הצינורית נמשכת ויוצאת מן הקרקע באופן שבמקומות מסויימים בכל משך הצינורית בקרקע מחברים אותה עם ברגים וכדומה לקרקע, ולכן כאשר תוחב חיבור המכשיר בצינורית, נמצא שמחבר באותה שעה גם את המכשיר לקרקע.
ולכן נראה לכאורה שאין מקום להתיר פעולה זו של תחיבת חיבור הכיריים לצינורית הגז ביו"ט בשום אופן.
אולם אם הוא צריך לזה ביותר עבור סעודות החג וכדומה, נראה שיש מקום להתיר אמירה לגוי, שיחבר לו את המכשיר ביו"ט. דאע"פ שאמירה לגוי יש בה איסור מדרבנן, אולם כבר מצינו שהתירו חכמים ביו"ט איסורי דרבנן בשביל צורך אוכל נפש, וכ"ש עבור מצוות סעודות החג.
הנלע"ד כתבתי, והיעבת"א

בברכה רבה
ולשנה טובה תכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום
 
#3
אם יורשה לי להעיר על הטענה השניה, הנה בשש"כ (פ"י, יד ופי"ג, לג) כתב בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל שאין המקרר נקרא מחובר לקרקע. והסביר בארחות שבת (פ"ח הערה כב) משום שהתקע אינו נידון כלל בדעת בני אדם כחלק מהבנין. וכן ראה בציץ אליעזר (חלק יח, לה) שפסק שאין איסור להחזיר מגירה לארון משום שהארון מחובר לקרקע אך המגירה לא נתבטל ממנה שֵם כלי ואין בזה בונה. ויש לדייק כן מחזו"ע (שבת ח"ה עמ' שכא) שדן לגבי החזרת מגירה רק מדין אוהל כשיש לה טפח, אך מדין בונה לא דן. ושמעתי סברא בזה, שאף שהארון מחובר לקיר אך מ"מ המגירה מחוברת למחובר. כלומר אם הארון בטל לקיר אין המגירה בטלה לקיר. ויש עוד ראיות ליסוד זה של הצי"א בדעת הגרשז"א, שהתיר (בשש"כ פרק יג, יא) מעיקר הדין להחליף בלון גז ביו"ט ורק הסתפק אם יש בזה עובדין דחול ע"ש בהערה ס. וכן להוציא מנורה שלא דלוקה כשרגילים להוציאה בימי החול. [ולפי זה אפשר להתיר להוציא את הרשת של המזגן. ועוד חזון למועד].
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'