• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

ישיבה על הארץ בתשעה באב

#1
מרן הב"י (תקנט, ג) כתב בשם מהר"ם שמנהג הצרפתים שאין יושבין על גבי ספסלים עד תפילת המנחה דומיא דאבל שיושב על גבי קרקע כל שבעת ימי אבלו. וכתב שם הב"ח שאין זה מדינא רק מנהג ולא נהגו איסור רק עד מנחה שאז עבר רוב היום באבלות. ובש"ע שם פסק שיש לשבת על הארץ עד תפלת המנחה. והרמ"א פסק עד חצות.
וכן בחזו"ע עמ' שנג בהערה ביאר מקור המנהג הזה וכתב שהרמ"א מקל לשבת על הספסלים בחצות. ועוד בעמ' תה כתב הרב בהלכה שבתפלת המנחה נוהגים לשבת בבית הכנסת על כסאות או ספסלים.
ונלענ"ד שדעת מרן זצ"ל היא, כשבא האדם להתפלל מנחה יכול לשבת על כסא. הא לפני כן יש לשבת על הקרקע. וכך לכאורה מורה לשון הש"ע- עד 'תפלת' המנחה.
אמנם ראיתי בילקו"י החדש על ארבע תעניות עמ' תקז שפסק בהלכה שיושבים לארץ עד 'זמן' תפלת המנחה. ובהערה עמ' תקט הסביר- ומש"כ עד זמן, הכי מסתברא דלא במנחה תליא מילתא, אלא בזמן המנחה. ואף שמרן בש"ע תפס לשון תפלת מנחה לאו דוקא תפלה אלא זמן התפלה. ע"כ.
ולכאורה קשה מכל מה שכתבנו, שנראה יותר דעת הש"ע והחזו"ע שעד המנחה ממש. ועוד שגם בילקו"י שם בעמ' תקנג העתיק את לשון הרב בחזו"ע הלכות מנחה של ט' באב.
 
נערך לאחרונה:
#2
לכאו' מניין לך שזה דווקא עד 'תפילת' המנחה, אין סיבה לתלות את זה דווקא בתפילה, העיקר שעבר רוב היום באבילות וכמו שכתב הב"ח.

נ.ב. אם תוכל לחלק בפעם הבאה לקטעים קטנים יהיה קל יותר לקרוא.
 
#3
מדברי הרב זצ"ל בחזו"ע בהלכות תפלת מנחה של ט' באב לענ"ד נראה יותר כמו שכתבנו.
ועוד שאם היה כך למה לא פרשו הפוסקים הדבר שהש"ע מיירי 'בזמן' תפלת מנחה והיינו מנחה גדולה. מכל הפירוש הזה שתקו והשאירו לנו להבין זאת לבד? (שנה שעברה בדקתי בהרבה פוסקי ספרד ולא מצאתי שמדברים על זה מלבד הפלא יועץ שהביאו היפה ללב שכתב שלא הקילו בשום דבר בהלכות ט' באב אחר חצות מלבד ישיבה על הספסל. והוא פלא שלכ"ע חצות זה דעת הרמ"א ולא מרן. וגם בספר תורת המועדים כתב שנוהגים כיום לשבת על הספסלים בחצות ולא הביא לזה פוסקים כפי מה שזכור לי משנה שעברה).
ואם בזמן המנחה תליא מילתא הרי לדעת מרן מנחה גדולה הוא דיעבד וקטנה לכתחילה, א"כ למה שנבין שזה דווקא מנחה גדולה, וכי נוהגים להתפלל מנחה גדולה בט' באב?
 
#4
חשבתי לתת טעם למה שנוהגים כיום רבים לשבת בט' באב על הספסלים בחצות על אף שהש"ע פסק שרק בתפלת המנחה. לפי מש"כ מרן זצ"ל ביביע אומר (ח"ד יו"ד ס' כה, ד) שיש מנהגים שכתבם מרן הש"ע ואח"כ נשתנה המנהג יש לקיים המנהג. ע"ש. ואולי גם כאן שישיבה על הארץ הוא מנהג ולא דין ואינו חמור כ"כ ולכן הקילו בו שאין לנהוג בו כל היום כמבואר בב"י ובמשנ"ב ס' תקנט סעיף ג. וכיום נשתנה המנהג כמש"כ בתורת המועדים.
מה אומרים הרבנים?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'