• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מילים לשיר על מרן בלחן של "מפי אל"

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#1
נשלח למערכת ע"י המחבר הרה"ג ר' דניאל לוי שליט"א, מאנגליה

פיזמון לכבוד מרן גאון עוזינו הנשר הגדול פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל[1]

לפי הניגון מפי א-ל

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף[2]

עלה שמימה, מרן ישראל
בזיו השכינה מושבו,[3] זכרונו לברכה

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף

דהתירא כוחו,[4] יכין ובועז עמודיו[5]
היסוד בעיני טוהר, צדיק יוסף[6]

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף

חזון עובדיה דעתו צלולה
כבן עזאי בשוקי טבריא[7]

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף

יביע אומר כתר הסיפריה
לא כתב לקבל פרס,[8] עבד מאהבה
מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף

יחוה דעת יצא בקול גדול[9]
אמרי נא אחותי את,[10] אביר הרועים

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף

מעשי חסד עמל וטרח
הכל עשה לשמה,[11] אבא לישראל

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף

לוית חן על ראשו,[12] חכם הרזים ליוו אותו[13]
מליץ יושר ומלאך הוא, מאור ישראל

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף


ממני הקטן והצב"י דניאל לוי ס"ט ק"ק עיר ליעדז, אנגליה יע"א
ומיסד מכון "חיים עובדיה"

[1] נכתב בס"ד ובדמע בסוף השבעה להסתקלותו זצ"ל.

[2] אמרו על הרמב"ם ז"ל וכן נכתב במצבה שלו "ממשה עד משה לא קם כמשה". מעין זה כאן הכוונה שממרן שולחן ערוך רבי יוסף קארו ז"ל עד מרן רבי עובדיה יוסף ז"ל, לא קם כמוהו.

[3] זה ע"פ הגמרא בברכות, מרגלא בפומיה דרב: [לא כעולם הזה העולם הבא], העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר: (שמות כ"ד) ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו (ברכות יז ע"א).

[4] הרבה פעמים אמרו חז"ל בגמרא כוח דהתירא עדיף (כגון ביצה ב ע"ב) , וכן היה דרכו של מרן ז"ל בקודש.

[5] בבית המקדש היו שני עמודים ונקראו יכין ובועז (מלכים א' ז:כא), (ויש פירוש על המשניות מבעל התפארת ישראל ז"ל שכולל פירוש על שמם), והענין כאן להראות כח של פסקי מרן ז"ל.

[6] יוסף הצדיק (גמרא יומא לה ע"ב) כל ימיו בטהרה (ראה גמרא סוטה לו ע"ב) והוא בבחינת יסוד (מהספירות של קבלה) , וידוע שמרן ז"ל שמר עיניו כל ימיו בטהרה.

[7] זה ע"פ הגמרא בעירובן, אמר רבא: הריני כבן עזאי בשוקי טבריא (כט ע"א), ועיין בבכורות (נח ע"א) ודו"ק היטיב.

[8] ידוע שמרן ז"ל קיבל פרס בשביל ספרו יביע אומר, אבל פשוט שעבד הקב"ה מאהבה כמו שאמרו בפרקי אבות: אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס. אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ויהי מורא שמים עליכם: (א:ג).

[9] שו"תי יחוה דעת נאמרו דרך הרדיו ולכן יצאו ב"קול גדול".

[10] לא ידע מרן ז"ל השאלות מקודם ומ"מ השיב בעומק וברוחב בלי גמגום ורק בחידוד, וקיים מה שאמרו חז"ל: תנו רבנן: ושננתם שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, שנאמר: (משלי ז) אמור לחכמה אחותי את וגו', (קידושין ל ע"א-ב). והלשון "אמרי נא אחותי את" הוא פסוק בבראשית (יב:יג).

[11] ע"פ רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד וכו' (אבות א"ו).


[12] על שם ספרו לוית חן, ויותר מזה ע"פ הפסוק "תתן לראשך לוית־חן עטרת תפארת תמגנך" (משלי ד:ט), וראה בהקדמת מרן ז"ל לספרו לוית חן. ועיין גם בגמ' עירובין נד ע"א.

[13] למעלה משישים רבוא אלף ליוו מרן ז"ל, ואמרו חז"ל (גמרא ברכות נח ע"א), והובא בשולחן ערוך (רכד:ה) הרואה ששים רבוא מישראל ביחד אומר בא"י אמ"ה חכם הרזים (ועיין בפוסקים).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'