• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

מליחה סי' ס"ט - איידי דטריד - מישרק שריק. מה ההבדל ביניהם?

#1
לשם מה צריך את שני הכללים האלה לכאו' מספיק רק את הכלל של איידי דטריד למיבלע לא פליט!
נא הוציאוני מגן המבוכה.
 
#2
איידי דטריד הינו דין בחתיכה (לכאו' כל חתיכה שעושה פעולת הפלטה), מישרק שריק הינו דין מיוחד שנאמר בדם, שאינו נכנס לחתיכה משום שהוא מחליק (אך שאר נוזל יכול להיכנס - אך צ"ע גבי שמן שגם הוא מחליק). ולכן הוצרכנו להשמיע ב' דינים אלו, שחד גבי החתיכה וחד ומיוחד גבי דם.
 
#3
איידי דטריד הינו דין בחתיכה (לכאו' כל חתיכה שעושה פעולת הפלטה), מישרק שריק הינו דין מיוחד שנאמר בדם, שאינו נכנס לחתיכה משום שהוא מחליק (אך שאר נוזל יכול להיכנס - אך צ"ע גבי שמן שגם הוא מחליק). ולכן הוצרכנו להשמיע ב' דינים אלו, שחד גבי החתיכה וחד ומיוחד גבי דם.
את זה כמובן שומעים מקופיא, השאלה היא מה זה נותן לנו? האם לא מספיק הטעם של 'איידי דטריד'?
 
#6
ב"ה
עיין שו"ע יו"ד סי' ע ס"ה, ושם בב"י בשם ר"ת והאו"ח והאגור.
ובאמת שמקור דין משרק שריק הוא בצלי, וממנו למדו כמה מן הראשונים למליח שהוא כרותח דצלי, וזוהי דעת ר"ת הנ"ל להקל בזה לחלוטין.
וע"ע בילקו"י או"ה ח"א (הע' יז, עמ' תעג).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'