• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

מערכות סינון מים

#1
שלום הרב
יש לי בבית מע' סינון מים אוסמוזה הפוכה.שאלתי האם מותר להשתמש בה בשבת.
וכן אבקש לשאול לגבי חבילת טישו סגורה האם מותר לפתוח אותה בשבת.
ברכה
דני שלם
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך האם מותר להשתמש בשבת בברז המים המחובר למערכת סינון מים הנקראת אוסמוזה הפוכה,
ובכן אחר כל מה שדנו בזה כמה רבנים שבדורנו, וצידדו לכאן ולכאן, תהילות להי"ת שכבר כתב בזה מרן הראש"ל שליט"א בספרו הבהיר ילקוט יוסף על הלכות יו"ט הנדפס מחדש, והעלה להתיר השימוש בסנני מים הללו לכתחילה. יעויין שם בטעמו ונימוקו. ובאמת שלמעשה רבו הטעמים בזה, וכמו שהארכנו גם אנו הקטנים בתשובה כשביקש ממנו מרן שליט"א לכתוב בזה, וכן אח"כ דיברנו עמו בזה פנים אל פניו וקיבל הדברים בס"ד.
ובענין פתיחת חבילת טישו בשבת, גם בזה יש תשובת מרן הראש"ל שליט"א שהשיב לשואלו בזה, והעלה שהדבר מותר מן הדין אפילו לפתוח בקו המנוקב ומיועד לזה, דלא גרע מפתיחת שקית חלב בקנקומט כמ"ש מרן זיע"א בחזו"ע, ע"ש.
וצ"ל דמאי דלא חיישינן בזה למחתך, אף שרוצה בחיתוך לפי מדה וצורה של הקו, וכן בשקית חלב רוצה במדה שבוחר בה. אולם סו"ס אינו בגדר מחתך, דגדר מחתך היינו שמקפיד על החיתוך עבור מדת השקית חלב, או עבור מדת החבילת טישו, שיהיו בגודל כזה או אחר ע"י החיתוך, משא"כ בנידון שלנו אינו בא לחתוך מדתם ולשנות גודלם של השקיות, אלא בא לעשות נקב ע"מ לאפשר הוצאת התכולה, ועשיית הפתח אינה ענין למדת השקית והחבילה כלל. ולכן גדר מחתך שעניינו לשנות מדתו בארכו או רחבו או קומתו של המוצר שלפנינו, אינו ענין לנידון שלנו כלל.
ומעתה מה שנשאר לנו לדון כשמקפיד על יופי ומדת הנקב, הוא רק מצד עשיית פתח, האם עשיית פתח כזה אסור או מותר. ומכיון שפתח זה אינו עשוי להכניס ולהוציא, אלא רק להוציא, קיימא לן שאינו נחשב עושה פתח לאסור עשייתו. ומותר לעשותו מעיר הדין.
אולם עם כל זה שמעיקר הדין אין לאסור פתיחת חבילת טישו לפי הקו המשורטט לזה וכאמור, מ"מ כבר כתב מרן הראש"ל שליט"א באותה תשובה, שעדיין מן הראוי שבפתיחתו לא ידקדק לפתוח לפי השרטוט, אלא יפתח אותו בלי חשבון, מפני שאפשר להחמיר בזה בנקל, והרי סו"ס יש אוסרים בזה, ולכן כל אפשר בנקל לעשות אליבא ד"כ כך צריך לעשות.

בברכה רבה וכל טוב
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'