• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מרא דאתרא דארץ ישראל

#1
1.היאך יתכן שמרן השולחן ערוך טוען בשו"ת אבקת רוכל סימן ל"ב שהרמב"ם הוא מרא דאתרא דארת ישראל וגם יש כלל שמרן השולחן ערוך הוא מרא דאתרא דארץ ישראל?

2.איפה יש התיחסות של של מרן הרב עובדיה לדברי החזון אי"ש שביעית סימן כ"ג ס"ק ה שאין היום רמב"ם מרא דאתרא וכן לדברי האור לציון בנושא( חלק ב במבוא ענף ד ).?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה,
1. ראה נא בתשובת הרשב"א ח"א סי' רנג שיש מקומות שקיבלו עליהם לילך בכל הפסקים כדעת הרמב"ם, והרי עשאוהו כרבם לענין זה. אולם אין זה סותר שרב המקום בפועל הוא נחשב מרא דאתרא בפועל, אלא שגם הוא מחוייב לקבלה שקיבלו אנשי המקום כתקנת הקהל, אבל בעניינים שאינו סותר לקבלה של תקנת הקהל, נמצא שיש לו כל תוקף של רב המקום.
ולענין איך השתנה מהקבלה שקיבלו לילך כהרמב"ם לקבלה שקיבלו לילך כמרן, אני מצרף לך מה שכתבתי בעניותי בזה לפני כמה שנים, ראה נא בעמוד 4 אות ה ושם בהערה 5. וזה קשור בקשר אמיץ גם לטענת הגאון חזו"א שהזכרת במספר 2 בדבריך.
2. בהקדמה לשו"ת יביע אומר ח"ה התייחס לדברי הגאון חזו"א הללו, וכן עי' מזה בהקדמה לשו"ת יחוה דעת ח"ז עמ' יב.

בברכה רבה
 

קבצים מצורפים

#3
מרן הראשל"צ בספרו עין יצחק ח"ג האריך למעניתו לציין בזה מכל הפוסקים אשר כתבו עיקר זה, שקבלנו הוראות מרן. וראשון לציון הנה הנם:
וכ"כ המהראנ"ח (סימן קט), ובשו"ת משאת בנימין (סימן סב ד"ה: אם שלמים), ובשו"ת נבחר מכסף (חלק יורה דעה סימן יז ד"ה: תשובת השואל), ובשיירי כנסת הגדולה (אורח חיים סימן תצה הגהות בית יוסף סק"ה), וביד מלאכי (כללי השלחן ערוך אות ג), ובשו"ת חוות יאיר (סימן קנו ד"ה: ק"ק הסכימו), ובשו"ת גנת ורדים (יורה דעה כלל ג סימן יג ד"ה: ואני), ואביו של הגנת ורדים (הובא בגנת ורדים חלק חושן משפט כלל ג סימן קט), ובגט פשוט (סוף הספר כללים כלל א ד"ה: והנה לענין), ובשם הגדולים (ערך הבית יוסף, הביא כן בשם מהר"ח אבולעפיא), וכ"כ בשו"ת מהר"י פראג'י (סימן כב, וסימן נט דף נד עמוד א), ובספר מים חיים (להפרי חדש, קונטרס התשובות סוף סימן ט), ובגנת ורדים (חושן משפט כלל ג' סימן כט, הביא כן בשם מהר"י הלוי), ובשו"ת פרח ששון (חלק אבן העזר כלל ב סימן א ד"ה: ולענין הלכה), ובשו"ת משפט וצדקה ביעקב חלק ב (סימן ה), ובשו"ת הלכות קטנות (סימן קפב), ובשו"ת זרע אברהם (חלק חושן משפט סימן כג), ובשו"ת פרח מטה אהרן חלק ב (סימן פא), ובשו"ת רביד הזהב (סימן כו), ובשו"ת פעולת צדיק (חלק א סימן סט), ושוב (חלק ב סוף סימן קו), ושוב (סימן קז), ושוב (חלק א סימן א), ושוב (חלק א סימן ו), ושוב (סימן סא), ושוב (חלק ב סימן לד), ושוב (סימן קה), ושוב (סימן קו), ושוב (חלק ג סימן י), ושוב (סימן רו), ושוב (סימן כב), ושוב (שתילי זתים סימן רסג סקי"א), ושוב (הקדמה לספר זבח תודה), ושוב (עץ חיים הלכות תפילה סעיף לד), ושוב (דף קס), ושוב (סדר תשעה באב דף יא), ובשלחן ערוך המקוצר (חלק ג עמוד שיג), וכ"כ בשו"ת שאלת יעב"ץ חלק א (סימן עה), ובשו"ת צדקה ומשפט (חלק אבן העזר סימן כו ד"ה: ולענין), ובשו"ת בית דינו של שלמה (חלק אורח חיים ריש סימן ד), ובשו"ת נחפה בכסף (חלק חושן משפט סימן יח), ובספר משנה מאליהו (דף ז עמוד א), ובספר כסא אליהו (סימן רפד סק"ג), ובשו"ת מכתם לדוד פארדו (חלק יורה דעה סימן ג ד"ה: ועל מה. וסימן נד ד"ה: האמנם עיקרו), ובשו"ת לר' יעקב אלגאזי (סימן ה), ובשו"ת שמחת יום טוב (סימן ג דף ט עמוד ג), ובשו"ת אדמת קודש חלק א (חלק יורה דעה סימן יב ד"ה: איברא), ובספר פרי הארץ (עמוד מו), ובשו"ת בית דוד (סימן סא), ובשו"ת משאת משה חלק ב (חלק חושן משפט סימן יב), ובספר אורים גודלים (דף לא עמוד ד), ובברכי יוסף (חלק חושן משפט סימן כה ס"ק כז-ח.), ובספר מאמר מרדכי (הקדמה), ובשו"ת שער המים (סימן ט), ובשו"ת שדה הארץ (חלק חושן משפט סימן טו), ובשו"ת חיים לעולם (חלק יורה דעה סימן א), ובשו"ת חקי חיים (סוף סימן לט), ובספר לקט הקציר (סימן לב, עמוד תסו), ובשו"ת אבני שיש חלק ב (סימן קיח ד"ה: מעתה), ובשו"ת חקרי לב (חלק אורח חיים סימן צו), וכ"כ בשו"ת ישרי לב (דף יג עמוד ב), וכ"כ בשלחן גבוה (כללי השלחן ערוך כלל טו), וכ"כ בשו"ת אהל יוסף מולכו (חלק יורה דעה סימן ל), וכ"כ בספר מטה אשר (דף קכז עמוד ב), וכ"כ בשו"ת ישיב משה שתרוג (סימן קפח), וכ"כ בשו"ת כרך של רומי (דף קכ), וכ"כ בשו"ת פני יהושע חלק ב (סימן נא), וכ"כ בשו"ת חתם סופר (חלק אבן העזר חלק ב סימן קב), וכ"כ בשו"ת מר ואהלות (חלק אבן העזר סימן ב ד"ה: ואם כן), וכ"כ בשו"ת נכח השלחן (חלק אבן העזר סימן יד ד"ה: והנה ממאי), וכ"כ בשו"ת ויאמר יצחק חלק ב (ליקוטי דינים דף רי עמוד ב), וכ"כ בספר מעט מים (סוף סימן יא), וכ"כ בשו"ת אגורה באהלך (חלק אורח חיים דף י עמוד א), וכ"כ בשו"ת חיים ביד (סימן קח), וכ"כ בספר אברהם אזכור (מערכת ת אות צא דסף סב), וכ"כ בספר פתח הדביר (סימן רמג סק"ג), וכ"כ בשו"ת יהודה יעלה אסאד חלק א (חלק אורח חיים סימן לו), וכ"כ בשו"ת ויקרא אברהם חיים אדדי (חלק חושן משפט סימן לט ד"ה שמנה אלה), וכ"כ ר' יעקב רקח (סוף סימן רמט), וכ"כ בשו"ת יורו משפטיך ליעקב אבוחצירא (סימן ט), וכ"כ בשו"ת קמח סולת (עמוד עח), וכ"כ בשו"ת ויוסף אברהם דיין (סימן כז), וכ"כ בספר פחד יצחק (הגהות בית יואל דף מט עמוד 97), וכ"כ בספר זבחי צדק (סימן צ אות כב, סימן קעט אות כח), וכ"כ עוד בשו"ת זבחי צדק (חלק אורח חיים סימן טו ד"ה: תשובה), וכ"כ בשו"ת בן ימין (סימן טז ד"ה: ועיין), וכ"כ בשו"ת דבר משה חלק א (חלק יורה דעה סימן פט), וכ"כ בספר וילקט יוסף (כלל ג), וכ"כ עוד (כלל ו), ועוד (סוף כלל ט), ועוד (שבעה עשר פרטים), וכ"כ בשו"ת ישא איש (חלק אבן העזר ריש סימן ב דף כד), וכ"כ בשו"ת אור גדול (סימן כז), וכ"כ בספר מחשבות חרוץ (דף ג עמוד ג), וכ"כ בשדי חמד (כללי הפוסקים סימן יג אות לא), ועוד בספר מכתב לחזקיהו (סימן יא חלק אורח חיים עמוד נט), וכ"כ בספר אות היא לעולם (מערכת הסמ"ך אות נב), וכ"כ בספר זכרונות אליהו מני (חלק יורה דעה מערכת מ אות יב), וכ"כ בשו"ת כפי אהרן חלק א (סימן ז), ועוד (סימן ט), ועוד (חלק אבן העזר סימן יג דף צד עמוד ג), וכ"כ וכן כתב בשו"ת בית אפרים (חלק יורה דעה סוף סימן עח), וכ"כ בשו"ת קרית מלך רב (סימן ג דף ט עמוד ד), וכ"כ בשו"ת דברי משה (חלק חושן משפט סימן קלט), וכ"כ בשו"ת זכור ליצחק (חלק אורח חיים סימן ע דף קיג עמוד א), וכ"כ בספר הלכה למשה חלק ב (פרק ג מהלכות גזילה הלכה יב ופרק יז הלכה ה), וכ"כ בשו"ת תעלומות לב (חלק ג דף קו עמוד ד), וכ"כ עוד (סימן ב עמוד פו), וכ"כ בשו"ת רב פעלים (הקדמת חלק א), ובספר זה כתב ידי (חלק אורח חיים סימן קעד), ועוד (חלק חושן משפט סימן ח), וכ"כ בספר רחמים פשוטים (חלק חושן משפט, הלכות צוואות סימן א עמוד כז), וכ"כ בספר גדולת אלישע (סימן רכו סק"ו, וסימן רסג סקי"ז), ובשו"ת נושא האפוד (סימן טז), ובספר פני דוד פאפו (עמוד טז), ובשו"ת ישיב משה שתרוג (סימן לד וסימן פח), ובשו"ת אשר לשלמה אבן דנאן (סימן מד ד"ה: וחזיתיה לה'), ובשו"ת הגם שאול חלק א (סימן נד), ובספר משכנות הרועים (מערכת ק אות לא), ובשו"ת אוהב משפט (חלק אורח חיים סימן ח ד"ה: ומה שכתב מני"ר, וסימן טז ד"ה: וע"ש), וכ"כ בשו"ת מענה אברהם (חלק חושן משפט סימן כו), ובספר אשל אברהם מבוטשאטש (ריש סימן רפה), וכ"כ בספר שער המפקד (הלכות שבת ועירובין סעיף י), וכ"כ בספר ארץ חיים (כלל כד), וכ"כ בספר חיי עמרם (סימן ב), וכ"כ בשו"ת יש מאין (סימן ט), וכ"כ בשו"ת ברכת יוסף ידיד חלק א (סימן מג), וכ"כ בשו"ת שערי רחמים פרנקו חלק א (דף כ סוף עמוד א), וכ"כ בשו"ת דברי חיים מצאנז חלק ב (חלק יורה דעה סימן קז), וכ"כ בשו"ת ישמח לבב (חלק יורה דעה סימן לט ד"ה: ובמאי דקמן), וכ"כ בשו"ת ישמח לב (חלק חושן משפט סימן מו), וכ"כ בשו"ת שער אשר קובו (חלק אבן העזר סימן כט), וכ"כ בשו"ת ויאמר משה זקן מאזוז (חלק יורה דעה סימן כא), ועוד (חלק אורח חיים סימן טז), וכ"כ בשו"ת שערי עזרה טראב (חלק יורה דעה סימן ד דף לה עמוד א), וכ"כ בשו"ת חוקי חיים (סוף סימן לט), וכ"כ בשו"ת ומצור דבש (חלק יורה דעה סימן ו), וכ"כ בספר תורות אמת (דף קלט), וכ"כ בשו"ת פני יצחק (חלק אורח חיים עמוד קיז), וכ"כ בשלחן ערוך המקוצר חלק ב (עמוד רנא), וכ"כ בכף החיים (סימן תקסח ס"ק צד. ויורה דעה הלכות טריפות סימן מח אות ע), וכ"כ בשו"ת דברי מלכיאל חלק ה (סימן ק וסימן רמט), וכ"כ בשו"ת כרם חמר (חלק אבן העזר סימן סו), וכ"כ בספר דברי יעקב (מערכת ל אות ב), וכ"כ בשו"ת שואל ונשאל חלק א (חלק אורח חיים סימן ו), וכ"כ בספר אוצר התורה (דף עג), וכ"כ בשו"ת משפטי עוזיאל כרך ג' (חלק אורח חיים סימן טו ד"ה: מרן ז"ל), וכ"כ בשו"ת ישכיל עבדי חלק א (חלק אורח חיים סימן ה, וסימן ז ד"ה: האריך, וסימן כא), וחלק ב (חלק יורה דעה סימן ח וסימן יא וחלק אבן העזר סימן ה), וחלק ג (חלק יורה דעה סימן ד וחלק אבן העזר סימן ב ד"ה: ואמנם), וכ"כ בשו"ת חדות יעקב עדס (חלק חושן משפט סימן ו ד"ה: והנה לכאורה), וכ"כ בשו"ת שמחת כהן (חלק יורה דעה א' סימן כז ד"ה: תשובה), ובשו"ת ויען יוסף גרינוולד (חלק אורח חיים סימן שמח ד"ה: הנה הדר"נ), וכ"כ בשו"ת ויאמר מאיר (סימן א עמוד ו), וכ"כ בשו"ת איש מצליח חלק א (חלק אורח חיים סימן טו), ועוד (חלק יורה דעה סימן טז), וכ"כ בשו"ת השמים החדשים (חלק אורח חיים סימן י), וכ"כ בשו"ת והשיב משה (סימן ט), וכ"כ בשו"ת יפה שעה (סימן ז), וכ"כ רבות הפעמים בשו"ת יביע אומר. עיין בשו"ת יביע אומר חלק א (חלק יורה דעה סימן ג אות יב), וחלק ג (חלק יורה דעה סימן יא אות ה), וחלק ד (חלק אורח חיים סימן כא אות ג ד"ה: ואשר), וחלק ה (הקדמה), וחלק ו (חלק יורה דעה סימן ה אות ג), ובשו"ת יחוה דעת חלק ד (סימן ג עמוד יח), וחלק ה (סימן לג עמוד קנז, ועמוד שיג), ובספר חזון עובדיה על הלכות פסח (תשכ"ז, עמוד סג ורצה), ובספר הליכות עולם חלק א (הקדמה עמוד יז, ושיב), עיין שם].
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'