• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

ניפוח כדור אויר / גלגל ים בשבת לדעת מרן ז"ל

#1
שלום לכם רעים יושבי ביהמ"ד שליט"א הע"י.
האם לדעת מרן הב"י שפירש כמו הרמב"ם (שו"ע או"ח סי' ש"מ ס"ח) שיש איסור להכניס מוכין לכרית בשבת בחדתי כפי שמבואר בגמרא בשבת מ"ח. (ריש במה טומנין) שהגזירה הינה שמא יתפור (ולא כרש"י שפירש שהוא מתקן מנא וכך נקט במשנ"ב שם מכיון שהרבה פוסקים הביאו כדעת רש"י דלא כהרמב"ם, ומזה הסיקו כמה מפוסקי זמננו (הגאון המנח"י והרבי שלמה זלמן אוריבעך זצ"ל ועוד) שאסור לנפח גלגל ים או כדור בשבת (שאף פעם לא היה שם אויר (ואם היה שם אויר ד' הגרש"ז להתיר והרב וייס במנח"י לאסור), ולכאורה לדעת הרמב"ם אין שייך בזה כלל שמא יתפור ויהא מותר.
אשמח לדעת את דעתה של מרן בעל היבי"א בזה.
 
#2
בחזון עובדיה שבת ח"ה (הל' מתקן מנא הל' ה עמו' שמב) כתב שאם ניפחו כר של גומי פעם אחת לפני שבת, ויצא האויר, מותר לנפחו שוב, ע"כ. ומשמע מדבריו שבפעם הראשונה אסור.
אולם בחזו"ע שבת ח"ג (דיני חולה שאין ב"ס הל' ו עמו' שע) שם האריך יותר, ומשמע שמעיקר הדין יש להקל אפילו בפעם הראשונה. ולפי הבנתי הענייה דעת מרן זצ"ל שם להתיר במקום צורך גדול גם בפעם הראשונה, כגון שם שמדובר לחולה.
וכל זה בדבר שאין דרך לנפחו ולקושרו לעולם, אלא עשוי לפתוח ולסגור כגון כר גומי. אבל בדבר שדרך לקשור לעולם, כגון בלון או גלגל אופניים, משמע מדברי מרן זצ"ל שם (בחלק ג) לאסור כי בזה יש חשש שמא יקשור כדעת הרמב"ם (כב, כג). וגם משום שבכה"ג חשיב תיקון מנא כיון שעשוי כן לעולם, עיי"ש.
 
#3
יישר כח גדול בעזר הצור אעיין במראי מקומות שכתב כבודו נר"ו.
אמנם לפי מש"כ יצא דמרן נ"ע יחמיר יותר בבלון משחש שמא יקשור, אולם לילדים ליתן להם לשחק שאינם יכולים לקשור, אלא משחקים בהם ע"י שממלאים באויר ומפרחים באויר ועושה סיבובין, מותר.
 
#4
יישר כח גדול בעזר הצור אעיין במראי מקומות שכתב כבודו נר"ו.
אמנם לפי מש"כ יצא דמרן נ"ע יחמיר יותר בבלון משחש שמא יקשור, אולם לילדים ליתן להם לשחק שאינם יכולים לקשור, אלא משחקים בהם ע"י שממלאים באויר ומפרחים באויר ועושה סיבובין, מותר.
לכאורה אין לגזור מדעתנו [אם לא שנדמה זאת ממש למוכין]
 
#6
בספר מעשה שבת עמוד שמב הביא כתב יד ממרן רבינו עובדיה זצ"ל ובו כתב שטוב להחמיר שלא לנפח בלון. [ומשמע אפילו אם כבר ניפח מערב שבת, וכמו שיש אוסרים בכל גווני, עי' מנחת יצחק חלק ו' סימן ל, אור לציון חלק ב' עמוד רעב].
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'