• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

נר ביום כיפור

#2
ב"ה
שלום וברכה
לענין נר ביוה"כ בחדרו, הנה לא מצאתי שרבותינו הספרדים כתבו לחלוק בזה, או לבאר שמנהגנו אינו כן. ואמנם המגן אברהם הביא מנהג אחר בזה ויישב אותו, אבל אין לנו גילוי מלתא האם מנהגינו שונה ממה שכתוב בהגהה או שאינו שונה, ולכן למעשה נראה שיש להדליק אף בחדר, ובפרט שאין בזה שום הפסד. ואם חושש לדליקה חלילה, ידליק בנר שחמלי, כלומר במנורת לילה, כהמשך להדלקתו העיקרית בסלון או במטבח וכדומה.

בברכה רבה
ולשנה טובה תכתב ותחתם יחד עם כל ב"ב אכי"ר
 
#4
ב"ה
היכא דאי אפשר בענין אחר, רשאי להדליק נורת לד למצות הדלקת נר שבת או יו"ט או יוה"כ, ואף לברך קודם הדלקה זו כרגיל, וכמו שהעלה בזה מרן הראש"ל שליט"א בילקוט יוסף יו"ט החדש.

בברכה רבה,
ומועדים לשמחה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'