• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

סלייסר בשבת

#1
למדתי את התשובה בילקוט יוסף הלכות יום טוב על חיתוך ירק במכשיר סלייסר שמותר בשבת ויו"ט. אך לא כל כך הצלחתי להבין סיבת ההיתר. אם זה משום שכל מה שאסרו הוא רק בסוג מכשיר שהוא מיוחד לחיתוך דק בכמות גדולה, אך מכשיר קטן וביתי התירו, א"כ סלייסר משתמשים בו גם בבתים וגם במקומות גדולים. ועוד כשמשתמשים בזה רואים איך בקלות ובזריזות המכשיר הזה קוצץ לחתיכות קטנות מאוד, א"כ איך אפשר שלא להחשיבו ככלי המיוחד לטחינה כדוגמת הקופיץ שהביא המשנ"ב בס' שכא ס"ק מה (וקופיץ הוא כמו גרזן קטן שהקצבים משתמשים בו. רע"ב שקלים פ"ח, ג. ומסכת בכורות פ"א, ז. ובמסכת ביצה פ"ד, ג). שהרי הוא בנוי משני מנגנוני שינים מה שנותן לו יכולת לחתוך בקלות ממש?
 
#2
לא למדתי את הנושא, אבל מה שהבנתי מהרב זה שכיון שזה לא מכשיר לטחינה אלא מכשיר לחיתוך, אין זה נחשב אלא כחותך בסכין. וכמובן שזה בצירוף מה שכל החומרא של טחינת ירקות היא נגד כללי הפסיקה מטעם חומרא דשבת, וא"כ אפי' אם רק אינו ודאי שזה אסור, יהא מותר. שנעשה כבר ספק ספיקא.

@הרב שמעון ללוש יידע להשיב לך בארוכה.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#3
ב"ה
שלום וברכה,
אכן כדברי ידידינו יו"ר מכון קול יוסף כן הוא.
וז"ל מרן רבנו הגדול זיע"א בחזו"ע שבת ח"ד (עמ' רנז) וז"ל: פסק מרן בשלחן ערוך (סימן שכא סעיף יב), המחתך את הירק דק דק חייב משום טוחן. ולכאורה היה לו לפסוק כהרמב"ם והרא"ש, שני עמודי ההוראה, אשר נלוו עמם הרמב"ן והרא"ה והריטב"א וספר התרומה והתוספות והמאירי והרמ"ך, שכולם סוברים להתיר לחתוך דק דק פירות וירקות הנאכלים חיים, ואפשר שמכל מקום מצא מרן לנכון לחוש לדברי האוסרים בספק איסור תורה. וצ"ע. ועל כל פנים כשיש "ספק" נוסף נראה "בודאי שיש להקל" כדעת רוב הפוסקים הנ"ל. עכ"ל.
ומעתה, אחר שהביא מרן הראש"ל שליט"א כמה סברות נוספות מדברי הפוסקים הנמצאים בסלייסר, ובסיום תשובתו שבילקו"י סיכם את כל הסברות בצורה מסודרת, ונימק את בסיס הפסק ע"פ דברי מרן זיע"א בחזו"ע הנ"ל.
ומסברות העקריות שבהם שאני זוכר כעת, חדא, שאין הסלייסר מיועד בדר"כ אלא לשימוש סמוך לסעודה, דלפ"ז חשיב כלי סעודה, (וכמו סכין, דאף שמיועד גם לחיתוך דק דק והוי לפחות כקנון ותמחוי שפעמים בוררים בו, אולם כיון שעשוי לחיתוך סמוך לסעודה חשיב כלי סעודה. וכדין מזלג וכדו' לגבי ברירה, דאף שעשוי גם פעמים לברור בו המאכל שחפץ או שאינו חפץ מבין המאכלים השונים בצלחת, וכן הפסולת מהאוכל או המאכל מבין הפסולת, מ"מ אינם כלי ברירה, דעשויין לשימוש סמוך לאכילה ולכן חשיבי כלי סעודה). וכן הזכיר עוד בילקו"י מדברי מרן זיע"א שהביא בחזו"ע סברא זו בשם הגרש"ז אוירבך לגבי כלי למזיגת תמצית תה, שבראשו יש נקבים לעכב העלים, וכתב שמכיון שעשוי לשימוש סמוך לשתיה לא חשיב כלי ברירה אלא כלי סעודה, ע"ש. ושכן כתב עוד חכם אחד לגבי כלי שעשוי לטחינה לאלתר, וכעת איני זוכר שמו.
ועוד, שהסלייסר אינו מיועד "רק" לחיתוך דק דק, אלא פעמים משתמשים בו גם לחיתוך יותר גס, וממילא זה מגלה על מהות הכלי שאינו כלי העשוי לטחינה במהותו, אלא גם לחיתוך דק דק שהוא מעשה טחינה, וממילא הוי כסכין, דכל שהוא לאלתר מותר. ועי' שם שהביא בכלי דומה לזה מחלוקת האחרונים, ומשם ביאר לנ"ד שנמצא שהוא תלוי באותה מחלוקת אחרונים.
וכן הוסיף שם עוד כמה סברות כאמור.
ועל בסיס החומרא שהחמיר לנו מרן הש"ע נגד ב' עמודי הוראה, וכן נגד רוב הראשונים, וכן נגד ס"ס, (שמא כמ"ד שאין טוחן בדבר הנאכל כמות שהוא חי, ושמא אין טוחן כשאינו לצורך בישול או אפיה), ולכן בכל ספק נוסף בודאי שיש להקל, ק"ו בצירוף כל הספיקות הנ"ל.

ביקרא דאורייתא
 
#4
שלום עליכם ויבורך שבועכם!
ברצוני לדלות מן המצולה שוב אשכול זה, אשכול הכופר דומה לעופר, ומעניין לעניין באותו עניין.
ותבט עיני בספר ילקוט יוסף יו״ט וחוה״מ עמוד רס״ח שהרשל״צ מרן הרב יצחק יוסף שליט״א התיר שימוש במכשיר הסלייסר בשבת, ונימוקו עימו בסברות ישרות ברורות ושרירות, ובהערות על אתר הרחיב מאוד וצירף ספקות נוספות להתיר בזה, ולמסקנה העלה- שהרוצה להחמיר לעצמו יחתוך חתיכות עבות ותע״ב אבל לרבים יש להורות שמותר, (והזכיר גם דברי האוסרים, ודחאם!).

אלא שלאחרונה, כן בקודש חזיתיו בהקלטה מן השיעור השבועי (שאיני יודע מתי שיעור זה היתקיים) ושמעתיו בקולו וכך אמר- שישנם כמה סוגי מכשירי סלייסר.
האחד, שמניחים הירק עליו -ולוחצים, והוא כמעין הפורס ביצים המוכר או כפורס לקוביות, והוא מותר בשבת.
והוסיף שלאחרונה מאן דהוא הראה לו שקיים סלייסר עם חוט שמושכים והוא חותך דק דק כמעין ריסוק, ומצד עובדין דחול אין בעיה כי אינו עשוי למסחר, אך מצד טוחן יש בעיה ואין להישתמש בו בשבת.

שמעתי ואתמהה, ואציג תמיהותיי-
1. שממש הפוך וסותר כל נימוק הנכתב בתשובה בילקו״י החדש יו״ט וחוה״מ הנ״ל. ספיקות נוספים חזי לאצטרופי ולהתיר! ומדוע נחת לאסור?
2. בילקו״י הנ״ל, בתשובה דיבר על סלייסר דומה שגם בו ניתן ״לסובב״ הסכינים, וככל מספר הסיבובים כך עובי החיתוך. ואף שם התיר, ואפילו במספר סיבובים רב.
3. ואף אם נאמר, שאסור מצד טוחן, כפי שאמר בשיעור. הרי כבר כתב שאפילו אם הירק נחתך דק דק כולו(!) הדבר מותר.

ומה לי הכא מה לי התם (וגם במכשיר זה לפי כמות הסיבובים- כך גודל החתיכה).


ועמדתי ואתבונן לנסות לתרץ בעצמי בטצדקי-
או שהתשובה בילקוט עיקר והדברים בשיעור הם לפני בירורם (או להיפך).
או שהדברים שאמר בשיעור מכוון כלפי אברכים יראי שמיים במידת החסידות ולהם כך הורה.
או שמא יש (לי!) טעות במציאות שאין אני מבין באיזה מכשיר מדובר.
אך יודע אני בעצמי שלא תורה ולא סברא עימדי.
וברצוני לדעת מהקרובים למלכות, אנשי סודו באי ביתו ושומעי לקחו איזה מהדברים להלכה, ומה למעשה, ומה תוכו ומה קליפתו, ואיזה אוכל ואיזה אשליך ומה דין סלייסר זה? ולחיבת הקודש אצרף תמונת המכשיר המדובר.
 

קבצים מצורפים

#5
ב"ה
יש"כ על השאלה שנערכה ונכתבה בטוטו"ד, אב"א קרא ואב"א סברא,
תורה מפוארה בכלי מפואר, כתפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו.
כבר אמרו רבותינו שאלת חכם חצי תשובה, ומאן דמתני כולה לא משתבש.
ואצרף כאן מה שביארתי בזה בעניותי אחר הדיבור בזה קודם מרן מלכא שליט"א,
תוכל להקשיב ישירות מדקה 42:30 והלאה, במשך כעשר דקות, ותרווה צמאונך!

אור השבת - שאלות ותשובות עם הרב שמעון ללוש - דברים תש"פ

בברכה רבה
 
נערך לאחרונה:
#6
שלום הרב.
שמחתי על הדברים כמוצא שלל רב ושמח ליבי ותגלנה עצמותי!
הקשבתי לתשובת הרב ולתירוצו, ואף למה ששאל למרן הרב יצחק יוסף שליט״א ומה שענה לו בזה.
ראשית, יישר כח! ותודה גדולה.


ועוד אחת שאלתי אותה אבקש, ואחרונה בזאת אם מצאתי חן בעיניך אשאלה-
האם ניתן להבין ולהורות לשעה ולדורות שבסלייסר זה (עם החוט) אם לא מושך הרבה באופן שהחתיכות ניכרות ואינם נטחנות דקה מן הדקה כקמח, ולא מרבה למשוך, אלא מושך 2-3 פעמים בחוט, האם בזה ניתן לומר שסלייסר זה דינו שמותר בשימוש כפי שפסק מרן מלכא או שמא נאמר לאדם ״לך סחור סחור ולכרם אל תקרב״.

האם ניתן להורות לכתחילה (לרבים) שהסלייסר מותר בשימוש בהיתקיים תנאי* זה?

*התנאי- שנחתך בצורה שהחתיכות ניכרות ואינם נטחנים דק דק בגודל של שומשמין והוא לענ״ד דבר הנתון ללב ואינו נתון לשיעורין.

בנוסף, הוספתי לשאול בצורה פרטנית בעניין דרך הודעה פרטית. אם יש לרב פנאי לתרץ שאלתי ולהשיב את בקשתי.

בברכת התורה וביקרא דאורייתא.
אשר.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'