• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

עיקר וטפל בברכות

#1
בחזו"ע ברכות עמוד קלט פסק הרב כהחיי אדם שבסלט פירות אף שיש רוב יש לברך על כל מין. ואילו בהמשך בעמוד רפה כתב בדין אורז ובשר שמדברי הח"א משמע שיש לברך על האורז ועל הבשר אך אין הלכה כמותו שיש לברך רק על האורז ע"ש. לכאורה הדברים סותרים זה לזה.
 
נערך לאחרונה:
#4
שלום רב,

עיין יביע אומר חלק ז (חאו"ח סימן לב בהערה שמתחילה בד"ה והנה בברכות, בד"ה ומכל מקום) שמרן זצ"ל מחזיק בסברא של השבילי דוד וז"ל: דהא דקיי"ל מברך על העיקר ופוטר את הטפילה, ואפילו באוכל אותם זה אחר זה, כגון מליח ופת, זהו כשאין רצונו לאכול הטפל, ואינו חפץ בו כלל, אלא שאוכלו כדי ללפת את הראשון, או כדי שלא יזיקנו בגרונו, וכיו"ב, ובזה שהוא טפל גמור, אפילו הוא הרוב, נפטר בברכת העיקר. אבל אם לא בא השני כדי ללפת בו את הראשון, אלא שעיקר כוונתו היתה על האחד, וחפץ גם בשני, בזה יש חילוק שאם מכניס משניהם בבת אחת לתוך פיו, מברך על זה שעיקר כוונתו הייתה אליו, ופוטר את השני, משא"כ אם אוכל אותם בזה אחר זה, צריך לברך על כל אחד ואחד מהם. עכ"ל. ע"ש שזאת המסקנה ממש, ולא תפס עיקר בחילוק שאם נתבשלו ביחד או לא, והכל תלוי בהנ"ל.

ונמצא שאצלנו לגבי הסלט מדובר שהפירות חתוכים בחתיכות די גדולות ואוכל כל פרי ופרי בפני עצמו, ובאמת שכך מסתבר מאד כיון דאיירי (כנראה שהתכוונת להערה בעמוד קמג) בקומפוט של פירות מבושלים בסוכר, ואין הדרך לעשותה מחתיכות קטנות, ולכן אע"פ שהינם מוגשים בתערובת, יש לברך על כל פרי מעין ברכתו, משא"כ לגבי האורז עם בשר שמכניסם בפיו בבת אחת, יש לברך ברכה אחת בלבד, והיא ברכת העיקר.

ולפי"ז אין הכי נמי, אם פירות הסלט חתוכים דק דק, ועל פי הרוב בכל כפית שלוקח יש משני סוגי הפירות, יברך על העיקר שהוא הרוב בנידון דידן, ופוטר את המיעוט.
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'