• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

פת חלבי

#1
הסתפקתי האם מותר לאפות בורקס חלבי בצורת מלבן. הרי אסור לאפות בצק חלבי אא"כ משנה את צורתו. ובורקס צריך לשנות כי הוא מלוח ויש רגילות לאכלו עם בשר כמבואר בילקו"י יו"ד ס' צח סעיף יב ושו"ת הרשל"צ (אינו מצוי אצלי כרגע לראות איה מקומו המדויק). א"כ בבורקס לכאורה גם בבית יהיה אסור לעשותו מלבן אם הוא חלבי. ומה יהיה הדין בבורקס חלבי אך הוא מתוק?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה,
אמנם מהיות טוב שלא לעשות בורקס חלבי בלי צורה ברורה של חלבי, אולם מן הדין יש על מה לסמוך, לפי שיש כמה סברות בפוסקים לחלק בגזירת חז"ל.
וכגון סברא שהביאו כמה אחרונים, שדוקא פת הנילושה בחלב, שאז אין החלב ניכר, שנעשה חלק מהעיסה, משא"כ מילוי בתוך עיסה, וכגון גבינה בתוך הבורקס, שהוא עומד לעצמו וניכר, בזה יש לומר שלא גזרו.
ועוד סברא, שדוקא בעיסה שאין דרך לעשותה חלבי גזרו, וכגון פת, שבדרך כלל אינו חלבי וכעת עושהו חלבי. משא"כ בדבר שדרך העולם לעשות פעמים חלבי ופעמים לא חלבי, ולכן בני אדם עשויים לברר אודותיו קודם אכילתם אם הוא חלבי או לא, בזה יש לומר שלא גזרו. ולפ"ז במאפיות שמוכרים הבורקסים גם חלבי וגם פרוה, בני אדם עשויים לברר כשקונים.
וסברא נוספת, שהרי שיעור קטן, דהיינו לאותה סעודה שלפניו, שאינו נשמר לזמן ארוך, לא גזרו, ורק בכמות שנשארת לסעודות וימים אחרים יש חשש שישכחו ויאכלו עם בשר, כמבואר בש"ע. ולכן יש אומרים שבמאפיות אף שעושים כמות גדולה, אבל כיון שנעשה ע"מ למכור הכל היום, והקונים ג"כ ברובם קונים על מנת לאכול בסעודה אחת שלפניהם ולא לשמור לזמן ארוך, לכן בזה לא גזרו על הלישה והאפיה. (ואין לומר שלא ימכרו כמות גדולה שנשמרת לכמה סעודות, דמאחר שהותר להם הלישה והאפיה, אין לגזור על המכירה, שזוהי גזירה חדשה, אלא שסברא זו לבד לא תספיק כאשר עושים אפיה מיוחדת להזמנה גדולה שמיועדת לכמה סעודות).
ועוד טעם להקל במאפיות, לפי שהדרך היא שמניחים כל החלבי באזור אחד, וכל הפרוה באזור אחר, כך שיש הפרדה וסימן. אלאל שטעם זה לבד אינו מועיל, שהרי אין הסימן ניכר בגוף העיסה, וחז"ל הצריכו סימן בגוף העיסה כדי שלא ישכח וכדומה. אבל טעם זה יש בו כדי להרחיב טעמים נוספים שנאמרו לעיל, דהיינו שהקונים לוקחים למטרת אכילה לסעודה שלפניהם. וגם שהדרך היא במאפיות שפת כזו עושים פעמים חלבי ופעמים פרוה ובני אדם עשויים ליתן את הדעת קודם שאוכלים.

בברכה רבה
 
#4
ב"ה
שלום וברכה,
גם בבית, אף שבודאי לכתחילה מהיות טוב לעשות בצורה מיוחדת בשביל השינוי, ולא להיזקק לסמוך על חילוקים וסברות. אולם אם קשה הדבר, ויש את הסברות הנ"ל, יש על מה לסמוך. וכ"ש שבדיעבד אין לקנוס ולאסור. משא"כ כשחסרים אחת מהסברות הנ"ל יש לשאול לגופו של ענין, מפני שחלקם בתור צירוף בעלמא. ועי' בזה בילקו"י איסור והיתר ח"ג בשם האחרונים.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'