• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

צניעות

#1
שלום לכבודו,שאלתי היא בעניין צניעות/פיקוח נפש.
האם מותר לאישה ללכת אצל רופא נשים לבדיקות רפואיות כגון הריון,דלקות וכדו'?מתי אומרים פיקוח נפש לעניין זה?באיזה אופן מותר אם בכלל ולמה?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
מפאת חומר הנושא וחשיבותו בשמירת ערכן וכבודן של בנות ישראל, ראיתי כתשובה לדברים להעתיק כאן את לשונו של מרן רבנו הגדול זיע"א בספרו טהרת הבית ח"ב (עמוד רכא בהערה), וזה לשונו:
  1. ודע שאף שהסכימו האחרונים וכו' שהטעם שנהגו הרופאים למשש הדופק לאשת איש, משום שאף לדעת הרמב״ם אין לאסור אלא קריבת בשר לשם תאוה, אבל הרופא במלאכתו הוא עוסק, וכתבו הכרתי ופלתי והסדרי טהרה והעצי ארזים, שכן המנהג פשוט שאשה שיש להמכה במקום התורף הולכת אצל הרופאים להבדק אצלם ולקבל טיפול מתאים. וכן כתב בשו״ת בנין ציון חלק א׳ (סימן עה), שהואיל והרופא עוסק במלאכתו אין בזה משום נגיעת ערוה. וכן כתב גם בדרכי תשובה (סימן קנז סק״ח), שמעשים בכל יום ובכל המקומות שאשה שיש לה כאב ברחם הולכת לרופא והוא בודק אותה באצבעו, או שמכניס שפופרת ומכשירים אחרים באותו מקום, ומסתכל היטב במקור ערותה, כדי לדעת מקום המכה להעלות לה רפאות תעלה, ולית דחש להא משום איסור גילוי עריות, והיינו טעמא משום שהרופא באומנותו עוסק, והאשה והרופא אינם מתכוונים כלל לשם תאוה וזנות ח״ו, אלא לצורך רפואה, לפיכך אין בזה חשש איסור כלל. ע״ש.
  2. אולם פשוט שזהו דוקא במקום כאב וחולי, ובמקום שאין שם אשה רופאה הבקיאה בדבר, ובדלית ברירה התירו לאשה החולה הסובלת ממכאובים להסתמך על הטעם הנ״ל, ולהבדק אצל רופא מומחה, אולי תצמח ישועה על ידו למצוא לה רפאות תעלה.
  3. אבל כשאין הדבר נחוץ כל כך, אלא מיחוש בעלמא שאפשר להתגבר עליו, אין להקל בזה כלל, ובודאי שעל ידי כך היא מורידה מעליה מסוה הבושה ומעטה הצניעות, וכבר אמרו חז״ל (נדרים כ.): "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זו בושה, שהבושה מביאה לידי יראת חטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני״.
  4. לפיכך נשים שהן בהריון ההולכות להבדק מדי פעם בפעם בתקופת הריונן אצל רופא גבר, להווכח בהתפתחות העובר, מנהג מכוער הוא, ואין רוח חכמים נוחה מהן, והרי יוכלו להבדק אצל רופאות, ואפילו בשכר, ולא יבדקו על ידי רופא גבר ואפילו בחנם.
  5. ומצוה לפרסם הדברים ולהשפיע על בנות ישראל להמנע מכך. ולא יזלזלו בכבודן ובצניעותן. וכבר הזהירו חז״ל: ״הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו״. (חולין מד: )
  6. וכן ראיתי בשו״ת באר משה חלק ג׳ (סימן קנב אות טו) שכתב, ורע עלי המעשה שכל אשה צעירה שמרגישה מיחוש קל הולכת מיד לרופא כדי שיבדקנה באותו מקום בגילוי ערוה בכל מיני אופנים שונים, ואף שהבנין ציון חלק א׳ (סימן עה) כתב שהרופא במלאכתו הוא עוסק, מובן מאליו כמה טעם חלוש הוא זה, ובפרט אצל הרופאים של זמנינו, הרחוקים מיראת שמים, אך גם לדבריו חלילה להקל בכל מיחוש קל. ומעיד אני עלי שמים וארץ שפעמים רבות עלה בידי להשפיע על כמה נשים להמנע מכך, על פי מה שהסברתי לבעליהן חומר האיסור, ותהילות להשם יתברך שמעו לקולי, והכל הלך למישרים. ע״ש.
  7. וכן כתב בספר שבט הלוי (עמוד רעח), שכל שיש רופאה אפילו בשכר, אין ללכת אצל רופא אפילו בחנם, ועל כל פנים אפילו אם הרופא מומחה יותר אין ללכת אצלו שלא לצורך גמור, והרבה פעמים נשים רבות הולכות לרופא בזמן הריונן, או כשלא נפקדו מיד אחר נישואיהן, וזהו מנהג רע, וצריך להתריע על כך לבל ינהגו כן, (ובפרט צריך מאד להזהר לבל ילכו אצל רופא המוחזק בפריצות וחשוד על העריות). ורק במקרים מסויימים וצורך גדול יש מצוה ללכת לרופא לקבל טיפול מתאים, והדברים מסורים ללב. עכת"ד.
  8. והדברים ברורים.
  9. ישמע חכם ויוסיף לקח.
עד כאן לשון קודשו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל
שכל כך דאג לכבודן ולערכן של בנות ישראל הקדושות והטהורות


ולכן ההוראה ברורה, שלכל צורך שהוא יש להשתדל לילך לרופאה ואפילו בשכר, ולא לילך לרופא ואפילו בחינם.
ובמקום הכרח של חשש פיקוח נפש, אם אפשר להתאמץ אצל רופאה ואפילו בשכר, כן ראוי לעשות.
ואם לא מסתדר, מותר לילך אצל רופא, וכתבו רבותינו האחרונים עצה, שגם במצב כזה, לשמור על כבודה של האשה בזה שיכנס עמה בעלה וישהה בחדר (אפילו מעבר לוילון וכדומה), או שתיכנס עמה חברתה, ובזה הרופא בודאי יהיה חייב להיות ענייני וזהיר בכבודה. וגם זה רק בחשש פיקוח נפש וכשאין רופאה.
ובכל מקרה חריג של שאלה יש לפנות לחכם לשאול לגופו של ענין.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'