• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שבע ברכות בבית שאינו של החתן

#1
שלום וברכה
רציתי לשאול אני עושה שמחת שבע ברכות לגיסי בגג השכנים, אם השכן יקנה לו את הגג, נוכל לברך שם את כל השבע ברכות? ואם כן באיזה קנין, ואם מועיל מתנה ע"מ להחזיר.
בברכה.
 
#2
שלום וברכה
לדעת מרן הראש"ל שליט"א אין מועיל קנין לעשות את הבית כבית חתנים, וכן הדין במתנה על מנת להחזיר, וכל שאינו בבית החתן יברכו הגפן ואשר ברא אף אם יש עשרה וב' פנים חדשות.
וז"ל בשובע שמחות (עמוד שטז) : בית הורי החתן אינו נחשב כבית חתנים שהרי מיום החתונה בית הוריו הוא בית עראי שלו ובית הקבע שלו הוא במקום שדר אפילו אם דר רק בדירה שכורה, ואין לחתן בית משלו ולכן אם עורכים שם סעודה בשבעת ימי המשתה אין לברך שם שבע ברכות אף אם יש שם ב' פנים חדשות ועשרה אלא יברכו הגפן ואשר ברא בלבד, דמה שאנו מצריכים שיהיה בית חתן היינו משום דשם יש לו שמחה יתירה, אבל בית אבי החתן אפילו אם יקנה לו הבית לאותו ערב מכל מקום אזיל הטעם שבשבילו מברכים ז' ברכות, ולכן אין בית הורי החתן כדין בית החתן. עכ"ל
וזכורני מידי דברי בזה עם ידיד נפשי הרה"ג שמעון ללוש שליט"א, אמר שיש לזכור דבר חשוב שאותו שפע שאנו מצפים להשפיע לחתן ולכלה ע"י שבע ברכות, אותו שפע יושפע ע"י הזהירות שלא להכנס בחשש של ספק ברכה לבטלה לדעת מרן השו"ע (באבן העזר סימן ס"ב ס"י). ודברי פי חכם חן.
בברכה רבה תזכו לשובע שמחות
 
#4
שלום וברכה
מנהג מרוקו היה לברך שבע ברכות אף שלא בבית חתנים כמו שהעיד הגר"ש משאש זצ"ל בשמש ומגן וכן מנהג ג'רבא כמו שהעיד הגר"מ מזוז שליט"א, אולם משהגענו לארץ הורה מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א שיש לכל עדות ספרד להצמד להוראות מרן השו"ע שהוא מרא דאתרא, ובענין זה נחלקו הפוסקים בהגדרת בית חתנים, והנכון להזהר לברך שבע ברכות רק בבית שהחתן גר בו, וכאמור.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'