• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שתיית יין בתשעת הימים - מנהג הספרדים

#1
המשך לדיון שהעלתי במדור "שאל את ב הרב"
כאן יהיה אפשר לכלל הת"ח לשאת ולתת בנידון זה.

זכור אני מקטנותי שהיו אומרים שאסור בתשעת הימים לאכול בשר "ולשתות יין" וחשבתי שכן המנהג פשוט.
וכשגדלתי ולמדתי לראשונה את דברי מרן מלכא זצ"ל בחזו"ע ד' תעניות עמו' קעד ראיתי שאינו כן שכ' שם שמנהג ירושלים לשתות בשר ולא קבלו עליהם אלא אכילת בשר בלבד ושכ"כ בס' פרי האדמה ושער המפקד ובשדי חמד.
ומאז שיניתי מנהגי שחשבתי בטעות שהוא איסור, וא"צ התרה כמבואר ביו"ד סי' ריד ס"א. ולכן אני שותה מיץ ענבים בערב ת"ב כדי להקל על הצום.
ומאן דהו העירני שכיום נשתנה המנהג ונוהגים לאסור, ומאי נפק"מ מה היה פעם.
והשבתי לו שלענ"ד שאין זה חשיב מנהג, כיון שכל מי שנוהג כן לא ידע כלל שהיה מנהג לשתות, ואם נודיעו מי יימר שיקבל ע"ע מנהג זה. ואף אחד במכוון לא להתחיל להחמיר בזה אע"פ שידע שהוא מותר. ועוד סיבה שחשבו שיש מנהג בזה הוא היות שאין אנו רגילים כלל וכלל לשתות יין בימות החול שבכל ימות השנה, לכן נשתרבב כאילו יש מנהג שלא לשתות יין בימים אלו מן הדין כיון שבשו"ע ומשנ"ב ורוב ספרי הקיצורים תמיד מובאים מנהג אכילת בשר ביחד עם מנהג שתיית יין.
ונפשי בשאלתי מה דעת הרבנים בעניין הנ"ל. האם היום יש לאסור לכולם והוי בכלל פורץ גדר. או שכל יחיד יחליט מעתה כיצד רוצה לנהוג?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'