תוצאות חיפוש

 1. ב

  פרקי אבות פרק א'

  שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. יש להבין מה הקשר בין קביעת עיתים לתורה לבין לומר קצת ולעשות הרבה וקבלת השני בסבר פנים יפות. כל המשנה הולכת אחר הרישא שצריך לעשות תורתו קבע, ממשיך התנא אחד המפריעים בהצלחת לימוד התורה הוא שהאדם אומר שילמד 7 דפי גמרא...
 2. ב

  הנותן ליעף כוח

  מה רצונך בכך, הרי הגרע"י לא מסכים ליסוד של החיד"א.
 3. ב

  הכנסת סלטים לפסח

  השו"ע בסימן תנ"ב כתב שקודם זמן איסורו הוי כנותן טעם בר נותן טעם דהיתרא ולכן לדעת השו"ע מותר לכתחילה לבשל בכלי שאינו בן יומו קודם הפסח. דעת הרמ"א שאסור והכף החיים החמיר כהרמ"א כדרכו בדיני הפסח שיש להחמיר כדעת הרמ"א.
 4. ב

  ברכת בורא נפשות על נס קפה?

  חובבי הנס קפה אוהבים לשתות אייס קפה של יוטבתה וכדומה.
 5. ב

  לא קיבלנו הוראות מרן השלחן ערוך בהלכות ברכות?!

  דברי הם דברי הילקוט יוסף בכמה מקומות, ועל מנת שלא יחשדוני בדבר שאינו אעתיק לפניכם את דברי הרשל"צ שליט"א: בשו"ת יבי"א ח"ט (יו"ד סי' כ', בחאו"ח סי' קח) כתב דמרא דשמעתתא לומר סב"ל נגד מרן הוא מרן החיד"א, ועיקר הכלל הזה שחידש לנו מרן החיד"א רבים מהאחרונים לא ס"ל הכי. ושם כתב שאדם שנהג מנהג לברך ע"פ...
 6. ב

  לא קיבלנו הוראות מרן השלחן ערוך בהלכות ברכות?!

  שהחיד"א לא בא לומר שהוא מנהג קדמון, אלא דבר שקבל בשם רבותיו.
 7. ב

  לא קיבלנו הוראות מרן השלחן ערוך בהלכות ברכות?!

  החיד"א כותב זאת בשם רבותיו ולא מזכיר שהוא קודם הוראת מרן כדרכו, ועוד כתב שם בהמשך וכל מי שעושה כדעת מרן אין מזניחין אותו כי קבלנו עלינו הוראות השו"ע!
 8. ב

  כולל רבנות במכרז

  מישהו מכיר כולל רבנות רציני במרכז?
 9. ב

  מה מברכים על טורטיה

  כמדומני שכך סבר הרב משה לוי.
 10. ב

  .

  https://winners-auctions.com/items/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%99%D7%93%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A7/
 11. ב

  סב"ל נגד מרן השולחן ערוך

  א. רבותיו של החיד"א לא רק בסב"ל נקטו דלא כמרן אלא בהרבה הלכות נקטו כנגד מרן ואפילו לקולא. והאחרונים ניסו ליישב זאת במנהג קדמון וכו', אמנם לאורח כל הדרך רואים שרבותינו הספרדים נטו להתייחס לקושיות האחרונים ונטו מדברי מרן... והקושיא היא לא רק בסב"ל הם גם במנהגים וכו'. ב. אי אפשר להורות להחמיר ברבים...
 12. ב

  תינוק שנולד בער"ש לפני צאה"כ דר"ת

  כמה דברים תמוהים במשפט אחד... ובמשפט אחד אפשר להשיב עליהם עיין ביביע אומר...
 13. ב

  נפילת אפיים בתחנון

  https://forum.moreshet-maran.com/threads/%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9F.6659/post-64142
 14. ב

  נפילת אפיים בתחנון

  אני אישית עושה נפילה, וראו אותי כמה אברכים ושאלו אותי למה אני עושה נפילה? והסברתי להם את הרקע של הסוגיא והבאתי להם את הקונטרס הקצר שכתבתי ושינו את דעתם וכיום הם נופלים על פניהם. לפעמים גם צריך להכין תשתית לרב גדול שיבוא וישנה את המנהג..
 15. ב

  נפילת אפיים בתחנון

  כבר כתבתי בפנים שככה חשבתי בתחילה אבל אחר העיון אי אפשר לומר כן דדבר זה אין בו טעם וביטול המנהג התחיל שלא כהוגן. והוספתי עוד להוכיח מהגרע"י והרשל"צ שאע"פ שסוברים שהוא רשות כתבו למחות בנוהגים שלא לומר וידוי ונפילת אפים ביום פקודת השנה של צדיקים ואדמורי"ם. תן לי סיבה למה לא להחזיר את העטרה ליושנה?
 16. ב

  נפילת אפיים בתחנון

  דנתי בזה בקצרה בסוף עיין בפנים.
חזור
חלק עליון