תוצאות חיפוש

 1. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  ברכת הטורטייה - קונטרס מהרב שלמה טולידאנו שליט"א

  תודה רבה לאסוקי שמעתתא צריך הרבה סייעתא דשמיא, זה תשובה שהתחלתי בעריכתה לפני למעלה משנה, ואפיתי אותה מכל הצדדים. אבל ככל שאני ממתין ומלבן עוד ועוד התשובות יצאו בעז"ה יותר מבוררות מדוייקות ונכונות. ה' יזכני להו"ל מפרי עטי, לצערי יש עמי כמה קונ' שכמעט מוכנים לדפוס אבל לא מצליח לסיים עריכתם והגהתם.
 2. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  כל ספרי מרן הראשון לציון שליט"א [החדשים] בקבצי פידיאף להורדה.

  העליתי כל מה שהרב אישר, כשיאשר עוד אעלה עוד. אין צורך לבקש שוב ושוב.
 3. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  ברכת הטורטייה - קונטרס מהרב שלמה טולידאנו שליט"א

  מצורף. אלא שמה שציין שם לאות ב', הועבר במהדו' זו של התשו' לאות ג. כמובן שאשמח מאוד בכל הערה והארה.
 4. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  פורים רב - 'חבורות' משעשעות לפורים

  מצורף דרשת פורים משמחת בענין הנ"ל, (מבוססת על מש"כ בקונ' וזאת ליהודה אה"ע סי' יז): דרוש א בענין שחטיה רבה לר' זירא פורים תשע"ט ידועה חקירתו של מרן החיד"א בברכ"י (אה"ע ר"ס יז) במעשה דשחטיה רבא (וי"א רבה) לרבי זירא במשתה הפורים (מגילה ז:), האם אחרי שהחיה רבא (וי"א רבה) את ר' זירא, אשתו היתה...
 5. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  פיתרון לגלידה בסעודה

  במהדו' האחרונה שהגיע לידי לא היה זכר לחזרה זו, ובכמה מקומות במהלך הספר הרב כתב כדבריו בשיעוריו.
 6. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  סגירת פידיאף של השוואת מסמכים

  למישהו ידוע איך אפשר לסגור פידיאף של השוואת מסמכים, שיהיה מסומן מה נוסף/שונה במהדו' המודפסת כעת, אך ללא הכיתוב שנמחק מהמהדו' הראשונה?
 7. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  אמן על ברכה שנח' בה הפוס' ומברכים אות מדין סב"ל במקום מנהג לא אמרי'.

  ובהיותי בזה חזות קשות הוגד לי, במה שראיתי בס' הליכות ברכות (מלכא, סי' קצו הע' ז) שכ' להוכיח שמותר לענות אמן על ברכת אשכנזי, ממש"כ הברכ"י (שם ס"ק ד) שמי שנוהג איסור בפת גויים מותר לענות אמן על מי שנוהג היתר באכילת פת גויים. וכ' ע"ז "וזו ראיה עצומה שבן ספרד צריך לענות אמן על ברכת הלל בר"ח ששומע...
 8. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  בענין מכירת איסור דרבנן לגוי - בירור ועיונים במשנת מרן זיע"א בדין זה - האם לאור המבואר היה חוזר בו

  בענין מכירת איסור דרבנן לגוי בדין מכירת פת גויים לגוי, ובדין מכירת פת שנילושה בחלב או שומן לגוי מקור הדין שאסור למכור איסור דרבנן לגוי א) המרדכי (ע"ז רמז תתל) כ' זאת משם מהר"ם [וכן הוא בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג (דפוס פראג סי' לג)], ולמד זאת מפסחים (מ:) גבי ארבא דטבעה בחישתא [ספינה הטעונה בחיטים...
 9. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  וורט שראיתי על "ויאמר מי אלה" - בעניין "חב לאחריני"

  בחידושי לאה"ע סי' מב כתבתי זאת כך: החת"ס (בליקוטים עה"ת פר' וישב, עה"פ "וירא שם יהודה בת איש כנעני וכו'") הק' עמש"כ "ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם" (בראשית מח, ט), וכ' רש"י "הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה". והק' החת"ס מנין לו עדים במצרים. ותי' עפ"ד הגמ'...
 10. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  אמן על ברכה שנח' בה הפוס' ומברכים אות מדין סב"ל במקום מנהג לא אמרי'.

  עכ"פ חזינן מדבריו שאף מי שהוא עצמו מברך, וסובר שאפשר או צריך לברך, אין לו לענות אמן. אבל מרן זיע"א הביאו, ולא הצריך עיון על ספיקו. ואדרבה נראה קצת שחושש לו שאף אשכנזי יברך בלחש בכדי לא להכניס את חבירו לספק זה, ואם בירך בקול לא יענה חבירו אמן אלא בהרהור. ע"ש. איני בטוח שמרן זיע"א שתק בזה, שהרי...
 11. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  אמן על ברכה שנח' בה הפוס' ומברכים אות מדין סב"ל במקום מנהג לא אמרי'.

  על זה כבר עניתי, שמקורו של מרן זיע"א הוא מהפמ"ג והתשב"ץ שדיברו על מנהגם לברך, ועכ"ז כתבו שלא לענות אמן.
 12. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  אמן על ברכה שנח' בה הפוס' ומברכים אות מדין סב"ל במקום מנהג לא אמרי'.

  תעיין בפמ"ג שהביא מרן זיע"א, לגבי אמן על ברכת תפילין של ראש, ותופתע... וגם מהתשב"ץ שהביא שם מרן זיע"א מוכח לא כך.
 13. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  אמן על ברכה שנח' בה הפוס' ומברכים אות מדין סב"ל במקום מנהג לא אמרי'.

  אולי תואיל להרחיב לי לפי איזה יסוד שכתבתי מיושב, ואיך?
 14. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  אמן על ברכה שנח' בה הפוס' ומברכים אות מדין סב"ל במקום מנהג לא אמרי'.

  הנה מודע'ת כל הארץ דמרן רבינו הגדול זיע"א ס"ל שאין לספרדי לענות אמן אחר ברכת ההלל הקצר של אשכנזי, וכמו שכתב ביבי"א ח"א סי' כט, וביחו"ד ח"ד סי' לא, ובחזו"ע חנוכה עמ' רצו, שכיון שברכה זו לא נפקא מידי מחלוקת, אין לענות אמן על ברכתה, וכמש"כ הרמב"ם בתשו'. ואף בדבר שמורין לברך כ' הפמ"ג להסתפק האם יענה...
 15. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  למישהו יש מודעה יפה המעוררת על החזרת ספרים למקומם בבית המדרש?

  זה פונה לבחורים, אצלינו זה לא ישיבה אלא בית מדרש.
 16. יהודה בן דוד - משנת יוסף

  למישהו יש מודעה יפה המעוררת על החזרת ספרים למקומם בבית המדרש?

  אשמח לקבל את הערוך, בכדי שלא נצטרך להשקיע בפנ"ע על העיצוב.
חזור
חלק עליון