• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. א

  צרירויות דם בעופות

  מישהו הראה לי את המצורף. ולפי הכתוב שם יוצא שרק אם הכתם בעוף הוא מקסימום ורדרד או אדום בהיר, מותר, אבל אם זה כהה, אסור. וכמדומני שנתקלתי בכתם כהה כמה פעמים על אף שהיה זה בעוף בהכשר טוב. מישהו יודע האם דברי הרב הנ"ל נכונים? [הוא לא הביא לדבריו מקורות, אבל זה לא אומר כלום כמובן]. ייש"כ.
 2. א

  בעניין לחמניות עם תבלין שאינו מתוק - המשך

  לכבוד הרה"ג שמעון ללוש שליט"א בהמשך לחילופי הדברים, הנני להמשיך במשא ומתן (משום מה אי אפשר להמשיך באותו אשכול שם). קצת קשה לבאר כן, שהרי פוק חזי לחמים טבעיים ללא תוספות סוכר ושמן וביצים, איזה טעם יש להם, ואיזה הבדל יש ביניהם ללחמים רגילים. ואף שלא מרגישים "מתיקות", אלא "נעימות" או כל לשון אחר...
 3. א

  בעניין לחמניות עם תבלין שאינו מתוק

  לכבוד הרה"ג שמעון ללוש שליט"א בעניין מה שכתבתם בעלון אור השבת בפשיטות שלעניין נילוש אפילו אם נילוש בדבר שאינו מתוק, אפ"ה יש לברך ע"ז מזונות, ושאני ממילוי דנחלקו האחרונים בסי' קסח (סי"ז) ופסק מרן זצ"ל לברך המוציא, כי יש חילוק בין מילוי לנילוש. וכו'. הנה לכאורה יש להעיר מהמגן אברהם עצמו (בסי'...
 4. א

  בעניין לחמניות קטנות ממולאות בשר

  בהמשך לנידון הקודם (בעניין לחמניות שנילושו בתבלין שאינו מתוק) ראיתי בעלון אור השבת שם בסוף תשובה א בהערה, שחילק הרב בממולאים בשר וכד' בין כאלו שהם גדולים לבין כאלו שהם קטנים, שבקטנים יש לברך עליהם מזונות אף שממולאים בבשר וכד', ע"פ הביאור הלכה בסו"ס קסח. ע"ש. ולכאורה לדידן לא קי"ל הכי, שהרי פסק...
 5. א

  ברכת לחמניות עם תבלין שאינו מתוק

  בס"ד. מצורף העלון הנפלא אור השבת, שבאמת נותן לנו אור לשבת, יישר כח ל@הרב שמעון ללוש (ואף שאין מברכין על תוספת אורה, מ"מ בלי שם ומלכות מברכין...) ראיתי באות א, שכתב בדין פת שנילושה בתבלין פיקנטי בצל וכד', שלא דמי לפלוגתא דסי' קסח סי"ז בדין פשטיד"א, האם דוקא על מילוי מתוק הוי מזונות להנך...
 6. א

  הרב בנימין כהן

  מישהו מכיר טלפון של הרב בנימין כהן, מתלמוד ורה יעב"ץ הנמצא ברחוב דוד 1 ירושלים?
 7. א

  הרב חיים יונה

  האם מישהו מכיר את הרב חיים יונה? אמרו לי שהוא גר ברחוב פיש בירושלים. ייש"כ.
 8. א

  כולל אברכים מטה יוסף

  כולל אברכים "מטה יוסף", מישהו מכיר קצה חוט של קשר למישהו משם? ראו במצורף.
 9. א

  האם יש כאן מישהו מראשון לציון?

  האם יש כאן מישהו מראשון לציון? פשוט אני צריך להעביר למישהו שם כסף, והוא לא רוצה להתעסק אם ההעברה בחשבון. לכן אשמח אם יש כאן מישהו שגר בראשון לציון, שאעביר אליו בהעברה בנקאית ויעביר לו ידנית. בתודה מראש
 10. א

  האם לדעת מרן צריך לאכול בשבת בתחילת שעה שישית?

  בעניין מה שכתב מרן השו"ע (או"ח סי' רפח ס"א) שאסור להתענות בשבת עד שש שעות, האם הכוונה עד תחילת שש שעות או עד סוף שש שעות. שהרי מרן הבית יוסף פסק בשו"ע חושן משפט (סי' ה ס"ג), וז"ל: זמן ישיבת הדיינים, מהבוקר עד סוף שעה חמישית. עכ"ל. ולכאורה משמע מזה, שבתחילת שעה שישית צריך כבר לאכול, כדי שלא יהיה...
 11. א

  הרב אברהם מלכא

  האם ידוע למישהו טלפון של הרב אברהם מלכא? (-מח"ס אפיקי מים), גר ברחוב בר אילן 11 ירושלים. בתודה מראש
 12. א

  האם מותר לחתום על כרטיס אדי - תשובה מהראש"ל

  מצורף מכתב שכתב הראש"ל לאחד מידידי בכולל.
 13. א

  האם מועיל גילוי דעת לכל השנה בברכת הודאי שלא לפטור את הספק

  בעניין אם מועיל תנאי לכל השנה, ראיתי דבר חידוש שלענ"ד בחזו"ע מבואר לא כן, וכדלהלן. דהנה ידידי הרה"ג יאיר נאמן שליט"א בספר ברכה נאמנה (בהוספות ומילואים, עמ' תתקסה) כתב בשם הרב @ראבן יוסף מיארה נר"ו, לחלק בזה בין סוגי התנאים, שדוקא כשהמעשה פוטר מחמת שאנו אומדים בדעתו דבסתמא כוונתו גם לזה, לזה...
 14. א

  חידוש בעניין אכילה תחת העץ

  דבר חידוש ראיתי בספר הרימו מכשול (עמ' תקנא) לידי"נ הרה"ג אורי סבג, שכתב, וז"ל: ומילתא אגב אורחיה קמ"ל מה שיש סבורים שמותר לקטוף פרי ולאוכלו ליד האילן שפטור ממעשרות כיון שאכילת ארעית היא ולא הכניסו עדיין לפתח הבית, זה אינו נכון, שהרי כתב הרמב"ם (פ"ד מהל' מעשרות הט"ו והט"ז) וכ"ה בשו"ע (סי שלא סעי'...
 15. א

  מכירת חמץ גם למי שלא מכר

  נשאלתי האם מישהו יודע באיזה עלון השיעור השבועי כתב הראשל"צ שהרבנות מוכרת גם למי שלא מכר בעצמו?
 16. א

  מבצע השיעור השבועי תשע"ה ב-14.90 ש"ח

  ראיתי מבצע השבוע - השיעור השבועי תשע"ה ב-14.90 ש"ח ניתן לקנות כאן
 17. א

  הלכה ברורה חלק חדש

  יצא הספר הנפלא הלכה ברורה חלק יט. להגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א יה"ר שיגמור על כל הארבעה טורים, בספריו הנפלאים והמקיפים.
 18. א

  ויאמר יצחק

  ראו המצו"ב, מישהו יודע מי המו"ל ופרטי התקשרות?
 19. א

  האם מותר לומר "איזה חם כאן, נדליק מזגן"?

  כתב הבן יהוידע (כתובות קיב: ד"ה קיימי) ... שמא מקצת מן התלמידים יקוצו בחום השמש, ואז יאמרו בפיהם "אין מקום זה טוב, ונקום לישב במקום אחר שיש בו טולא (צל)", לכך היו רבי אמי ורב אסי מקדמים לקום ממקום זה שתגיע אליו השמש למקום טולא (צל), כדי שלא יבוא אחד מן התלמידים לומר על המקום ההוא לא טוב, ומוציא...
 20. א

  מה הכוונה ב"איה מקום כבודו"

  מעודי הייתי שואל את עצמי, מה הכוונה במה שכולנו אומרים בכתר וכו' "כבודו מלא עולם ומשרתיו שואלים איה מקום כבודו", הרי אם "כבודו מלא עולם" מה מקום יש עוד לשאול "איה מקום כבודו"?
חלק עליון