• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

  1. א

    האם מועיל גילוי דעת לכל השנה בברכת הודאי שלא לפטור את הספק

    הנה עוד בזמנו רציתי לעיין בדברים שכת"ר כתב, אבל לא ניתן השעה. וכעת נתפניתי לשנות שוב פרק זה. וזה החלי: לאחר עיון וחיפוש נראה לכאורה דתליא מילתא בפלוגתא דהדרכי משה והביכורי יעקב בסי' תרלח. דהנה כתב הבית יוסף (שם ס"ב ד"ה כתוב בארחות חיים) בשם הארחות חיים, וז"ל: הרמב"ן פסק, שצריך לעשות תנאו סמוך...
  2. א

    האם מועיל גילוי דעת לכל השנה בברכת הודאי שלא לפטור את הספק

    בעניין אם מועיל תנאי לכל השנה, ראיתי דבר חידוש שלענ"ד בחזו"ע מבואר לא כן, וכדלהלן. דהנה ידידי הרה"ג יאיר נאמן שליט"א בספר ברכה נאמנה (בהוספות ומילואים, עמ' תתקסה) כתב בשם הרב @ראבן יוסף מיארה נר"ו, לחלק בזה בין סוגי התנאים, שדוקא כשהמעשה פוטר מחמת שאנו אומדים בדעתו דבסתמא כוונתו גם לזה, לזה...
חלק עליון