אילו מלאכות בימינו מותרים ערב שבת בין השמשות?

יי"ש

Well-known member
כגון:

א. שכח להדליק מזגן (בפרט בימים חמים אלו)
ב. שכח להעביר את המקרר למצב שבת.
ג. לפי מה שנתבאר כאן יתכן ואם מנורות הלדים הללו דאורייתא הדין יהיה שונה?!
ד. גם יש לתת את הדעת שמסתמא רוב הציבור כבר קבלו עליהם שבת בזמן זה של בין השמשות.

יורנו המורה ושכמ"ה.
 
ב"ה
שלום וברכה,
אם קיבל שבת בציבור, אין להתיר שום אחד מן הפעולות הנ"ל,
אבל אם קיבל שבת רק בינו לבין עצמו, אזי במקום צורך אמיתי לכבוד שבת, רשאי לעשות כל מה שהוא איסור מדרבנן ואינו איסור דאורייתא, כגון להדליק מזגן, להעביר מקרר למצב שבת (ואם צריך בשביל זה לפתוח מקרר ותידלק נורת להט, שיפתח בשינוי), להדליק מאווררים וכדומה, ובכל אלו עדיף לעשות ע"י שינוי, כדי להתרחק מן האיסור כמה שאפשר, כדקי"ל דכל מאי דאפשר לשנויי משנינן. וכן לגבי נורות לד, אף אם נחוש שיש צד שיש בהדלקתם איסור תורה, כל שעושה ע"י שינוי הו"ל ודאי דרבנן, ומותר. ואין לחוש למה שקיבלו רוב הציבור שבת, שהרי גם אם הוא עצמו קיבל שבת מותר, כל שלא קיבל בפועל עם הציבור, והרב כף החיים הביא בזה מחלוקת בשם הכנה"ג, אם גם לענין זה אזלינן בתר קבלת רוב הציבור, ולא יהא אלא ספק הו"ל ספיקא דרבנן ולקולא, וגם מדברי מרן זצ"ל בחזו"ע שבת ח"א נראה לסמוך בזה על המקילים.

בברכה רבה
 
רשאי לעשות כל מה שהוא איסור מדרבנן ואינו איסור דאורייתא, כגון להדליק מזגן,
יישר כחו לאורייתא!
עוד רגע אדבר,
עובדא הוה והמזגן לא היה מחובר עדיין לשעון שבת אלא כרגיל לשקע. בכה"ג היה מותר להוציאו בשינוי (הנורה של המזגן נכבית) ולהחזיר לשעון שבת ולהדליקו כנהוג?
(אמנם, זה בדיעבד וח"ו איננו מכינים את המקרה.. רק לדעת ההלכה)
 
חלק עליון