בע''ה ב''ה פינת ההלכה לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו להצלחת כל עם הקודש ברוחניות וגשמיות והגאולה השלימה בקרוב ממש ברחמים גדולים בתשובה שלימה.

בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום שלישי בשב''ק כו' בסיוון ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לסחוט שיער?

אסור לסחוט את שיערו בשבת, ולכן כשרוחצים פניהם בבוקר ביום השבת יש להיזהר שלא לסחוט את המים מזקנו אלא יניח את המגבת על זקנו בנחת.{ילקוט יוסף סימן שכ.}
הלכה ב'.
האם מותר להשתמש במגבונים לחים?

מותר להשתמש במגבונים לחים ובלבד שישתמש בנחת. {חזון עובדיה ד, עמ' קמח.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום רביעי בשב''ק זך' בסיוון ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לאכול מאכל שצובע את שפתיו?

מי שנצבע פיו או ידיו תוך כדי אכילה אינו עובר על איסור כלל, כיוון שמדאו' אין צביעה בגוף האדם ודרך אכילה לא אסרו כלל. {חזון עובדיה ה' עמ' י.}
הלכה ב.
מי שהתלכלך פיו ממאכל האם מותר לקנח פיו בנייר?

מי שאכל והתלכלך ורוצה לנגב את ידיו במפית, טוב להחמיר לשטוף את ידיו קודם שינגב, והמקל לקנח ידיו יש לו על מה שיסמוך.{חזון עובדיה ה' עמ' טו.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום חמישי בשב''ק כח' בסיוון ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם יש צובע באוכלים?

אין צביעה באוכלים ומשקים ולכן מותר לתת כורכום בתוך תבשיל בכלי שני, וכן מותר להכין תה או פטל בשבת ואין לחוש בזה לאיסור צובע. {חזון עובדיה ה, עמ' לב.}
הלכה ב'.
האם מותר להשתמש במשקפיים שצבע הזכוכית שלהם משתנה?

מותר להרכיב משקפיים שצבע הזגוגית שלהם משתנה בהתאם לקרני השמש, כיוון שאינו מתכוון לצבוע והצבע מתחלף מאליו, ודמי לאורים ותומים או לצל אדם שנעשה מאליו ועוד שאין הצבע מתקיים ועוד שהווי כדלת העשויה להיפתח ולהיסגר.{חזון עובדיה ה' עמ' כג.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום השישי ערש''ק וער''ח כט' בסיוון ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר להשתמש בכוס או בקבוק של תינוק שצבעו משתנה על פי רמת החום?

יש להתיר להשתמש בכוס או בקבוק שנצבעים על פי רמת החום הואיל והצבע שנצבע בכוס אינו מתקיים ואיסורו מדרבנן, וכיוון שאינו צובע בידיים אלא על ידי עירוי המים החמים ואין לו עניין בצבע הוי לי פסיק רישיה דלא ניחא ליה מדרבנן.{יחוה דעת ד, כט.}
הלכה ב'.
האם מותר להשתזף בשבת?

מותר לשבת בחמה אע''פ שעל ידי זה הוא משתזף, מפני שאינו מתכוון לצביעה.{יחוה דעת ד, כט.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום שב''ק ור''ח ל' בסיוון ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר להניח סבון צבעוני באסלה?

אם הניחו מבעוד יום סבון צבעוני לאסלה מעיקר הדין מותר לפתוח את המים, כיוון שאין הצבע מתקיים והמלאכה נעשיית על ידי הסרת מונע. {ילקוט יוסף סימן שכ.}
הלכה ב'.
האם מותר לצבוע בצבע שקוף?

אסור מן התורה לצבוע קירות, ארונות, כלים, נעליים ואפילו אם צובע בצבע שקוף. וכן אסור לסוך את מנעליו בשמן להבריקם.{משנה ברורה שכז, יב.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום אחד בשב''ק ר''ח א תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לתת מלח על ירקות?

אין למלוח כמה חתיכות צנון או מלפפון מפני שנראה כמעבד.
אך מותר למלוח כל חתיכה בנפרד ולאכול, ואם מולח צנון או מלפפון ע''מ להשהותו אסור אפילו חתיכה אחת.{משנה ברורה יד.}
האם מותר לתת מלח על ביצה או גבינה?
דברים שאין המלח משנה את טבעם כגון ביצה או בשר או ירקות מבושלים מותר למולחם אפילו יותר מחתיכה אחת.{שבת קח:, שולחן ערוך שכ, ג.}
אבל לא ימלח לסעודה אחרת {חזון עובדיה ד, עמ' תנד.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום שני בשב''ק ב' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לתת מלח על הפולים?

אסור לתת מלח על פולים או שעועית אע''פ שהתבשלו בקליפתם, אומנם אם בישלו את הפולים עם מלח מבעוד יום מותר לתת עליהם מלח בשבת.{שולחן ערוך שכא , ו , כף החיים.}
הלכה ב.
האם מותר לשחוק תבלינים בשבת?

אין לשחוק תבלינים בשבת ואם טחן בעלי ומכתש עבר על איסור תורה {שולחן ערוך שכא, ז} כמו כן אסור לטחון על ידי מלחיות שטוחנות את התבלינים.
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום שלישי בשב''ק ג' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לחתוך פירות או ירקות לחתיכות גדולות?

מותר לחתוך פרי או ירק לחתיכות גדולות אפילו ע''מ לאכול בעוד הרבה זמן ואין בזה איסור טוחן, אומנם נחלקו הפוסקים באיזה גודל נחשבות החתיכות לגדולות, ונראה שכל שאינו יכול לבלוע בבת אחת הווי חתיכה גדולה ומותר לחותכה אף שלא לאלתר.
הלכה ב'.
האם מותר לחתוך סלט?
מותר לחתוך סלט אפילו לחתיכות דקות אם רוצה לאוכלו לאלתר ואם מחתכו ע''מ להניח חייב {חזון עובדיה עמ' רסה.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום רביעי בשב''ק ד' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
האם מותר לטחון לאלתר ע''י פומפייה?
אסור לטחון ע''י פומפייה גזר או שאר ירקות אפילו על מנת לאוכלם לאלתר {שולחן ערוך שכא.} אומנם מותר להשתמש בשבת בסכין ''מקצץ ביצים'' כיוון שכלי זה מיועד רק לחיתוך ביצים , ומותר לחתוך ביצים דק דק ואין בזה עובדין דחול.
וכן יש להתיר להשתמש במכשיר לחיתוך סלט הנקרא ''סלייסר''. {ילקוט יוסף יום טוב.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום חמישי בשב''ק ה' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
מהי מלאכת לש?

מהות מלאכת לש היא דיבוק וערבוב כמה גופים והפיכתם לאחד ע''י ערבוב וגיבול , כגון שנותן מים על שביבי תפוח אדמה ומערב בכף הואיל והשביבים אינם ראויים לאכילה כך ונוצרת בלילה עבה {פירה} יש בזה איסור לש. {ילקוט יוסף סימן שכא.}
הלכה ב'.
האם מותר לתת מיונז על תפוח אדמה גזר או ביצים?

מותר לתת מיונז על תפוח אדמה , גזר , ביצים , מלפפונים וחמוצים כיוון שאינם מתחברים יפה אלא המיונז נמרח על גביהם. {חזון עובדיה ד עמ' רפב.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום השישי ערש''ק ו' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לקפל טלית?

מותר לקפל הטלית בשבת שלא כסדר קיפולו הראשון , אפילו אינו חוזר ללובשו בו ביום. והנוהגים להתיר לקפלו כסדר קיפולו הראשון , אין למחות בידם , שיש להם על מה שיסמוכו. {יחווה דעת ב ,מ .}
הלכה ב'.
האם מותר לסדר את מיטתו?

אסור להציע מיטה בשבת אם אינו צריך לשכב עליה בשבת , וכן אין לתת מפה על שולחן בשבת אא''כ המיטה או השולחן עומדים במקום שעוברים שם בשבת.{מ''א שב סק''ו.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום שב''ק ז' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר להדיח כלים בשבת?

כלים שאכל בהם ואין לו צורך בהם באותה שבת אסור לו להדיחם , וכן אין להתיר למלא מים באותם כלים , ואם קשה לסבול אי ניקיון או שחושש שהאוכל יידבק בכלים או שיבואו זבובים יש להקל , וכלי שתייה יכול להדיח כל השבת. {חזון עובדיה ו עמ' קד.}
הלכה ב'.
האם מותר להדביק סימנייה כשמסיים לקרוא בספר?

מותר להדביק סימנייה אע''פ שיודע בוודאי שלא ישתמש בספר הזה בשבת, ואין בזה משום הכנה משבת לחול כיוון שאין בזה טירחה. {ילקוט יוסף סימן שכג.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום אחד בשב''ק ח' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לקלח את הילדים לפני צאת השבת?

אם בעלת הבית רוצה לחסוך זמן ולקלח ולהלביש את ילדיה קודם צאת השבת , יש לאסור בזה , אומנם אם דרכה בכל ערב באותה שעה להכין את הילדים לשינה יש להקל. {ילקוט יוסף סימן שכג.}
הלכה ב'.
האם מותר להוציא אוכל מהמקפיא לצורך סעודה רביעית?

מותר להוציא בשבת מהמקפיא חלה קפואה כדי להפשירה ויהיה אפשר לאוכלה בסעודה רביעית , כיוון שהוא צורך מצווה ואין לו כוונה לחסוך זמן מהחול והרי הוא רק מטלטל המאכל ממקום למקום {חזון עובדיה ב' עמ' תמז.} , אומנם אין להקל להוציא בשר קפוא מהמקפיא הואיל וניכר שעושה כן לצורך מוצאי שבת.
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום שני בשב''ק ט' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לקחת תרופה בשבת?

בעל מכאובים קלים לא ייקח תרופות שמא יבוא לשחוק סממנים. אומנם אם התרופה באה רק לשכך כאבים יש להקל {כמו אקמול} , וכן אם התחיל לקחת כדורים לפני שבת ואם יפסיק יצטער הרבה יש להתיר לו. כמו כן מותר להשתמש בתרופות שבריאים משתמשים בהם , ולכן מותר לקחת ויטמינים וכד' {ילקוט יוסף סימן שכח.}
הלכה ב'.
האם מותר לתת לקטן תרופה?

כיוון שלקטן יש דין של חולה שאין בו סכנה עד גיל תשע , מותר לתת לו כל תרופה הדרושה לו , כגון טיפות עיניים , אוזניים , וכד'{חזון עובדיה ג' שסא.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום שלישי בשב''ק י' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר לפתוח מקרר אם יש ספק אם כיבה את המנורה?

אסור לפתוח דלת של מקרר אם תידלק המנורה , ואפילו אם מסופק אם כיבה את המנורה קודם השבת אין להקל. {חזון עובדיה עמ' קיד.}
הלכה ב'.
מי שעבר ופתח את המקרר ונדלקה נורה בשבת האם מותר לסוגרו?

אם פתח את דלת המקרר והמנורה נדלקה מותר לסגור את הדלת בשינוי. {חזון עובדיה , עמ' קטו.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום רביעי בשב''ק יא' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א'.
האם מותר להשתמש באילן בשבת?

אסור להשתמש באילן ביום שבת ולכן אסור לעלות על אילן או להישען עליו או להניח חפצים על העץ , וכן כדור שנתלה באילן ביום שבת אסור להוריד אותו.
ואין להשעין חפץ על האילן. {חזון עובדיה עמ' צ.}
הלכה ב'.
מי שעלה על עץ בשבת האם מותר לו לרדת?

אם עלה לאילן בשוגג מותר לו לרדת ועדיף שיקפוץ , ואם עלה במזיד אסור לו לרדת עד מוצאי שבת אבל מותר להעביר לו סידור או סעודת שבת.{חזון עובדיה עמ' צג}
קטן שעלה על עץ במזיד מותר לו לרדת הואיל ולא שייך קנס בקטן.{חזון עובדיה ד עמ' צד.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום חמישי בשב''ק יב' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
האם מותר להריח בשמים מחוברים לקרקע?
מותר לאחוז ביד ולהריח בשמים מחוברים , אבל פירות העומדים לאכילה אסור להריח שהם מחוברים שמא יתלוש.{חזון עובדיה עמ' עז.}
פירות שנשרו מהאילן אסורים באכילה וטלטול כל השבת שמא יעלה ויתלוש.{ חזון עובדיה עמ' פב.}
 
בע''ה ב''ה.
פינת ההלכה מהספר אך טוב וחסד.
יום השישי ערש''ק יג' תמוז ה'תשפ''ד.
הלכות שבת.
הלכה א.
האם מותר להשקות צמחים שיבשו?

אסור לזרוע ולעודד צימוח ביום שבת ולכן אסור להשקות צמחים ביום שבת.{שולחן ערוך שלז.}
הלכה ב'.
האם מותר להשליך חרצן לגינתו?

מותר להשליך חרצנים וגרעינים במקום שאין לחוש לצמיחה , אבל בקרקע לחה אסור.{שולחן ערוך שלו ד.}
 
חזור
חלק עליון