בענין ביצי דגים

ביצי דגים אם מותר לאוכלן עם בשר עיין שו"ע שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פז סעיף ה

ביצים הנמצאים בעופות, אם הם גמורות דהיינו שיש להם חלבון וחלמון, אף על פי שהיא מעורה בגידים, הרי זו גמורה ומותר לאכלה בחלב. אבל אם אין לה אלא חלמון, אסור לבשלם בחלב. אבל אם אכלם בפני עצמם, מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב.
ועיין באו"ת כסליו תשע"א מאמר של הרב חנן קבלן בנ"ל והאריך ע"שווהעלה להתיר ווהגר"מ מזוז הביא דכ"כ בהלכות קטנות [ח"ב סימן ע] וז"ל

שאלה מה שאוכלין בני אדם הבוטארגו הוא ביצי דגים מלוחים לעורר תאות המאכל בתוך הסעודה מהו: תשובה אף על גב דחמירא סכנתא מאיסורא (חולין י') והחמירו ז"ל (ביו"ד סי' קט"ז) לאכול דגים אחר בשר או להיפך משום סכנה האי מלתא כיון דדשו בה רבים צריך למצוא להם היתר ולומר דביצים לאו בכלל דגים הם ועוד שהם גמורות והו"ל כביעתא בכותחא:
 
חזור
חלק עליון