הגאון רבי ניסים טולדנו זצ"ל ראש ישיבת שארית יוסף

הרב הדומה למלאך – הגאון הגדול רבינו נסים טולדנו זצ"ל
נלב"ע י"ב סיון תשע"ב - סיון תש"פ 8 שנים לפטירתו
- דברים שראיתי בעיני או שמעתי מכלי ראשון -
בבואי לאחוז בקצה גלימתו ובשולי אדרתו של רבינו ראש הישיבה זצ"ל, תאחזני רעד, בעלותי גודל פרישותו ענוותנותו ושקיעותו בתורה. אך פטור בלא כלום א"א, דכבר החמירו רז"ל (שבת קה:)
בחומר המתעצל בהספדו של חכם.
תורתו
שקיעות בלימוד
מעשים שבכל יום שהייתי ניגש לדבר איתו בלימוד ולברר דבריו בשיעור, והייתי יכול לשבת בכיסא שמעבר לשולחנו רבע שעה ועשרים דקות בלי שירגיש. (ופעמים שמרוב שקיעותו בלימוד כשהיה חושב בלימוד זמן רב, היה נדמה ש"נרדם").
זכורני שפעם אחת יצא אחרי השיעור אחוז בשרעפים ושקוע בלימודו, וכשהרגיש שיורד גשם הרים את המטריה, אך לרוב שקיעותו הלך עם המטריה סגורה, עד סמוך לבנין הפנימיה, שם ניגש אליו א' האברכים (הרב משעלי) לדבר עמו בלימוד, והוריד את המטריה. (זכורני שא' הבחורים ר' עזרא גבאי רץ לפנימייה להביא מצלמה להנציח רגע זה, אך לא הספיק). [ומספרים שהיה פותח את המטריה בפתח הבית מפני דאגתה של הרבנית אף שכולו היה סחוט...].
דמותו בישיבה היתה דמות מופת בהתמדתו ובשקיעותו, והיה לומד ג' סדרים בהיכל בית המדרש, בבחינת "כזה ראה וקדש". והיה נשאר ללמוד בסדר ג' הרבה אחרי שנגמר הסדר, וביום שישי היה נשאר ללמוד עד כשעתיים לפני כניסת השבת. ופעם אמרה לי הרבנית תליט"א, שהרבנית של המשגיח בפונוביז' (איני זוכר אם אשת הגר"א דסלר או אשת הגר"י לוינשטיין זצ"ל) דיברה איתה (בשנים הראשונות כשהיו גרים עדיין בבני ברק) בהתפעלות על התמדתו וקול ניגונו עד סמוך לכניסת שבת.
באהבתה ישגה תמיד
וזכורני שבתקופה שהתקשה מאד בהליכה, עד שהיה נצרך שיסיעוהו ברכב מביתו לישיבה (ע"י ר' עמנואל זרביב), עם כל זה אחר מסירת השיעור שלכאורה היה צריך לקחת ממנו כוחות רבים, עם כל זה היה חוזר ברגל. והיו רואים בחוש איך השיעור מחיה אותו, בבחינת מעמד הר סיני שמרפא את החולים.
בשיעורו היו כלולים ב' שיעורים, שיעור בגמ' בסוגיות הנלמדות, ושיעור באהבת התורה. וכמו שהיה רגיל לומר "הסברא הזו מתוקה מדבש" ופעם אחת כמה ימים לפני ראש השנה, אמר על איזו סברא שהדבש של ראש השנה מתבייש לידה.
וכמה פעמים בכה בשיעורו שלא זכה להבין את דברי הרמב"ם. (והדברים מוקלטים).
דרך לימודו
בשיעורים שזכיתי להשתתף שמתי לב, שבדרך כלל מהלך שיעורו היה מבוסס על ביאור הסוגיא גפ"ת, רשב"א, רעק"א, רבי אלחנן וסרמן, ופעמים רבי שמעון שקאפ, ורבו הגר"ש רוזובסקי, זצ"ל, שהיו חביבים עליו עד מאד.
ופעמים רבות היה טורח לבאר בשיעורו דברי ראשון א' כהרשב"א, שבפשטות דבריו מובנים בלא טורח, אך היה טורח במשך שעה ארוכה את עומק דבריו, ואחרי דבריו, כשהיינו רואים את לשון אותו ראשון, היינו רואים שלפי ביאורו לשונו מדוקדקת היטב, וא"א לבארו באופן אחר.
היה מדקדק רבות במילותיו, בהסברת הסוגיא והמפרשים, והיה מדבר במתינות גדולה. ופעם התבטא, שבמחזור הזה נוספה לו "מילה" בהגדרת הדברים!!!
תמיד כשהיו שואלים שאלות בשיעור, אם היא שאלה שלא חשב עליה קודם לא היה עונה מיד אלא היה חושב מעט ואז עונה, (ופעם אחת חשב באמצע שיעור כללי כמה דקות על שאלה ששאלוהו), ואמר לי ר' יובל אקוס שלפני שנים רבות אמר פעם בשיעור, שפעם מחריפותו היה עונה מיד על כל שאלה, אבל קיבל על עצמו לחשוב לפני כל תשובה, בכדי שלא תהיה רק חריפה, אלא גם "אמת"!!!
ענוותנותו
זכורני שיום אחד דיברתי עם אחד מחברי השיעור (ר' עופר עינא) שלא יאה ולא נאה שראש הישיבה יושב על כסא פלסטיק פשוט, ובגילו ובמצב בריאותו מסתבר שזה מפריע לנוחיותו. והוא אמר שיכול לארגן כסא מהודר ומרופד, ונועצנו ברבנית האם ראש הישיבה יאבה לשבת על כסא כזה. וייעצה להניח את הכסא במקומו בער"ש לכבוד שבת. ובאמת כך עשינו. אך לאחמ"כ נודע לי מפי חתנו הגר"י ויזמן שליט"א שלא היה ניחא לו כ"כ בזה, ואמר בשולחן השבת: חשבתי שאבוא לעולם האמת ואגיד שברחתי מהכבוד, ברחתי מבני ברק שם קיבלתי כבוד, ברחתי מהמזרח והייתי יושב בצד בית המדרש, וגם ישבתי על כסא פשוט כאחד האדם. ועכשיו מה אגיד!!!
זכורני איך שכשהיה נמצא בשיחות לא היה נשאר במקומו, אלא היה עובר לספסל הראשון ויושב כתלמיד השותה בצמא את דברי רבו!!! (זכורני שדבר זה גרם לרושם עז בקרב בני הישיבה).
כשהיה הולך בשביל המוביל מביתו לבית המדרש, תמיד היו עיניו מושפלות לארץ. (ופעם שמעתי שנהג כך בגלל שהיו נמלים רבות בשביל ולא רצה לדרוך עליהם. ועי' תומר דבורה [ספ"ג] שהיא אחת ממידותיו של הקב"ה).
יום אחד הגיע לישיבה בחור צרפתי שהגיע מאזור שלא היו בו בני תורה כלל (הוא היה הבחור ישיבה היחיד בכל הפרבר בו גר), וממילא ידיעותיו התלמודיות ובעברית היו מועטות ביותר, (עד כדי כך, שפעם אחת ניגש בסוף שיעור לשאול מה "ביאור המילה" שהיא הנושא המרכזי, וכמדומה שהיה זה בסוגית "מיגו"), וראש הישיבה ויתר הרבנים התייחסו אליו בחיבה מיוחדת, אף שהיה ניגש לשאול שאלות שאינם מן המנין (גם באמצע הסדרים), כביאורי מילים, פשט בבן איש חי או ביאור בתפלה ובתהילים, אך בעיקר היה ניגש לראש הישיבה, ופעם אחת שאלתי אותו בזה, ואמר לי שהוא אוהב לשאול את ראש הישיבה כי הוא מתייחס אליו הכי יפה. [ומפורסם בישיבה שהיה מקבל כל בחור צרפתי שהיה מגיע לשערי הישיבה גם בלא מבחן, וטעמו שאם לא מקבלים צרפתי זה פיקו"נ רוחני ודוחה את כל התורה...].
בשנה שהגעתי לישיבה בחנוכה בזמן הדלקת נרות אחר שראש הישיבה יצא להדליק נרות בזמן, (הסדר היה ממשיך כרגיל), יצאתי לחזות איך מקיים מצוה זו, והיה עוד בחור שג"כ בא לחזות בזה, ועמדנו מחוץ לביתו ע"י החלון, וכשראה אותנו ביקש מאיתנו להכנס לביתו, ואחר ההדלקה ושירת "מעוז צור" הרבנית כיבדה אותנו במיני מאפה חמים. וביום שלאחמ"כ השמועה עשתה לה כנפיים והגיעו עוד כמה בחורים. ואחר ההדלקה היו כמה מהבחורים שביקשו ממנו להצטלם עימם, ובענוותנותו ישב בסלון, ובחור אחר בחור ישב לידו והצטלם עימו.
כבודו לרבנית תליט"א היה מיוחד במינו, והיה ממש שיעור ב"זכו שכינה ביניהם", וכל ערב שבת היה דואג לקנות לרבנית זר פרחים. ופעם אחת הוצרך לבקש שא' הבחורים יקנה לו פרחים עבור הרבנית, וראה את אחד הבחורים המתמידים בישיבה, וקרא לו וביקש ממנו שיקרא לבחור אחר שיקנה לו פרחים עבור הרבנית, וכשהבחור אמר שיקנה בעצמו אמר לו שלא רוצה להשתמש בתלמיד חכם!!!
כבוד רבותינו
ביטולו לרבותינו הראשונים ואף האחרונים היה מופלא, ובענוותנותו תמיד היה תולה את חוסר ההבנה בו ולא ברבותינו ח"ו. וזכורני שפעם אחת אמר ש"צריך עיון למה רבינו שמואל (רוזובסקי) לא תירץ כך".
ותמיד היה מתבטא בשפלותו לעומת רבותינו, ומרגלא בפומיה לומר שאנחנו "כנמלה לידם". ופעם אחת התבטא ואמר שהוא כ"שזנב של נמלה" לידם, ומיד הוסיף, "וא"ת והלא לנמלה אין זנב?", ותירץ "כמו שלנמלה אין זנב כך "אני" כלום לידם".
דאגתו לתלמידים
סיפר לי אחי שיום אחד לא חש בטוב ונשאר לישון בפנימייה, ופתאום נכנס ראש הישיבה לחדר, וראה שבכיסא על יד מיטתו מונחים כדורי אקמול, וכשראה שהחלון היה פתוח או סגור הפטיר לעצמו "איך ירגיש טוב כשהחלון כך". והעירו ושאל אותו האם רוצה לאכול או לשתות, ואחי השיב בלאו. ואחר כמה דקות הגיע לאחי בחור ואמר לו שהראש ישיבה שואל כמה סוכר לשים לו בתה. ואחר כמה דקות הגיעה הכוס תה...
ופעם אחרת ראהו שנכנס לחדר וכשראה שהיו על הריצפה שערות מבחור שהסתפר, הראש ישיבה אסף אותן עם הידיים וזרק לפח.
זהירות מעבירה
בחתונה של א' מבחורי הישיבה, ראש הישיבה הוצרך לעבור דרך מקום המיועד לנשים, ולכן ביקשו מכל הנשים לפנות את המקום, כדי שרה"י לא יטרח לרדת כמה קומות. וכשנכנס ראה שאשה אחת לא יצאה, ונפלטה לו אנחה "אוי", שעד היום מהדהדת באוזניי. ומיד סובב פניו לקיר עד שתצא.
הכרת הטוב
מידת הכרת הטוב שלו היתה מופלאה ועל כל דבר שעזרוהו היה מודה מקרב לב, וזכורני שבמסיבת חנוכה בדבריו הודה לטבח שטרח והכין את האוכל.
וכן שח לי בהתפעלות, בחור א' שהיה חבר חדר של א' מנכדיו שסבל מבעיה רפואית, וראש הישיבה היה מתקשר כל שבוע להודות לחבר חדר להודות לו שמסייע לנכדו.
²²²​
תמיד היה מגיע לתפילת שחרית מהראשונים עוד קודם לתפלה (והיה ניכר עליו צערו וכאבו כשהיה רואה בחורים שמאחרים לתפלה, אפי' כשנכנסים בפסד"ז), ואף בתקופות שהיתה קשה עליו ההליכה, עד שהיו מניחים לו כמה כסאות בשביל הקצר המוביל מביתו לבית המדרש, בכדי שיוכל לנוח כל כמה מטרים. אף בתקופות אלו היה משכים קום ומגיע בזמן במסירות נפש.
כמו"כ תמיד היה מגיע לשיעור עוד לפני הזמן, והוא היה ממתין לבחורים, ולא להיפך. (ועי' רש"י שמות יט, יז "מגיד שהשכינה יצאה לקראתם, כחתן היוצא לקראת כלה").
לפלא היה בעיני בני הישיבה לראות בכניסת כל שבת, איך פניו זוהרות בצורה הניכרת מאשר ביום חול, ממש "פנים של שבת". (וכמו שמספרים על כמה גדולים כבעל סידורו של שבת ור' ירוחם ממיר).
סיפר לי דודי (ר' איתן הנה) שלפני כארבעים שנה כשחזר לארץ אחרי כמה שנים בחו"ל, הוא ואשתו התלבטו איפה לגור, וחיפשו בכמה מקומות בארץ, וחשבו אולי לגור בבאר יעקב, ודפקו בדלת ביתו של ראש הישיבה להתייעץ עמו כרב המתגורר במקום, וכשפתח להם את הדלת מיד שאלם האם אכלו כבר ארוחת צהריים, וכשנענה בשלילה, הלך למטבח והכין להם ארוחת צהריים, ורק אח"כ התיישב עימם לייעץ להם.
חבל על דאבדין ולא משתכחין, ושלא זכינו להכיר את גודל הזכיה כראוי בשעה שהיינו במחיצתו.

נכתב ע"י תלמידו יהודה בן דוד (הסתופף בצילו בשנים תש"ע-תשע"א) A0583210400@gmail.com
 
מצורפים גם דברי הספד שכתב הגאון רבי מרדכי טולידאנו שליט"א חתנא דבי נישאה דמרן זיע"א וחבר ביה"ד י-ם, תלמידו וקרוב משפחתו.

נשא את ראש "ראש בריא"​הגאון רבי נסים טולידאנו זצ"ל​

ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו, וידבר ה' אל משה נשא לאמר את ראש (במדבר נשא כ- כ"ב).

מנורת הלילה בבני ברק​

באותו יום שהמשאית פרקה את כל תכולת הדירה לדירה בבני ברק, מאז באו ניצני ראשוני היהודים החרדים הספרדים לבני ברק, הלא הם משפחת דודו של הגאון רבי נסים זצ"ל, רבי דוד טולידאנו זצ"ל, ודודתו הרבנית גראסייא ע"ה, ובניהם היחיד רבי יצחק זצ"ל, ואשתו מרת מסעודה ע"ה, וילדיהם הקטנים.קבלם רבי נסים זצ"ל ועזר בסידור הדירה, וכשגמרו לסדר הדירה נענה דודו רבי דוד זצ"ל ואמר: ברוך ה' הדירה והמיטה מסודרים, אבל אני לא הולך לישון הלילה, כי אני רגיל ומקפיד להתפלל בנץ החמה, ואין לי כאן בקיר מנורת לילה. (אז השתמשו למנורת לילה במשיכת חוט חשמל למנורה קטנה) כך שחושש אני שלא אתעורר לנץ, שלא אבחין בשעת השעון. רבי נסים זצ"ל שידע על היראת שמים של הסבא, ועל כונותיו הרציניות, אמר לו כבוד הדוד, אל תחשוש !, עוד הלילה יהא לך מנורת לילה, והשיב הסבא, היתכן ? הרי השעה שעת לילה ולא יבוא חשמלאי, אולם רבי נסים זצ"ל מיהר לישיבה והזעיק חבר שידע להתעסק בחשמל, והרכיב לו מנורה, וזאת לשמחתם של כולם.

מיהו החשמלאי? בעל משאת המלך​

התשובה לכך לאחר כחמש עשרה שנים למדתי בישיבת תפארת ציון בו כיהן כראש הישיבה הגדולה, הגאון הגדול ר' שמעון משה דיסקין זצ"ל, בעל מחבר הספרים משאת המלך על הרמב"ם, יום אחד אבי מורי רבי יצחק זצ"ל בא לבקרני בישיבה, וביקש להפגש עם ראש הישיבה, להתעדכן ולברר על לימודי בישיבה. והנה לפתע תוך כדי דיבור עם ראש הישיבה, כשאבא זצ"ל מסתכל בעין בוחנת בראש הישיבה, אומר לו, רק רגע, האין אתה החשמלאי של אבי ?, כששמעתי את השאלה נפגעתי ונחרדתי בכבודו של הרב, אולם הרב הנהן בראשו במבט קצת מבויש. וכי אז הסביר לי האבא זצ"ל, כי הוא הוא שבא והרכיב את המנורה.

נס ומשא​

זו המנורה הראשונה "נס משאת המלך" בהשתדלותו של הגאון רבי נסים זצ"ל מנורת לילה המסמלת את ניצני אור הראשון בבני ברק, את הארת האור האמיתי, שגבר על עלטת החושך,את ניצני הפריחה של הקהילה הספרדית בבני ברק. שאחריהם באו רבים, ואחר כך בקבותם גם הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל רבה של מקנס במרוקו.

המשימה הגדולה​

משימת המנורה מסמלת את המשימה שנטל לעצמו הגאון רבי נסים טולידאנו זצ"ל,שראה במשימה זו כל יעודו בעולם,להאיר חשכת ההשכלה, להעמיד בני תורה בעלי שיעור קומה, מאירים ומקרינים. להוציא ראש בריא גם ממיטה חולה, לאחות שברים,להוציא יקר מזולל.

ולא עוד אלא נטל לעצמו את כל העול המוחלט של תלמידיו, לא רק שלא דרש שכר לימוד, אלא להיפך עוד היה מעניק מילגה חודשית לבחורים, למלאת כל צרכיהם.

משימה זו להאכילם ולהשקותם היתה כאין וכאפס, לעומת המשימה הגדולה, להוציא יקר מזולל, ליצור יש מאין, ליצור בני תורה שיהיו בעלי הבנה מוכשרים, בדרגות גבוהות ולא פחותים מכל בני ישיבה חשובה ביותר. משימה זו נתגלתה בעצמתה לבני הישיבה, באותו בוקר עת בא הגאון ראש ישיבת שארית יוסף רבי נסים טולידאנו זצ"ל להתפלל כרגיל בישיבה, אולם משום מה הרגיש חולשה בבית המדרש, וזה היה בתפילת שחרית. לאחר התפילה רבי נסים זצ"ל פסע בפסיעות שאינן שגרתיות, כולו תפוס שרעפים, הזדרז וקם ועמד על עמדו, במרכז בית המדרש, וצעק ככרוכיא "אני לא רוצה שיגידו לי, מה שאמרו לי" ! ושוב צעק "אני לא רוצה שיגידו לי מה שאמרו לי חברי" !! ושוב הרעים בקולו, איני רוצה שיאמרו לי חברי מה שאמרו לי כשבאתי לפתוח את הישיבה לספרדים" !!!.

ראש בריא במיטה חולה​

וכולנו מצפים להמשך מה אמרו לו. ואז צעק את הצעקה המהדהדת עד היום באזני "מה לך ראש בריא במיטה חולה", אברך עילוי בישיבה הגדולה ישיבת פונביז' שהגאון רבי שלמה כהנמן מינהו לראש הכולל לצעירים בישיבה, כאשר חידושיו היו לשם דבר, סברותיו בסוגיא היו לשיחת היום.דבריו היו "מתבדרין בבי מדרשא", מוחו היה קודח באשה של תורה. כאשר הם מוסיפים "הרי מישיבה ספרדית אי אפשר להוציא אלא מקסימום בעל בית טוב".

תקופת אליאנס​

זעקה זו היא שהדהדה באזניו כל חמישים השנה שכיהן כראש הישיבה, ובפרט לאזניו הרגישות נכדו של הסבא קדישא ראש אב בי"ד מקנס. שגדל בביתו בחממה של גדולים ענקים בעלי מח ולב, כאשר מסביב ראה את הגאונים רבי מרדכי עמר זצ"ל ורבי יצחק סבאג זצ"ל ורבי אהרן סודרי זצ"ל, אנשי צורה, מן הנפילים בעלי מדות. מאידך ראה וכאב את "החושך יכסה ארץ" שהביאה ההשכלה הצרפתית, הכיר בכח הגנוז בילדי הספרדים, וגמר אומר להוציא לפועל את העצמה המגולמת בשלמות המידות, של יהודי מרוקו, להוציא מהכח אל הפועל את האור הגנוז באותה עלטה, כאשר החושך גבר בארץ, כאשר באו הצרפתים עם הנזק של תקופת ההשכלה, אשר גם בני החכמים חששו לאבד את הסיכוי כביכול לחבוק עולם, ולחלוק את העולם.

ישיבת שארית יוסף​

או אז אזר רבי נסים זצ"ל כגבר חלציו, והקים את הישיבה לתפארת, כאשר זו היתה לסמל "הוצאת ראש בריא ממיטה חולה".

מסירותו לישיבה היתה כה רבה, עד כי לא יצא את כתליה, גם לא לבקר בבתי גבירים, אלא לפני בין הזמנים בין פורים לפסח, זמן שלא נאמרים בו שיעורים בישיבה, באשר בזה הזמן התלמידים חוזרים על תלמודם.

ואכן התלמידים ניצתו מאש אהבתו לתורה, הישיבה גדלה ושגשגה, ובניה בוניה היוו את האבן אשר מאסו הבונים אשר היו לראש פינה.

שני ארונות מהלכין​

בגמ' ירושלמי (שקלים פ"ו ה"א) תניא ר' יהודה בן לקיש אומר, שני ארונות היו מהלכין עם ישראל במדבר, אחד עם הלוחות ואחד עם שברי הלוחות. זה שעם הלוחות היה מונח באוהל מועד, הדא הוא דכתיב "וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה" (במדבר י"ד מ"ד). וזה שעם שברי לוחות, היה נכנס ויוצא עמהן.

לוחות ושברי לוחות​

ממדרש זה אנו למדין שגם בארון היו הבדלי משימות, יש משימה של הארון עם הלוחות, ויש משימה של הארון עם שברי לוחות, רבי נסים זצ"ל בחר במשימה הקשה של נכנס ויוצא עמהן, עם שברי הלוחות. ואכן במשימה שנטל על עצמו הגאון רבי נסים זצ"ל להלך עם השברים, זכה לשלמות.ודוקא מאותן שברי לוחות, שאחרים התיאשו מהן לאחותן.

הביאני המלך חדריו​

הדאגה לתלמידיו הייתה לא רק בלמדם בישיבתו תחת עינו הפקוחה, אלא גם לאחר שסיימו לימודיהם בישיבה, וגם שעברו לישיבה אחרת. ואכן גם אני לאחר שעזבתי את ישיבתו ועברתי ללמוד בישיבה בירושלים, הוא שהביאני המלך חדריו חדרי המלך מאן מלכי רבנן, הוא שחתם בשבילי את קשר הנישואין עם בתו של מרן מלכא. הוא שעודדני ללמוד להעריך את גדלותם של לומדי התורה, במסירות נפש.

פרוטה חמורה של רבי נסים​

דאגתו הייתה לא רק לגדולים, אלא גם לקטנים, ואכן פעם ראיתי את הסבתא מפרישה מעשר יותר מאחד ממאה, ואומרת זה יהיה מעשר כמו שכתוב בנוסח החזון איש (והיה הנוסח תלוי על קיר ביתה), ומעשר שני יהא מחולל על פרוטה של רבי נסים טולידאנו זצ"ל. וזאת לאחר שהסבירה לי שכך אמר לה להפריש, עת בואם לארץ, כי בחו"ל לא נהגו במעשר שאין מצוות הארץ נוהגות אלא בארץ.

או דודו או בן דודו יגאלנו​

נטילת אחריות גם כשלמדתי בתלמוד תורה בגיל שבע והייתי לומד משניות, והייתי זקוק לעזרה, פעם פרצתי בבכי לסבתא, מי יעזור לי, יש מחר מבחן במשניות, ענתה לי אל תדאג אני אעזור לך, אמרתי לה מה לאשה ומשניות, ענתה לי בוא ותראה,תתחיל לחזור, ואכן התחלתי לחזור והיא חוזרת בעל פה על מה שהייתי קורא כאילו היא מבינה, ותוך כדי נזכרתי בפירוש המשנה, והמשכתי, ולמחרת ניגשתי למבחן בהצלחה. אולם הסבתא ידעה שזה לא פתרון קבע אלא זמני, וניגשה להגאון רבי נסים זצ"ל, שהיה אז אברך בשיא כוחו ותפארתו, ואמרה לו הרי כתיב "או דודו או בן דודו יגאלנו", ורבי נסים זצ"ל לא התעלם משאר בשרו נעתר לבקשתה, והציע את עזרתו שיבוא הילד כל יום לכולל פונביז' בתחילת הסדר בשעה שלש, ואכן באתי וראיתי את אברכי הכולל יושבים שם גדולי תורה, מתפלפלים בלמודם, אולם הגאון עסוק עם הילד ללמוד משניות.

כבוד הרבנית​

יחסו גם לשאר בני המשפחה היה מדהים, כשראה אורחת בת משפחה מתחזקת בבית סבתי ע"ה, פנה אליה בכבוד וקרא לה "כבוד הרבנית" יחס זה בקריאה זו פעלה בה, ואף כי הייתה רווקה וגם לא לבושה בקפידא בצניעות, אכן התחזקה כאשר רבי נסים זצ"ל הביע בזה את ה"מבשרך אל תתעלם", ומני אז התחזקה והוסיפה, ולימים אכן גם שמשה כרבנית בלנית במקוה, ובעלה התחזק אף הוא, וקובע עתים לתורה.

הידור בתורה לא פחות מהידור באתרוג​

דאגתו לתלמידיו הייתה רבה, ביטוי לאהבתו ולדאגתו גם לרווחתם הגשמית, יש ללמוד ממעשה הבא, שהיה נוהג להעניק לבני הישיבה לפני החגים מילגה, לפי מספר החודשים שהיה התלמיד בישיבה. ופעם נכנס בן הישיבה שהוריו עדיין בחו"ל, הרב אמר לו אתה זקוק יותר, כיון שאין לך בית בארץ וכעת ערב חג, אולם יודע אני את צדקתך, שאתה עלול לקנות בכל כסף המילגה אתרוג מהודר, אבל דע לך שיש מצוות הידור לא רק באתרוג אלא גם בלימוד התורה, ולכן בחג תאכל טוב במסעדה, ואחר כך תלמד טוב.

אין כבוד אלא תורה​

גינוני כבוד היו זרים לו, הוא ידע שאין כבוד אלא בהשגת עוד תורה ועוד תורה. כשהתארסתי עם בתו של הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, הזמנתי את רבותי מישיבת שארית יוסף ומישיבת עטרת ישראל וכיבדוני לומר דברי תורה, ואמרתי בסוגיא דקידושין אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושייך מדרבי יוסי בר חנינא. והקדמתי לומר את דברי הקהילות יעקב שמסביר את יסוד העניין, שהבת מקבלת זכות קנינית מכח גדול, ורציתי בזה להודות על זכיותי שהן מכח גדולים, מורי ורבי שהבין לכוונתי הפסיקני בשירה, וגם לאחר שביקשתי להמשיך, וניסיתי שוב כמה פעמים להמשיך ולהודות, לא איפשר לי מסירובו לקבל מחמאות והודאות.

המחדש ביראת שמים​

זכורני את הספדו לסבו מו"ר הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל, שיש כל מיני "מחדשים", יש מחדשים בתורה, ויש מחדשים במוסר. יש מחדשים במחשבה, ויש מחדשים בהבנה. יש מחדשים בבקיאות, ויש בעיון. אולם הסבא מחדש, (הרעים בקולו) "ביראת שמים" כל אמרה, או כל הרגש של יראת שמים, היה מחדש בו תוכן ורגשות.

המחדש ראשים בריאים​

אף אנו נאמר הרבה מחדשים בתורה, והרבה מחדשים במוסר, אולם רבי נסים זצ"ל הוא "המחדש" בבניית "ראשים בריאים" בחידודן ובגילויין, הוא המחדש ביצירת הכלים ללמוד ולאהוב את התורה.

יצירת מח ולב​

ואכן שמעתי מפי מו"ר הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א להגדיר את ההבדל בין הכנסת אורחים של איוב להכנסת אורחים של אברהם אבינו (ראה הקדמת ברכת מרדכי עה"ת) שאיוב הגיש לפניהם אולם אברהם כשראה שלא אוכלים, יצר להם פה וקיבה, יצר להם את הכלים לאכול. ולכן המלאכים נזקקו לאכול, כי אברהם לא יסתפק בהגשת אוכל לפני אורחים בלבד.

רבי נסים זצ"ל יצר לא רק את הישיבה הפנימיה וחדר האוכל, אלא יצר גם את מוחם, את כשוריהם. ואת ההשתוקקות לתורה.

כחילות בית דוד​

הזכות להיות מזכה הרבים, ובפרט שרבים זקוקין לו, אמר פעם בדרשתו בראש השנה, בשיחתו לבאר מהי הכונה כל בני עולם עוברין לפניו כבני מרון, או כחילות של בית דוד. וביאר "כבני מרון", היינו משפט דין עם האדם באופן פרטי ונקודתי, אולם "כחילות של בית דוד" היא לפי זכות הרבין שצריכין לו, כי אם צריכין לו,יזכה שלא ידונוהו לפי מעשיו גרידא.

בפטירתו אבדנו איש שהכל צריכין לו, זו אבידה שחסרה לכל אחד, ועל כל אחד למלא את החלל.

נשא את ראש​

פרשת השבוע מסמלת את חסרון "ראש הבריא", בה נתבקש לישיבה של מעלה "נשא את ראש" "הנשיא" "והראש", את "הנושא" ואת "המשא". את "הראש הבריא", "ממיטה חולה".

כבלע את הקדש נשא את ראש​

גם סמיכות הפסוקים מרמזת על מיתת הצדיק "כבלע את הקדש וכו' ומתו נשא את ראש" שכשיש מיתת הצדיק יש לשאת את "הראש" להרבות כבוד ה', [כי אמנם מיתת הצדיק מכפרת, אולם התורה תמימה (בריש פ' אחרי) מוכיח שאין הכפרה בעצם מיתת הצדיקים, אלא מעצם כבוד ה' המלווה בפטירת הצדיק] בהערכת מעשי הצדיק במסירותו לתורה, וברדיפתו למצות. ובמסירת נפשו על דבר ה'.

יתגדל ויתקדש​

בכל פטירה אומרין קדיש "יתגדל ויתקדש" ויש הרים מיוחדים בו בהן נאמרים "יתגדל ויתקדש" כהר המנוחות. והר הזתים. אולם התפילה הנעלה של "יתגדל ויתקדש" זו הנאמרת בעודו בחיים חיותו, וכאמור בגמ' "עלמא קאי על קדיש דאגדתא וקדושא דסדרא". תפילה זו נאמרת למלא את החסרון שהותיר הנפטר, חסרון של נפילת עוד חייל ה',מצביא דגול במערכות כבוד ה'.

אכן בפטירת הגאון רבי נסים זצ"ל הורם הנזר וניטל הראש, בחסרונו חסר בעולם "היתגדל ויתקדש", כיום עלינו לעורר "יתגדל ויתקדש" בכוח וכונה, כי אבדנו "יתגדל ויתקדש" שהיתה זו משאת חייו, לגדל ולקדש, לגדל תלמידים גדולים, חיל מקדשי ה' .
 
הרב הדומה למלאך – הגאון הגדול רבינו נסים טולדנו זצ"ל
נלב"ע י"ב סיון תשע"ב - סיון תש"פ 8 שנים לפטירתו
- דברים שראיתי בעיני או שמעתי מכלי ראשון -
בבואי לאחוז בקצה גלימתו ובשולי אדרתו של רבינו ראש הישיבה זצ"ל, תאחזני רעד, בעלותי גודל פרישותו ענוותנותו ושקיעותו בתורה. אך פטור בלא כלום א"א, דכבר החמירו רז"ל (שבת קה:)
בחומר המתעצל בהספדו של חכם.
תורתו
שקיעות בלימוד
מעשים שבכל יום שהייתי ניגש לדבר איתו בלימוד ולברר דבריו בשיעור, והייתי יכול לשבת בכיסא שמעבר לשולחנו רבע שעה ועשרים דקות בלי שירגיש. (ופעמים שמרוב שקיעותו בלימוד כשהיה חושב בלימוד זמן רב, היה נדמה ש"נרדם").
זכורני שפעם אחת יצא אחרי השיעור אחוז בשרעפים ושקוע בלימודו, וכשהרגיש שיורד גשם הרים את המטריה, אך לרוב שקיעותו הלך עם המטריה סגורה, עד סמוך לבנין הפנימיה, שם ניגש אליו א' האברכים (הרב משעלי) לדבר עמו בלימוד, והוריד את המטריה. (זכורני שא' הבחורים ר' עזרא גבאי רץ לפנימייה להביא מצלמה להנציח רגע זה, אך לא הספיק). [ומספרים שהיה פותח את המטריה בפתח הבית מפני דאגתה של הרבנית אף שכולו היה סחוט...].
דמותו בישיבה היתה דמות מופת בהתמדתו ובשקיעותו, והיה לומד ג' סדרים בהיכל בית המדרש, בבחינת "כזה ראה וקדש". והיה נשאר ללמוד בסדר ג' הרבה אחרי שנגמר הסדר, וביום שישי היה נשאר ללמוד עד כשעתיים לפני כניסת השבת. ופעם אמרה לי הרבנית תליט"א, שהרבנית של המשגיח בפונוביז' (איני זוכר אם אשת הגר"א דסלר או אשת הגר"י לוינשטיין זצ"ל) דיברה איתה (בשנים הראשונות כשהיו גרים עדיין בבני ברק) בהתפעלות על התמדתו וקול ניגונו עד סמוך לכניסת שבת.
באהבתה ישגה תמיד
וזכורני שבתקופה שהתקשה מאד בהליכה, עד שהיה נצרך שיסיעוהו ברכב מביתו לישיבה (ע"י ר' עמנואל זרביב), עם כל זה אחר מסירת השיעור שלכאורה היה צריך לקחת ממנו כוחות רבים, עם כל זה היה חוזר ברגל. והיו רואים בחוש איך השיעור מחיה אותו, בבחינת מעמד הר סיני שמרפא את החולים.
בשיעורו היו כלולים ב' שיעורים, שיעור בגמ' בסוגיות הנלמדות, ושיעור באהבת התורה. וכמו שהיה רגיל לומר "הסברא הזו מתוקה מדבש" ופעם אחת כמה ימים לפני ראש השנה, אמר על איזו סברא שהדבש של ראש השנה מתבייש לידה.
וכמה פעמים בכה בשיעורו שלא זכה להבין את דברי הרמב"ם. (והדברים מוקלטים).
דרך לימודו
בשיעורים שזכיתי להשתתף שמתי לב, שבדרך כלל מהלך שיעורו היה מבוסס על ביאור הסוגיא גפ"ת, רשב"א, רעק"א, רבי אלחנן וסרמן, ופעמים רבי שמעון שקאפ, ורבו הגר"ש רוזובסקי, זצ"ל, שהיו חביבים עליו עד מאד.
ופעמים רבות היה טורח לבאר בשיעורו דברי ראשון א' כהרשב"א, שבפשטות דבריו מובנים בלא טורח, אך היה טורח במשך שעה ארוכה את עומק דבריו, ואחרי דבריו, כשהיינו רואים את לשון אותו ראשון, היינו רואים שלפי ביאורו לשונו מדוקדקת היטב, וא"א לבארו באופן אחר.
היה מדקדק רבות במילותיו, בהסברת הסוגיא והמפרשים, והיה מדבר במתינות גדולה. ופעם התבטא, שבמחזור הזה נוספה לו "מילה" בהגדרת הדברים!!!
תמיד כשהיו שואלים שאלות בשיעור, אם היא שאלה שלא חשב עליה קודם לא היה עונה מיד אלא היה חושב מעט ואז עונה, (ופעם אחת חשב באמצע שיעור כללי כמה דקות על שאלה ששאלוהו), ואמר לי ר' יובל אקוס שלפני שנים רבות אמר פעם בשיעור, שפעם מחריפותו היה עונה מיד על כל שאלה, אבל קיבל על עצמו לחשוב לפני כל תשובה, בכדי שלא תהיה רק חריפה, אלא גם "אמת"!!!
ענוותנותו
זכורני שיום אחד דיברתי עם אחד מחברי השיעור (ר' עופר עינא) שלא יאה ולא נאה שראש הישיבה יושב על כסא פלסטיק פשוט, ובגילו ובמצב בריאותו מסתבר שזה מפריע לנוחיותו. והוא אמר שיכול לארגן כסא מהודר ומרופד, ונועצנו ברבנית האם ראש הישיבה יאבה לשבת על כסא כזה. וייעצה להניח את הכסא במקומו בער"ש לכבוד שבת. ובאמת כך עשינו. אך לאחמ"כ נודע לי מפי חתנו הגר"י ויזמן שליט"א שלא היה ניחא לו כ"כ בזה, ואמר בשולחן השבת: חשבתי שאבוא לעולם האמת ואגיד שברחתי מהכבוד, ברחתי מבני ברק שם קיבלתי כבוד, ברחתי מהמזרח והייתי יושב בצד בית המדרש, וגם ישבתי על כסא פשוט כאחד האדם. ועכשיו מה אגיד!!!
זכורני איך שכשהיה נמצא בשיחות לא היה נשאר במקומו, אלא היה עובר לספסל הראשון ויושב כתלמיד השותה בצמא את דברי רבו!!! (זכורני שדבר זה גרם לרושם עז בקרב בני הישיבה).
כשהיה הולך בשביל המוביל מביתו לבית המדרש, תמיד היו עיניו מושפלות לארץ. (ופעם שמעתי שנהג כך בגלל שהיו נמלים רבות בשביל ולא רצה לדרוך עליהם. ועי' תומר דבורה [ספ"ג] שהיא אחת ממידותיו של הקב"ה).
יום אחד הגיע לישיבה בחור צרפתי שהגיע מאזור שלא היו בו בני תורה כלל (הוא היה הבחור ישיבה היחיד בכל הפרבר בו גר), וממילא ידיעותיו התלמודיות ובעברית היו מועטות ביותר, (עד כדי כך, שפעם אחת ניגש בסוף שיעור לשאול מה "ביאור המילה" שהיא הנושא המרכזי, וכמדומה שהיה זה בסוגית "מיגו"), וראש הישיבה ויתר הרבנים התייחסו אליו בחיבה מיוחדת, אף שהיה ניגש לשאול שאלות שאינם מן המנין (גם באמצע הסדרים), כביאורי מילים, פשט בבן איש חי או ביאור בתפלה ובתהילים, אך בעיקר היה ניגש לראש הישיבה, ופעם אחת שאלתי אותו בזה, ואמר לי שהוא אוהב לשאול את ראש הישיבה כי הוא מתייחס אליו הכי יפה. [ומפורסם בישיבה שהיה מקבל כל בחור צרפתי שהיה מגיע לשערי הישיבה גם בלא מבחן, וטעמו שאם לא מקבלים צרפתי זה פיקו"נ רוחני ודוחה את כל התורה...].
בשנה שהגעתי לישיבה בחנוכה בזמן הדלקת נרות אחר שראש הישיבה יצא להדליק נרות בזמן, (הסדר היה ממשיך כרגיל), יצאתי לחזות איך מקיים מצוה זו, והיה עוד בחור שג"כ בא לחזות בזה, ועמדנו מחוץ לביתו ע"י החלון, וכשראה אותנו ביקש מאיתנו להכנס לביתו, ואחר ההדלקה ושירת "מעוז צור" הרבנית כיבדה אותנו במיני מאפה חמים. וביום שלאחמ"כ השמועה עשתה לה כנפיים והגיעו עוד כמה בחורים. ואחר ההדלקה היו כמה מהבחורים שביקשו ממנו להצטלם עימם, ובענוותנותו ישב בסלון, ובחור אחר בחור ישב לידו והצטלם עימו.
כבודו לרבנית תליט"א היה מיוחד במינו, והיה ממש שיעור ב"זכו שכינה ביניהם", וכל ערב שבת היה דואג לקנות לרבנית זר פרחים. ופעם אחת הוצרך לבקש שא' הבחורים יקנה לו פרחים עבור הרבנית, וראה את אחד הבחורים המתמידים בישיבה, וקרא לו וביקש ממנו שיקרא לבחור אחר שיקנה לו פרחים עבור הרבנית, וכשהבחור אמר שיקנה בעצמו אמר לו שלא רוצה להשתמש בתלמיד חכם!!!
כבוד רבותינו
ביטולו לרבותינו הראשונים ואף האחרונים היה מופלא, ובענוותנותו תמיד היה תולה את חוסר ההבנה בו ולא ברבותינו ח"ו. וזכורני שפעם אחת אמר ש"צריך עיון למה רבינו שמואל (רוזובסקי) לא תירץ כך".
ותמיד היה מתבטא בשפלותו לעומת רבותינו, ומרגלא בפומיה לומר שאנחנו "כנמלה לידם". ופעם אחת התבטא ואמר שהוא כ"שזנב של נמלה" לידם, ומיד הוסיף, "וא"ת והלא לנמלה אין זנב?", ותירץ "כמו שלנמלה אין זנב כך "אני" כלום לידם".
דאגתו לתלמידים
סיפר לי אחי שיום אחד לא חש בטוב ונשאר לישון בפנימייה, ופתאום נכנס ראש הישיבה לחדר, וראה שבכיסא על יד מיטתו מונחים כדורי אקמול, וכשראה שהחלון היה פתוח או סגור הפטיר לעצמו "איך ירגיש טוב כשהחלון כך". והעירו ושאל אותו האם רוצה לאכול או לשתות, ואחי השיב בלאו. ואחר כמה דקות הגיע לאחי בחור ואמר לו שהראש ישיבה שואל כמה סוכר לשים לו בתה. ואחר כמה דקות הגיעה הכוס תה...
ופעם אחרת ראהו שנכנס לחדר וכשראה שהיו על הריצפה שערות מבחור שהסתפר, הראש ישיבה אסף אותן עם הידיים וזרק לפח.
זהירות מעבירה
בחתונה של א' מבחורי הישיבה, ראש הישיבה הוצרך לעבור דרך מקום המיועד לנשים, ולכן ביקשו מכל הנשים לפנות את המקום, כדי שרה"י לא יטרח לרדת כמה קומות. וכשנכנס ראה שאשה אחת לא יצאה, ונפלטה לו אנחה "אוי", שעד היום מהדהדת באוזניי. ומיד סובב פניו לקיר עד שתצא.
הכרת הטוב
מידת הכרת הטוב שלו היתה מופלאה ועל כל דבר שעזרוהו היה מודה מקרב לב, וזכורני שבמסיבת חנוכה בדבריו הודה לטבח שטרח והכין את האוכל.
וכן שח לי בהתפעלות, בחור א' שהיה חבר חדר של א' מנכדיו שסבל מבעיה רפואית, וראש הישיבה היה מתקשר כל שבוע להודות לחבר חדר להודות לו שמסייע לנכדו.
²²²​
תמיד היה מגיע לתפילת שחרית מהראשונים עוד קודם לתפלה (והיה ניכר עליו צערו וכאבו כשהיה רואה בחורים שמאחרים לתפלה, אפי' כשנכנסים בפסד"ז), ואף בתקופות שהיתה קשה עליו ההליכה, עד שהיו מניחים לו כמה כסאות בשביל הקצר המוביל מביתו לבית המדרש, בכדי שיוכל לנוח כל כמה מטרים. אף בתקופות אלו היה משכים קום ומגיע בזמן במסירות נפש.
כמו"כ תמיד היה מגיע לשיעור עוד לפני הזמן, והוא היה ממתין לבחורים, ולא להיפך. (ועי' רש"י שמות יט, יז "מגיד שהשכינה יצאה לקראתם, כחתן היוצא לקראת כלה").
לפלא היה בעיני בני הישיבה לראות בכניסת כל שבת, איך פניו זוהרות בצורה הניכרת מאשר ביום חול, ממש "פנים של שבת". (וכמו שמספרים על כמה גדולים כבעל סידורו של שבת ור' ירוחם ממיר).
סיפר לי דודי (ר' איתן הנה) שלפני כארבעים שנה כשחזר לארץ אחרי כמה שנים בחו"ל, הוא ואשתו התלבטו איפה לגור, וחיפשו בכמה מקומות בארץ, וחשבו אולי לגור בבאר יעקב, ודפקו בדלת ביתו של ראש הישיבה להתייעץ עמו כרב המתגורר במקום, וכשפתח להם את הדלת מיד שאלם האם אכלו כבר ארוחת צהריים, וכשנענה בשלילה, הלך למטבח והכין להם ארוחת צהריים, ורק אח"כ התיישב עימם לייעץ להם.
חבל על דאבדין ולא משתכחין, ושלא זכינו להכיר את גודל הזכיה כראוי בשעה שהיינו במחיצתו.

נכתב ע"י תלמידו יהודה בן דוד (הסתופף בצילו בשנים תש"ע-תשע"א) A0583210400@gmail.com
לית דין בר נש!
 
חלק עליון