חידה: עיקר וטפל

דינו כמו עיקר
אבל בפועל אינו עיקר
דאל"כ מאי רבותא איכא במין דגן דוקא
תיפוק ליה מדין כל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה
לדעתי מין הדגן הוא העיקר בפועל..
(וזה לשון המ"ב בסימן ריב' ס"ק א' כתב שדגן הוא עיקר, וז"ל ודע דבחמשת מיני דגן קי"ל לעיל בסי' ר"ח דאם מעורבין עם שאר מינים אפילו הם המיעוט כל שניתן בהתבשיל לטעם אזלינן בתרייהו ומברך עליהם במ"מ לבד ונפטר תערובות הרוב מפני שמיני דגן נחשבין לעיקר תמיד עכ"ל)
 
לדעתי מין הדגן הוא העיקר בפועל..
(וזה לשון המ"ב בסימן ריב' ס"ק א' כתב שדגן הוא עיקר, וז"ל ודע דבחמשת מיני דגן קי"ל לעיל בסי' ר"ח דאם מעורבין עם שאר מינים אפילו הם המיעוט כל שניתן בהתבשיל לטעם אזלינן בתרייהו ומברך עליהם במ"מ לבד ונפטר תערובות הרוב מפני שמיני דגן נחשבין לעיקר תמיד עכ"ל)
דינו כמו עיקר (וזה כוונת המשנה ברורה נחשבין)
אבל בפועל אינו עיקר
דאל"כ מאי רבותא איכא במין דגן דוקא
תיפוק ליה מדין כל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה
 
חזור
חלק עליון