חידה קלה נושאת פרסים שווים : איפה רש"י מזכיר את תוספות בפירושו?

הצעיר ני"ו

Active member
חידה קלה: איפה רש"י מזכיר את תוספות בפירושו ?
המשיב נכונה יקבל פרס מתנת:
פורום מורשת מרן

הפרס הוא - כמות לייקים מיננימום אחד + פתרון חידה​
 
נערך לאחרונה:
אגב, בשו"ת חוות יאיר [סי' ט' - ובמהר"ץ חיות כתוב בטעות סי' נ'] מוכיח שתלמיד טועה כתב זאת.
וכתב היעב"ץ בתענית (יח: ד"ה שמעיה) ולבי אומר לי שזה הלשון אינו מפירוש רש"י, אלא בגליון היה כתוב והכניסוהו המדפיסים בתוך פרש"י, וזה דבר מצוי לרוב במסכתא זו.​
 
אגב, בשו"ת חוות יאיר [סי' ט' - ובמהר"ץ חיות כתוב בטעות סי' נ'] מוכיח שתלמיד טועה כתב זאת.
וכתב היעב"ץ בתענית (יח: ד"ה שמעיה) ולבי אומר לי שזה הלשון אינו מפירוש רש"י, אלא בגליון היה כתוב והכניסוהו המדפיסים בתוך פרש"י, וזה דבר מצוי לרוב במסכתא זו.​
כמדומני שיש טוענים שפירוש רש"י לתענית אינו מרש"י.
וכעת ראיתי בספר ברית יעקב להגרי"ח סופר שליט"א דף רי"ב הערה ג' שהביא רבים שכתבו שהפירוש המיוחס לרש"י תענית אינו מרש"י. עיי"ש.
(וקצת פלא שלא הזכיר זאת בכללי רש"י שבספרו מנוחת שלום).
 
רבים שכתבו שהפירוש המיוחס לרש"י תענית אינו מרש"י.
אמנם בחשק שלמה (ג. ד"ה עשר נטיעות, באמצע הדיבור) כתב: ונראה שרש"י מב' דפין הראשונים הוא לקוח מפי' רבינו גרשום ז"ל, ועי' בשם הגדולים באות שי"ן בד"ה רש"י דמסיק דמתוך דברי ישעיה והריטב"א בחידושיהם נראה להדיא דפירש"י שלפנינו על תענית הוא פירש"י בודאי, אלא שמרוב העתקות נפלו כמה ט"ס, ע"ש.​
מישהו הוציא רש"י תענית חדש המיוחס לרש"י נראה לי שרק על הדפים הראשונים
הבנתי מהכתוב שם (נדפס בשנת תשס"ד נמצא באוצר החכמה) שרק הדפים הראשונים ב' ג' שיש בגמרות שלנו אינם מרש"י אבל משם והלאה הם מרש"י​
 
נערך לאחרונה:
חלק עליון