חשמל ביומא טבא [לרבנן]להדליק חשמל ביום טוב דעת המתירים כיון דיש כבר חשמל בשקעים א"כ הוי מאש לאש קיימת

לכאורה אם אנחנו מתירים להוציא מכשיר חשמלי מהשקע בשבת [לא שעון שבת] כי אין שם חשמל א"כ יש להתיר אף כאן

האם יש חילוק בין הדברים
 
אין קשר בין הדברים
בהוצאה מהחשמל ממשיך מצב קיים ולא סוגר מעגל חדש

אם כבר עסקינן בחשמל אתמול אמרתי בשיעור לדון להתיר להניח גפרור ליד הזכוכית הרותחת של מנורה דלוקה או למפה דחשיב מאש לאש, אך זקני ירושלים חלקו עלי ואמרו שכל ההיתר בחזו''ע זה רק כשמניח מעל הלהבה מלמעלה והגפרור נדלק, אך לא באופן שאמרתי שמצמיד לזכוכית
מי צודק?
 
אין קשר בין הדברים
בהוצאה מהחשמל ממשיך מצב קיים ולא סוגר מעגל חדש

אם כבר עסקינן בחשמל אתמול אמרתי בשיעור לדון להתיר להניח גפרור ליד הזכוכית הרותחת של מנורה דלוקה או למפה דחשיב מאש לאש, אך זקני ירושלים חלקו עלי ואמרו שכל ההיתר בחזו''ע זה רק כשמניח מעל הלהבה מלמעלה והגפרור נדלק, אך לא באופן שאמרתי שמצמיד לזכוכית
מי צודק?
זכורני שראיתי בעבר, שאסור להדליק מכירה חשמלית שאין בה להבה.
 
אעתיק לכת"ר את לשון החזו"ע שנתווכחו בה עימי זקני ירושלים [שכעת גם כת"ר אחד מהם...] ולענ"ד מפורש בדבריו שכל שיש אש מצד כל דהו כבר חשיב כהעברה מאש לאש
הצג קובץ מצורף 21373
כתוב להדיא "מראש הזכוכית של הלמפא" שמותר. ואיני רואה מה מקום יש להתווכח.
 
לפי סברתי הצדק עמך, כמובן לשיטת מרן הגרע"י.
חן חן כבודו כבן עזאי בשוקי טבריא
היום פניתי לסגל מורי ההוראה ועיינו בדין זה אך לא מצאו מענה ברור ומוחלט בזה, כי יש צדדים לכאן ולכאן, וגם בחזו"ע יש הבנה כדברי ממ"ש בסוף העמוד, ויש הבנה כדעת הרב לא @פשוט ממ"ש בהלכה למעלה, ובלי נדר אמשיך לעיין בזה ולהביא מה שתשיג ידי
 
חן חן כבודו כבן עזאי בשוקי טבריא
היום פניתי לסגל מורי ההוראה ועיינו בדין זה אך לא מצאו מענה ברור ומוחלט בזה, כי יש צדדים לכאן ולכאן, וגם בחזו"ע יש הבנה כדברי ממ"ש בסוף העמוד, ויש הבנה כדעת הרב לא @פשוט ממ"ש בהלכה למעלה, ובלי נדר אמשיך לעיין בזה ולהביא מה שתשיג ידי
כתוב להדיא "מראש הזכוכית של הלמפא" שמותר. ואיני רואה מה מקום יש להתווכח.
כבר הסכמתי איתך רבי.
 
חזור
חלק עליון