כזית לפי נפח

פשוט שהנפח הוא העיקר וגם לדעת מרן הגר"ע כך הוא. ומשערים במשקל כי כך קל למדוד. וכ"כ בחזו"ע סוכות עמ' קיג, שהשיעור בנפח ולא במשקל, אבל הוא קרוב למידה בנפח וכ"כ פתח הדביר סי' קצ ופשט המנהג לשער במשקל. אבל במאכלים שיש הפרש בין נפח למשקל, נלך אחר הנפח וכן מוכח מפתח הדביר שציין, כי אין בכח האחרונים לעקור דבר מהתורה ולשער לקולא במשקל.

וכן בספר עין יצחק ח"ב עמ' תרב-תרז כתב שמעיקר הדין השיעור בנפח ונהגו לשער במשקל כי אין הכל בקיאים לשער בנפח ובפרט שע"פ רוב זה שווה. וכ"כ ר' אברהם יוסף בתשובה, שלא כולי עלמא יודעים לשער בנפח. וכ"כ בשו"ת ברכת יהודה (ח"ה סימן מא), שנכנס להגר"ע והראה לו שב20 גרם מצה יש כזית לפי הנפח, והודה לו שמספיק 20, וביאר שאם יש הבדל בין הנפח למשקל, הולכים אחר הנפח וכל זה מוקלט ואין החי יכול להכחיש.
 
פשוט שהנפח הוא העיקר וגם לדעת מרן הגר"ע כך הוא. ומשערים במשקל כי כך קל למדוד. וכ"כ בחזו"ע סוכות עמ' קיג, שהשיעור בנפח ולא במשקל, אבל הוא קרוב למידה בנפח וכ"כ פתח הדביר סי' קצ ופשט המנהג לשער במשקל. אבל במאכלים שיש הפרש בין נפח למשקל, נלך אחר הנפח וכן מוכח מפתח הדביר שציין, כי אין בכח האחרונים לעקור דבר מהתורה ולשער לקולא במשקל.

וכן בספר עין יצחק ח"ב עמ' תרב-תרז כתב שמעיקר הדין השיעור בנפח ונהגו לשער במשקל כי אין הכל בקיאים לשער בנפח ובפרט שע"פ רוב זה שווה. וכ"כ ר' אברהם יוסף בתשובה, שלא כולי עלמא יודעים לשער בנפח. וכ"כ בשו"ת ברכת יהודה (ח"ה סימן מא), שנכנס להגר"ע והראה לו שב20 גרם מצה יש כזית לפי הנפח, והודה לו שמספיק 20, וביאר שאם יש הבדל בין הנפח למשקל, הולכים אחר הנפח וכל זה מוקלט ואין החי יכול להכחיש.
כבודו מוזמן לעיין בספר שיעורי אכילה במשקל של הרב @ראובן יוסף מיארה היקר, שעמד על כך והביא מכל חכמי דורנו ושלפניהם, בבירור נפלא.
 
וכ"כ בשו"ת ברכת יהודה (ח"ה סימן מא), שנכנס להגר"ע והראה לו שב20 גרם מצה יש כזית לפי הנפח, והודה לו שמספיק 20,
ייתכן שכך השיב לו אישית או אפילו שיכתוב בספר כי הוא יודע שאין לכך כ"כ משקל מה שמביאים משמו ולא יעשה בלבול ברבים.
גם אני לעצמי בדברים מסוימים מסתמך על ההבדל הגדול בנפח לקחת שיעור קטן יותר וכדו'.
אך הרב יצחק יוסף שליט"א אמר באחד השיעורים כמדומה שפעם אמר כעין זה אחד מהקהל ברבים ודחה דבריו בידו(כך בערך זכור לי).- ואולי מי שיודע יביא הקטע הנזכר.
ואולי לא רצה להורות כן ברבים כי לא בקיאים ולא לבלבל את הציבור. וכנ"ל.
 
מחילה שלא עיינתי כראוי, רק אשמח לקבל הבהרה נקודתית.
לפי מש"כ מרן הראש"ל שליט"א:
1678264541331.png
משמע שאם המשקל סותר בוודאי את הנפח כמו במצה ובבמבה וכד', שכן ישער כפי הנפח, ורק 'במקום שאינו סותר את המידה' אז ישער במשקל.
למה לפי דבריו לא נשער בבמבה ובמצה כפי הנפח.
[אשמח לקבל תשובה רק אם זו תשובה קצרה ונקודתית, אם זה מבוסס על כל האריכות של הנושא, אין עניין להשיב כרגע, אלא יש לעיין בספר כראוי...]
 
יתכן ושאני התם דמיירי לענין מקוה שם מענינת אותי גודל המקום ומראש שיעור מקוה ניתן בצורה של גודל ונפח [ג' אמות וכו'] ולכן גם אם יש משקל אך העיקר חסר וכן להחפך אם אולם לענין שיעור כזית וכביצה מענין אותי מה אכל ובזה המשקל מדוייק יותר [כי אויר איננו אוכל -עי בס' הנ''ל]
[כנלע''ד ונראה מה ישיבו בעלי תריסין חברי הפורום]
 
לפי דעת רבים ראשונים ואחרונים משערים בנפח ולא במשקל וכך כתב הגרא"ח שזו הדעה העיקרית והוא משתמש בביטוי "גרם מים" כי במים הנפח והמשקל שווים וראיתי דברים מפורשים שלו שמשערים בנפח (הוא משתמש במילה אחרת) ולא כפי שאמר הראשל"צ הרב יוסף בשיעור שגעת הגרא"ח נאה לשער במשקל.

בכל מקרה השיעור האמתי היה צ"ל לפי גודל זית כפי שכביצה היא לפי גודל ביצה ושיעור כזית אמור להיות 6 סמ"ק.
והקדמונים שלפי הבנתם כזית צריך להיות חצי מכביצה, לא ראו זיתים.
 
נערך לאחרונה:
שאלת תם,
האם יש משהו מאחרונים המפורסמים בדורנו ספרדים או אשכנזים שמסכימים עם מרן היביע אומר והילקוט יוסף הנמשך אחריו שלעניין ברכה אחרונה ושיעור אכילה כגון מצה משערין במשקל ולא בנפח?
כגון הרב מרדכי אליהו, מרן הרב אלישיב, מרן האור לציון, רב שלמה זלמן אוירבך זכרם לל"ה
 
מחילה שלא עיינתי כראוי, רק אשמח לקבל הבהרה נקודתית.
לפי מש"כ מרן הראש"ל שליט"א:
הצג קובץ מצורף 7540
משמע שאם המשקל סותר בוודאי את הנפח כמו במצה ובבמבה וכד', שכן ישער כפי הנפח, ורק 'במקום שאינו סותר את המידה' אז ישער במשקל.
למה לפי דבריו לא נשער בבמבה ובמצה כפי הנפח.
[אשמח לקבל תשובה רק אם זו תשובה קצרה ונקודתית, אם זה מבוסס על כל האריכות של הנושא, אין עניין להשיב כרגע, אלא יש לעיין בספר כראוי...]
אין הכי נמי, אני יודע מכלי ראשון על ת"ח ששאל לראש"ל שליט"א מה הדין, והראש"ל ענה לו על במבה וטורט שהנפח מרובה וסותר את המשקל - שמשערים לפי הנפח. וכמו שהראש"ל שליט"א כתב להדיא בקטע שהבאת, ואכמ"ל.
 
אנחנו יודעים את זה. אבל אני רוצה מקור שאפילו שהמשקל סותר את הנפח עדיין מותר ללכת לפי המשקל. וכמו שהביאו לעיל מהרב בוטבול שליט"א
לי זו עדות חדשה שלא הכרתי בדעת מו"ר הגר"ע ז"ל. ולכאורה לפי עדות זו לא יתכן ללכת אחר המשקל כשסותר לנפח.
 
לי זו עדות חדשה שלא הכרתי בדעת מו"ר הגר"ע ז"ל. ולכאורה לפי עדות זו לא יתכן ללכת אחר המשקל כשסותר לנפח.
כתב דברים הכי פשוטים שיכולים להיות, ואתה מעדיף לגרד דיוקים, במקום לפתוח את ספרי מרן, לשמוע הקלטה שלו, ושאר עדויות.
ורק יש לעמוד על הלשון שכתב "יותר קל", שאם באמת זה רק היה "יותר קל" ללכת אחר המשקל, אותם פוסקים לא היו כותבים רק משקל, וגם הוא לא היה כותב בספריו רק משקל, שזה עלול להטעות בגדול. והיה מחבר לב אברהם היה צריך לדייק, שלא ברירא לן השיעור בנפח וע"כ הולכים במשקל.
והרב ללוש האריך ממש בטוב טעם, וחידש לפי בדיקות מעמיקות שאין הפרש בין הנפח למשקל! וזה כ"כ מיישב מה שכתבו האחרונים שיעורים במשקל. לך נא ראה.
 
חזור
חלק עליון