• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

מדוע לא מפרסמים בספרי רב עובדיה יוסף ובנו רב יצחק יוסף וכן בספר הלכה ברורה להרב דוד יוסף את הקדמת מרן רבי יוסף קארו לספרו שולחן ערוך ואת הקדמת הרמ"א

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%


נתן

New member
לפני 58 דקות
#1

הקדמת מרן רבי יוסף קארו לספרו שולחן ערוך
אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו ומשירי אהודנו:
במה אקדם ה' אכף לאלקי מרום, אשר ממעון קדשו מן השמים הופיע ברוב רחמיו וחסדיו, והשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני, לחבר ספר הנותן אמרי שפר, החיבור הגדול שחברתי על הארבעה טורים, אשר קראתיו בית יוסף, אשר כללתי בו כל הדינים הנמצאים בכל הפוסקים, חדשים גם ישנים, עם מקומות מושבותם בחצריהם ובטירותם, בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי ובתוספתא, בספרא ובסיפרי, במכילתא ודברי המפרשים והפוסקים ובעלי התשובות, חדשים גם ישנים. ונתבאר שם כל דין ודין באר היטב, דבר דבור על אופניו, וארמון על משפטו ישב, תלוי עליו כל שלטי הגיבורים, אנשי השם אשר מעולם.
ראיתי אני בלבי, כי טוב ללקוט שושני ספירי אמריו בדרך קצרה ולשון צח וכולל, יפה ונעים, למען תהיה תורת ה' תמימה שגורה בפי כל איש ישראל. כי כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה, לא יגמגם בה, אלא יאמר לחכמה אחותי את, כשם שברור לו שאחותו אסורה לו כך יהיה ברור לו כל דין שישאל עליו הלכה למעשה, בהיותו שגור בפיו ספר זה הבנוי לתלפיות, תל שהכל פונים בו, לחלקו לחלקים שלושים, ללמוד בו בכל יום חלק, ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו, ויאמר עליו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו:
זאת ועוד, התלמידים הקטנים יהגו תמיד וישננו לשונו על פה, ותהיה גירסא דינקותא מסודרת בפיהם מקטנותם הלכה למעשה, וגם כי יזקינו לא יסורו ממנה. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, בהניח להם מעצבם ומיגיע כפם, ישעשעו נפשם בהגותם בספר זה, אשר כלו מחמדים, הלכה פסוקה, באין אומר ואין דברים.
וקראתי שם ספר זה שלחן ערוך, כי בו ימצא ההוגה כל מינין, מטעמים ערוכים בכל ושמורים, סדורים וברורים. ומובטח אני בחסד עליון, כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעה את ה' הקטנים עם הגדולים, תלמיד עם מבין, חכם חרשים ונבון לחש. ובכן אפרוש כפי אל ה', יעזרני על דבר כבוד שמו, להיות ממצדיקי הרבים, ויזכני החל וגמור להיות מסודר בהלכתו, מתוקן ומקובל וטוב ויפה. והנני מתחיל לעשות כאשר יעדתי וה' יהיה בעזרי:
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

למה נקרא שם הספר שולחן ערוך?
הרב יוסף קארו קרא לספרו "שולחן ערוך" "כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל ושמורים סדורים וברורים"[2] הדמיון לשולחן, לקוח ממאמר במכילתא דרבי ישמעאל[3] לפיו הקב"ה אמר למשה שיש לפרש את משפטי התורה לעם ישראל בצורה ברורה ביותר "ערכם לפניהם כשולחן הערוך"[4].

[3] ריש פרשת משפטים. הובא גם ברש"י על ספר שמות, פרק כ"א, פסוק א'.
התנגדות לשולחן ערול
רבנים שונים אף התנגדו לספר רעיונית, כך שלדבריהם ספר כינוס הלכתי ממעט את העיון בהלכה, ביניהם המהר"י בן לב, שאסר על תלמידיו לעיין בספר זה[5].

5.שם הגדולים ערך בית יוסף

המהר"ל מפראג[6דרך חיים אבות פרק ו משנה ו] ואחיו הרב חיים[7][8] .[7] בספרו "ויכוח מים חיים" בהקדמה.


נ.ב.יש טוענים שדרך חיים אינו למהרל.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

הגדיל והרחיק מכולם ר' יום טוב צהלון, המהריט"ץ, מגדולי ההלכה בטורקיה ובא"י בסוף המאה ה-16 ותחילתה שלהמאה ה-17, בהביעו את הדעה שהשולחן ערוך "עשאו הרב יוסף קארו זלה"ה לקטנים ועמי הארץ".


השפעת ה"בית יוסף"עריכה

בדור הראשון רבה ההתנגדות אליו, וחכמים שונים לא למדוהו בטענה שהוא ממעט בעמל התורה, ומשמיט מקורות שראויים להחשב בהלכה. לדוגמה,ריב"ל (ר' יוסף אבן לב 1505-1580, מגדולי המורים והפוסקים במרכזי התורה בסלוני וקושטא) נעל בפני הספר את דלתי ישיבתו. "שמעתי שכאשר יצא לאור ספר בית יוסף אמר הרב מהריב"ל שספר זה ממעט הבקיאות וגזר על תלמידיו שלא ילמדו בו... יום אחד למדו דין והרב (מהריב"ל) טרח ולא מצא.. נראה מן השמים רוצים שספר בית יוסף יתפשט בעולם, לכו חזו, ובפתחם מצאו איה מקום הדין בש"ס והתיר להם הגזרה"[2]החידא.שם הגדולים.ויקפדיה ערך בית יוסף.

לפני כן ויקפדחה ערך שולחן ערוך
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

למה לא הודפסה הקדמת מרן הבית יוסף לשולחן ערוך?
היו גדולי ישראל שהתנגדו רעיונית לחיבור השולחן ערוך.מהרי בן לב.(שם הגדולים להרב חידא ערך בית יוסף)מהרל מפארג (חיבורו למשנה דרך חיים אבות פרק ו משנה ו) ואחי המהרל מפארג(בספרו ויכוח מים חיים בהקדמה).(ויקפדיה ערך שולחן ערוך)

גם הגר"א התיחס בביאור לשולחן ערוך לא כעין קיצור לבית יוסף.וכן תלמידי הגרא וממשכי דרכו.גם המשנה ברורה וכן כף החיים סופר.וכמדומה שגם הרב דוד יוסף בספרו הלכה ברורה(החדש.על השולחן ערוך.בו מביא גם את דעת רבותינו הספרדים וגם את דעת רבותינו האשכנזים) ממשיך דרך זו.

בן מרן הבית יוסף הדפיס לפני כ300 שנה את ההקדמה.ומאז לא הודפסה.רק כעת הודפסה בהוצאה אחת.(רמ"צ)

לדעתי הסיבה כי השולחן ערוך לא התקבל כרצון מרן המחבר בהקדמתו שיגרס פעם בשלושים יום(כמו שמקצת כיום גם גורסים אותו.) ויהיה הלכה פסוקה.אלא התקבל כמו אותו היחס לרמבם במשנה תורה(וגם ברמבם הראש והריבש חלקו על חיבורו.ובאמת המהרשא והתוספות יום טוב גרסו שהרמבם מודה לראש.אך בעל התניא והכפתור ופרח והאור החיים סוברים שחולק עליהם וכן מורה פשט דבריו וכן דעת רמ"צ)
וכמו היחס לחיבור התלמוד.(לדברי הכל)

אולי כמו פעם כך היום הספרדים אוחזים בשיטת רמבם ומרן השולחן ערוך-לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא והספרדים כשיטת רבותינו הצרפתיים
בעלי התוספות.וכן זה מתבטא בחיבוריהם.(הקדמת ערוך השולחן(נדפסה בחושן משפט אך בהוצאות החדשות שמו אותה באורח חיים)אנו האשכנזים צאצאיהם של בעלי התוספות)

מויקפדיה-

הגדיל והרחיק מכולם ר' יום טוב צהלון, המהריט"ץ, מגדולי ההלכה בטורקיה ובא"י בסוף המאה ה-16 ותחילתה של המאה ה-17, בהביעו את הדעה שהשולחן ערוך "עשאו הרב יוסף קארו זלה"ה לקטנים ועמי הארץ".

השפעת ה"בית יוסף" עריכה
בדור הראשון רבה ההתנגדות אליו, וחכמים שונים לא למדוהו בטענה שהוא ממעט בעמל התורה, ומשמיט מקורות שראויים להחשב בהלכה. לדוגמה, ריב"ל (ר' יוסף אבן לב 1505-1580, מגדולי המורים והפוסקים במרכזי התורה בסלוני וקושטא) נעל בפני הספר את דלתי ישיבתו. "שמעתי שכאשר יצא לאור ספר בית יוסף אמר הרב מהריב"ל שספר זה ממעט הבקיאות וגזר על תלמידיו שלא ילמדו בו... יום אחד למדו דין והרב (מהריב"ל) טרח ולא מצא.. נראה מן השמים רוצים שספר בית יוסף יתפשט בעולם, לכו חזו, ובפתחם מצאו איה מקום הדין בש"ס והתיר להם הגזרה"[2].
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

יש גם הקדמת הרמ"א לשולחן ערוך.הודפס בשולחן ערוך עם הספר
 

קבצים מצורפים

  • 20200112_154013.jpg
    20200112_154013.jpg
    1.1 MB · צפיות: 4

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

86%

אולי תבאר דבריך, מפני מה נראה לך שכדאי לשים את ההקדמה הזו בספרים הנ"ל? אם משום דרך הפסיקה, כל הספרים מלאים בזה ומה לי ההקדמה הזו מה לי דברים מבוארים בלשונות ובסגנונות אחרים?
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

ההקדמה של מרן השולחןמערוך וההקדמה של הרמ"א הם חלק מהשולחן ערוך.למה לא לשים את מה שכתבו הם?

גם מבואר בהקדמה של מרן למה כתב ספר זה-שיחזרו עליו כל שלושים יום.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

גם אם עושים את ספר מרן השולחן ערוך לא כשיטתו צריך למען היושר לכתוב לשם מה מרן כתבו.

כדי שמי שרוצה כך יעשה חזרה על מרן לבד אחרי שיקרא כל ההלכה ברורה.

גם הרמ"א מביא בהקדמתו את הסיבה שהרבה בין בני מזרח למערב בהקדמתו ועוד...וכך ידע כל אדם הכי פשוט למה יש הבדל בין מרן להרמ"א.וכבר כמה הוצאות כתבו את הקמת מרן והקדמת הרמ"א.
 

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

86%

אם הבנתי נכון, אתה שואל למה לא מתייחסים לשו"ע כמו שהוא התייחס אליו, זה פשוט אי ידיעה, אבל בגלל זה לשים אותו כהקדמה לספרים אחרים, מה הקשר?
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

אני טוען שצריך ללמוד את הדמת מרן לשולחן ערוך כי הוא מבאר את מטרת הספר.גם כותב בהקדמה לחזור על הספר כל חודש.

הרב עובדיה יוסף כתב שיש ללמוד מהכותרת של מרן בכל סימן וכן כתב בילקוט יוסף.

אם מהכותרת נלמד דברים למה שלא נלמד מההקדמה.

ומהקדמת הרמ"א יבואר למה בני אשכנז שונים מבני סםרד.2 סיבות.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתן

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

66%

לשון מרן בהקדמה-"לחלקו לחלקים שלושים, ללמוד בו בכל יום חלק, ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו, ויאמר עליו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו...."
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

33%

במחילה מכבודך מורנו חכם יצחק הזכיר בשיעוריו כמה פעמים הקדמת מרן, ובפרט מה שכותב שלא בא לשנות מנהגים שקדמוהו, וגם בענין החזרה על השו"ע כל שלשים יום שמעתי מידיד יקר שראה את החכם שיש ברכבו ספר השו"ע בכרך אחד מחולק ללימוד יומי והחכם שליט"א לומד בו בנסיעות.
 
חלק עליון