מי שרוצה להצטרף אלינו שיגיב כאן!

שו"ת יביע אומר חלק ח - יורה דעה סימן יז אות ג'
ומה ששאל במש"כ בטהרת הבית ח"ב (עמוד קכה) לאסור שתיית משקה שנשאר מהכוס ששתתה ממנו אשתו נדה, מה הדין בפחית משקה, אם לאחר ששתתה ממנו ע"י קש, מותר לו לשתות הנשאר ע"י קש אחר? נראה שיש להקל, הואיל ועצם איסור שתיה מהכוס ששתתה ממנו אשתו נדה, שנוי במחלוקת, וכמבואר בבית יוסף (סי' קצה), שהסמ"ק פסק להתיר, ושגם הרמב"ם והרא"ש והרשב"א וסמ"ג וספר התרומה ורבינו ירוחם ס"ל להתיר, שהרי לא הזכירו שום איסור בדבר כלל, וגם המרדכי בשם ראבי"ה כתב שקיבל מרבותיו להתיר, אלא שבהגמ"י כ' בשם הר"א ממיץ לאסור, וכן מנהג העולם, הילכך בשינוי הקש יש כאן היכר במה שאינו ממשיך לשתות מהקש ששתתה בו. הילכך יש להקל. ועמש"כ במשמרת הטהרה (עמוד קכא). ע"ש. גם מה ששאל לפי מש"כ (בעמוד קכה) שהעיקר לספרדים כמו שפסק מרן שמותר לאכול משיורי מאכל שלה, מה הדין במשקה קרוש כגון גלידה או ארטיק, אם נידון כמאכל או כמשקה לענין זה, נראה שאם מצצה או ליקקה מהגלידה או מהארטיק יש להחמיר שלא ילקק אחריה, שזהו דרך חיבה, שאינו נמאס מהרוק שבפיה, וכל שכן לפי מ"ש בשו"ת כפי אהרן אפשטיין (סי' לא) שדין הגלידה כמשקים. ושכן כתב בשו"ת הלכה למשה ניימן (סי' רמב). ע"ש. וע' בשו"ת בצל החכמה ח"ג (סי' קיד וקטו), שהביא שכן דעת אחיו בעל שו"ת באר משה שדין הגלידה כמשקים, אלא שהוא ז"ל כתב לחלוק עליו. ע"ש. וע"ע בשו"ת כוכבי יצחק ח"ב (סוף סימן יב). ובשו"ת מנחת יצחק ח"ב (סי' קי). וי"ל ע"ד. וע"ע בשו"ת קנין תורה ח"ב (סי' קח). ואכמ"ל. אבל אם חתכה מהגלידה ע"י כף או סכין, מותר לו ליהנות מהשאר.

שו"ת יביע אומר חלק ט - יורה דעה סימן יב אות ב'
ומה ששאל עוד לפי מה שהעלתי (בעמוד קכה), שלפי דעת מרן שיורי מאכלה מותר, אף על פי ששיורי משקה שלה אסור, ושכן מנהג הספרדים, לפ"ז יש להסתפק בשיורי משקה קרוש, כגון ארטיק או גלידה, שאם אכלה אשתו נדה מהם, האם מותר לבעל לאכול הנותר, דהוי כמאכל, או יש לדונו כמשקה ואסור. ע"כ. לפע"ד הסברא נותנת שאין זה תלוי אם הוא מאכל או משקה, אלא אם האשה אכלה ע"י מציצת הארטיק או הגלידה שבתוך גביע, כרגיל, ונותנת לבעלה השאר, שדרך העולם להמנע משיורים כאלה, אחר מציצת אדם אחר מהם, אם הבעל לוקח ואוכל מן השיריים האלה, אין לך קירוב דעת גדול מזה, ויש לאסור, בין אם זה נידון כמאכל או כמשקה. אבל אם חתכה בסכין או בכפית חלק מהארטיק, או הגלידה, והנשאר לא נגעה בו לאכול ממנו, מותר לבעלה לאכול הנותר. וזה פשוט. תן לחכם ויחכם עוד. וכסא כת"ר יגדל ויעלה מעלה מעלה ירום ונשא וגבה מאד.
 
כעת הצלחנו לסדר בס"ד.
רק מי שהוספנו לקבוצה רואה את הפורום.
כאמור, מי שמעוניין להצטרף שיגיב בשרשור הזה.
יש ב"ה כמות נכבדה של תלמידי חכמים בקבוצה, בתקווה ובתפלה שיהיה לעזר ולתועלת.
כבודו עדיין לא צירף אותי..
 
חזור
חלק עליון