מרן והציונות חלק ג' - יחסו המבזה של מרן למערכת המשפט החילונית בישראל, חשיפת ציטוטים מביכים... פרסומים נדירים ועוצמתיים ממרן זיע"א נגד בתי המשפט

למרות שמאמר זה בחלקו פורסם כאן בפורום בעבר, הנני רואה חשיבות גדולה לחזור ולהביא את הדברים עם תוספות שלא פורסמו מעולם, הן "לכבוד" יום העצמאות של מדינת ישראל שמערכת המשפט הינה חלק ממנה, ובפרט לאחר שבחודשים האחרונים בוערת המדינה כפשוטו כאשר אנרכיסטים שמאלנים החלו מרגישים את האדמה בוערת תחת רגליהם אם ינטלו הסמכויות מבתי המשפט המקודשים להם, אשר בעיניהם הם הדמוקרטיה היחידה שאמורה לשלוט במדינה ללא התחשבות בדעת הרוב, מתוך ידיעתם הברורה שזו המערכת היחידה שנשארה ללחום בכל הקדוש ליהדות ואסור שתישמט מתחת ידםבשנים האחרונות מרים הבג"ץ את ראשו ושופטיו תוחבים את חוטמם ביותר ויותר נושאים שאין להם שיג ושיח בהם, בימים אלו כאשר ממשלת הזדון מדמיינת שיעלה בידם לתקוע סכין בגב היהדות, בעצה אחת עם שופטי הבג"ץ, הנני מצטט כאן לראשונה ציטוטים נבחרים שנשמעו ונכתבו על ידי מרן רבינו הגדול זיע"א, כאשר מרן לא חשש ולא פחד מאיש ואמר את דבריו אלו בריש גלי, ודבריו אקטואלים בפרט בימים אלה!

מטרה נכבדת לחיצי לשונו של מרן בכתב ובעל פה, היה "בית המשפט". מוסד זה היה שנוא על מרן ומתועב בעיניו הרבה יותר מערכאות של גוים, מערכת זו המקודשת בעיני אנשים לא מעטים היתה בעיני מרן מקום מטונף שמרימים בו יד נגד תורת משה, הוא אסר בתוקף להתדיין שם, ופעמים רבות אף השתמש במילים חריפות ביותר נגדם.

בידי מצויות הקלטות רבות בהן תוקף מרן את בית המשפט ואת שופטיו (בשיעורים שנמסרו בעיקר בפרשת שופטים ובפרקי אבות), וכאן אביא כמה ציטוטים בודדים מדבריו:


השופטים האלה הם בעצמם רשעים, הם בעצמם מחללי שבתות, הם נאמנים לגזור דין מוות על מישהו?

הקב"ה ינקום מהרשעים האלה שמעמידים שופטים שאינם יכולים לדון ומעידים פסולים לעדות, וכל המשפט שלהם כולו עוול, הכל משפט מסולף, הכל רשע, לא 'צדק' אלא רשע. לכן אנחנו שותקים בדבר הזה, והקב"ה יפרע מהם, 'ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו', אפילו אם האיש הזה שרצח היה מליונר גדול והוא מוכן להקים ישיבות בכספו ולתת כופר, שום דבר לא יעזור, כי אם בדם שופכו.

כל משפטיהם הם משפטי סדום ועמורה, 'אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר', לכן אנחנו שותקים עד שיבוא משיח צדקנו ויבער את הקוצים מן הכרם ויבער את המשפטים האלה, והשופטים שלהם יחד.

"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה", רוצים אנחנו 'שופטים' ישרים שישפטו על פי התורה, 'יועצים' - לא כמו היועץ-המשפטי לממשלה, ח. הרשע הנבל הזה, כל הדברים שהם נגד התורה לא אכפת לו מהם, הוא לא מעמיד במשפט, את מי הוא מעמיד במשפט? דברים שהם נגד החוקים הקלוקלים שלהם. היועץ הזה הוא קלוקל מאלה שמרימים את ידם בתורת משה רבינו.

כל אלה השופטים שיושבים בערכאות, לא מאמינים בתורה ולא במצוות, אין להם חלק בתורה! אם היה להם חלק בתורה איך הם דנים על פי חוקי אומות העולם, על פי האנגלים, על פי המנדטורים ועל פי העותומאנים, על פי הרשעים הישמעאלים וכיוצא.
תראה את פסקיהם על מה הם נשענים, 'כך אמר השופט פלוני האנגלי' שמת לפני מאתיים שנה וכבר הרמה והתולעה אוכלים את עצמותיו, הוא מביא ממנו ראיה, מזה הוא פוסק את פסקיו.

אנו מקבלים מידי פעם בפעם חוברות של 'בית המשפט העליון', קוראים אותו 'העליון' והוא 'התחתון', 'עליונים למעלה ותחתונים למעלה', והם כולם נשענים על איזה אנגלי אחד, 'גוי אחד אמר כך, וצרפתי אחד אמר כך, ואחד יפני אמר כך', וזהו. ואף אחד לא הביא ראיה לא מרבינא ולא מרב אשי ולא מהחכמים שלנו, מפני שהם עמי הארץ, אינם יודעים ללמוד אפילו דף אחד של גמרא, זה הם לא צריכים ללמוד, מספיק שיהיו עורכי דין בהתחלה, ולבסוף עושים אותם שופטים.

ומי ממנה אותם שופטים? שר המשפטים בעצמו, בור ועם הארץ, וכי הוא יודע ללמוד דף גמרא?! כולם אנשים רשעים, אין להם חלק ונחלה בתורתנו, הם לא מחללי שבת? הם לא בועלי נדות? הם לא אוכלים נבלות וטריפות? אלה הם השופטים שלנו?

כשיבוא משיח צדקנו, קודם כל 'את רוח הטומאה אעביר מן הארץ', יסלק את כל הרשעים האלה, ואחר כך כמו שאנחנו אומרים בתפילה 'השיבה שופטינו כבתחילה ויועצנו כבתחילה', 'ואחרי כן - יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה', עכשיו כל ה'צדק' שלהם הכל שקר, הכל בלבולים, הכל מיוסד על החוקים של הגויים, משפטים בל ידעום.

צר לנו ש'שפחה תירש גבירתה', באים הדיוטות שאינם יודעים כלום והם נעשים שופטים, קוראים אותם שופטים עליונים שופטים מחוזיים, ולא יער ולא דובים, לא יודעים שום דבר.

הייתי פעם באיזה חופה ואבי הכלה הוא ידיד של איזה שופט שהיה שם, ביקש שהשופט יהיה אחד העדים, שאלתי איפה השופט? אמר הנה פה. אמרתי בקול שישמע: "השופט פסול לעדות"! מפני שהוא מרים יד בתורת משה רבינו, אם אתה רוצה שהוא יהיה עד אני הולך מכאן. נעשו פניו כשולי קדירה, צריך שהוא ישמע פעם את זה, הוא חושב שהוא עושה טוב מתפלל שחרית מנחה וערבית, הקב"ה יאמר גם כי תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו. צריך שתדעו, מי שהולך לערכאות מרים יד בתורת משה רבינו! צריך ללכת לבתי דין.

נכון שהממשלה הרשעה הזו לא נתנה סמכות לדון דיני ממונות, יחתמו לכל הפחות בוררות בבית הדין הרבני, ורק אם התובע רשע אין לו ברירה ילך לשם כדי להציל מה שאפשר, אך כשהוא תובע ילך מיד לבי"ד רבני. גם עורך דין צריך לומר לתובע תתבע קודם בבי"ד רבני, ואם לא יבוא ג' פעמים יקבל כתב סירוב יוכל לתבוע בבית משפט, בלא זה אסור לעו"ד לייצג את התובע בבימש"פ חילוני ורק כנתבע יכול להגן עליו.

קח את השופט הכי גדול שלהם תפתח לו דף גמרא, הוא ידע לפרש? תלמיד כתה ה' שלנו יודע לפרש יותר טוב מהשופט הזה, הוא יודע חוקים של גוים, למד באנגלית צרפתית ערבית טורקית, אבל בתורה שלנו אינו יודע כלום, עם הארץ ובור כזה יהיה שופט?! יבוא זמן ואשיבה שופטייך כבראשונה, יבוא המשיח ברוח שפתיו ימית רשע, יעיף אותם ויהרוג אותם, ואח"כ יהיו שופטים יראי שמים ויודעי שמו, יודעים אבן העזר וחושן משפט, כל הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.

אנשים אינם יודעים, חושבים אלה שופטים יהודים במדינת ישראל,
חג העצמאות, יש לנו עצמאות, כמה דיברו על לבו של בן גוריון המושחת הזה שיתן סמכות לרבנים, לא נתן, קיצץ את הסמכויות שהיו בידי בתי הדין. למשל גם כשהיינו במצרים אצל הגוים יש להם חוקים משלהם בענייני נחלות, והיו מחכים לנו שניתן פסק לפי תורת משה והם היו מבצעים אותו. לפני קום מדינת ישראל, בתקופת המנדט הבריטי הרשעים האלה, גם היה כך, נתנו סמכות לבי"ד לפסוק כמה כל אחד יורש, והם היו מבצעים את זה הוצאה לפועל. בא בן גוריון וביטל הכל, אין שום פסק ירושה בידי הרבנים, הכל בידי הערכאות, מי שרוצה לבוא לרבנים שיחתום שמוותר לשני, וכך יש לבתי הדין עבודה רבה, כי יש תאוות ממון בעולם, באים הבן עם הבת לביה"ד ומסבירים להם שהבת אינה יורשת, היא רוצה ללכת לערכאות, והאח אינו מוכן לוותר עבורה, וכך הם הולכים לבית המשפט. לפני קום המדינה היינו פוסקים כפי דין תורה ומעבירים לשלטונות והם מבצעים הלכה למעשה, אבל בן גוריון החליט שצריך "שויון זכויות", אך אצל הקב"ה אין משוא פנים, הבת לא יורשת, אני מכיר אנשים דתיים כאלה שהלכו לבית המשפט כדי שהבת תירש עם הבן, וכי הקב"ה לא יכול לעשות שכל הכסף ילך לרופאים? וכי השופטים יצילו אותה מהמוות? אין מעצור לה' להושיע אם ברב או במעט.בכתב ידו מצינו מחאה נמרצת שנשא מרן זצ"ל בהרצליה נגד החלטת בית המשפט לקנוס את רבני העיר על מחאתם נוכח חילולי השבת בעיר (והובא במעדני המלך ח"ב 276), ונצטט חלקים מדבריו:

בלב דוה וכואב באנו לכאן למחות מחאה נמרצת נגד פסק בית המשפט החילוני על רבה של הרצליה הרב י. יעקובוביץ, וחבר לשכת הרבנות הרב חיים יצחק הלוי, ויו"ר המועצה הדתית ומנהלי בתי ספר חינוכיים, לקנסם בקנס כספי ולמאסר על תנאי אם יעיזו להפגין שוב נגד חילולי תורה. והשופט השוטה הזה מסלף דברי חז"ל ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה.

אילו זכינו היו מובאים מחללי השבת לדין לעשות בהם משפט כתוב, בצאתם באוטובוסים צבוריים בפרהסיא וביד רמה ללכת אל שפת הים, חילול שבת וגילוי עריות. עכשיו שלא זכינו, 'שפחה כי תירש גבירתה', להעמיד את הרבנים וסיעתם למשפט אצל השופט בור ועם הארץ. והרי לא חרבה ירושלים אלא על שחיללו בה את השבת, ועל שלא הוכיחו בה זה את זה, כמו שאמרו בשבת (קיט: ). וכן אמרו (שם נה.), ה' במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, על זקנים שלא מיחו בשרים!

ועל השופט הזה יאמר 'מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ה' אשר שנא'! ולכם הרבנים יאמר: אשריכם שנתפסתם על דברי תורה! וכבר אמרו חז"ל על יחזקאל בן בוזי שנאמר בו "בן אדם", לפי שהיה מבזה עצמו על דברי תורה. ואתם ממשיכי דרך נביאי ה' 'אשר גוום נתנו למכים ולחייהם למורטים'.

כמה הפגנות בלתי חוקיות נעשות במדינה על עניינים כלכליים ועל דברים של מה בכך, ולא מצאה הממשלה להורות להעמידם לדין, וכאן בקעה מצאו לתפוס את גדולי ישראל למשפט, בושה וחרפה להם, וכדי בזיון וקצף, לא הרבנים הועמדו למשפט הזה כי אם "השבת", ושלומי אמוני ישראל התייצבו למשפט.

הגאון רבינו חיים פלאג'י העיד בזמנו שלא היה יהודי אחד מחלל שבת בפרהסיא בכל מלכות תוגרמא ששלטה אז בכל המזרח התיכון, בבל, ארץ ישראל, סוריא, לבנון ומצרים. מלבד טורקיה עצמה! ועתה ירוד ירדנו בעוונותינו הרבים והשבת נרמסת בגלגלי רכבם של פריצי בני עמנו, ובמקום לעצור בעד המשחיתים, מביאים את הרבנים למשפט בעת שעשו את חובתם להוכיח בשער. ומעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו חוץ מענין התוכחה (כבשבת נה.).

ואיך לא יבוש ולא יכלם השופט הזה לבוא לפסוק פסקו להעניש גדולי תורה, בעוד שהוא לא הגיע לקרסוליהם, בטענת סרק של דינא דמלכותא דינא, והרי ודאי שלא ידע (ואשם ונשא עונו) שמץ מפסקי רבותינו הראשונים שכל זה רק בענייני מסים וכיוצ"ב שיש בו ענין טובת הנאה למלך, ולא בשאר דינים, ואפילו בדיני ממונות. ועיין בר"ן (גיטין יא: ), ובחו"מ סימן סט, וב"י ושו"ע שם, ובאחרונים.


מצאתי עוד בכת"י מרן זיע"א דברים כדרבנות תחת הכותרת "דברי כיבושין שנאמרו ביום ב' כח סיון תשמ"ה בעצרת עם רבתי של קהל אלפים בירושלים על יד אור החיים, בכל הרחבה שבשכונת הבוכרים רח' עזרא, על האסון הכבד שאירע ביום ג' כב סיון תשמ"ה, בהתנגשות הרכבת עם אוטובוס שהוביל לטיול תלמידי בית ספר "ברנר" שבפתח תקוה כתה ז' ונהרגו שם עשרים ושלשה תלמידים ותלמידות, ולמעלה מעשרה נפצעו קשה, ימים אחדים לפני חגיגות בר מצוה שלהם, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' וכו'". ובתוך דברי ההספד מותח מרן ביקורת קשה ונוקבת על החינוך החילוני, ולא כאן המקום להביא את דבריו במילואם (ראה בס' המשביר ב'), רק אצטט קטעים אחדים:

בהלויית התלמידים בפתח תקוה עמד שר החינוך והספיד, עמד ראש העיר של פ"ת והספיד, ועוד, וכולם מתחמקים על סיבת האסון הכבד והנורא הזה, בשעה שההורים והמשפחות וחבריהם לכתות בוכים ומתאבלים, ואין צידוק הדין, רק כאילו תרעומת נשמעת מפיהם על מה עשה ה' ככה. אולם הצור תמים פעלו וכו', עד מתי תתחמקין הבת השובבה, זה ראש העיר של פ"ת שפתח בפורענות של חילולי השבת בפרהסיא ובבזיון גדול של רבני העיר פ"ת, ועמם אלפי יראים ושלמים מעיר פ"ת, שיצאו להפגין נגד חילולי השבת וגירה בהם שוטרים רשעים שהכו בהם וביזו אותם וסחבו אותם למשפט ולמאסר, ומיניה ילפי למקלקלתא, וחומת השבת הולכת ונפרצת לדאבון לבב, אף ראש העיר של אשקלון אלי דיין "חבר תמ"י", שמתיימר להיות דתי, פותח בריכה מעורבת לאנשים ונשים יחדיו, וצוה גם להפעילה בשבת! ומה יעשו איזובי קיר, על לוחות קירות בית הספר נמצאות גם כיום דברי נאצה שכתבו התלמידים האלה עם התלמידות, כי אם המורים סוררים ומורים מה יעשה אותו הבן ולא יחטא ... הלואי ולא יהיו קרבנות חנם, וישימו לב ההורים שארית הנמצאה לחנך את בניהם בבתי ספק דתיים על ידי מורים יראי שמים. לפני זמן מסויים ביקשתי את שר החינוך, שלכל הפחות בבתי ספר לא דתיים שיש להם מנהלים שיש בהם קצת לחלוחית, יתחילו את הלימודים בבוקר בפסוק שמע ישראל או בפרשה ראשונה של ק"ש, והשיב, ח"ו אני ירא מפני מנהלים אנטי דתיים, שיוודע להם הדבר ויתחילו להשמיצני ולבזותיני משום כפיה דתית, ואף שגם לזה יש עצה, שהמורה לא יכפה עליהם, אלא בבקשה מי שרוצה יאמר עמו פסוק אחד של ק"ש, או פרשה א', לא הועילו דברי ונפלו על אזנים אטומות, כי הס כי לא להזכיר בשם ה', החרשים שמעו והעורים הביטו לראות איך כמליון ילדים במדינת ישראל שלומדים בבתי ספר חילוניים אינם אומרים וגם אינם יודעים אפי' פסוק שמע ישראל, אוי לדור שכך עלתה בימיו!בכתב יד נוסף של מרן זצ"ל מתוך דברים שנשא בכנס חירום של כל רבני ודייני תל אביב, בתקופת הסער אודות חוק "מיהו יהודי" (כ' שבט תש"ל), כתב מרן:

מורי ורבותי! נחרדנו וזועזענו בשמענו את פסק דינו של בית המשפט החילוני הנקרא "בית המשפט העליון" שפסק שעל משרד התושבים לרשום את הנולדים לאם נכריה כיהודים (לאום יהודי). הנה ידועים דברי חז"ל, ונפסקו בשו"ע (חושן משפט סימן כ"ו), שכל הדן אצל ערכאות כאילו הרים יד בתורת משה רבינו ע"ה וחירף וגידף וכו', והפסק דין הזה טופח על פני כותביו שהרימו יד ממש בתורת משה רבינו ע"ה, 'ועזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים', שופטים אלה שנודע שמם שהם שונאי תורה ודת לאין שיעור, כידוע מפסקי דין שלהם בעבר, לתת סעד למוכרי חזיר, ולפתיחת תחנות דלק בשבת, ולשידורי הטלויזיא בשבת, וגם בשטח אשת איש, לתת סעד לאשת איש בוגדת שיורשת את האיש שחיה עמו הידוע בצבור ולא לאשתו החוקית, שפחה כי תירש גבירתה, ואחד מהם שהכריע את כף רוב דעות השופטים הוא ח. כהן שר"י אשר השוה בעבר חוקי התורה לחוקים גזעניים נאצים, עפרא לפומיה, ועוד כהנה וכהנה, שופטים אלה שונאי הדת יחרצו משפט מיהו יהודי?! והלא השונא פסול לדון, ואיך ניתן להם בכלל לדון בנושא זה המקודש לכל ישראל, ואיפה ההגיון של החילונים עצמם שקבלו בחלקם את פסק הדין בתופים ובמחולות? ...

ואלו השופטים הקדיחו תבשילם ברבים, והרהיבו עוז לפסוע על ראשי עם קדש, להורות הלכה בפני גדולי ישראל בניגוד לתורתינו הקדושה, ודומים לזמרי בשעתו שהקריב את המדיינית לפני משה, תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה, אמר לו: בן עמרם, זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך? נתעלמה ממנו הלכה. געו כולם בבכיה, והיינו דכתיב 'והמה בוכים פתח אהל מועד'. וכתיב 'וירא פנחס בן אלעזר', מה ראה? אמר רב ראה מעשה ונזכר הלכה, אמר לו: אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני, הבועל את כותית קנאין פוגעין בו? אמר לו, קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא [מקריא האיגרת יהיה המבצע שלה] וכו'.

ומה שחשבו הפרדת דת מלאום, הרי 'אין אומתנו אומה אלא בתורתה', ו'אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא'. ... והן עתה על היוונים ועל המתיונים ומרשיעי ברית, כך הקב"ה יראנו במהרה נצחון תורתינו הקדושה על אלה המתיימרים להיות שופטים, כשופטי סדום, ונזכה להתבדלות גמורה מהגויים, וכמ"ש 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי', אם אתם נבדלים מן האומות אתם שייכים לי, ואם לאו, ח"ו, אתם של נבוכדנצר וחביריו. ... ובפרט ענין חילול ה' שיצא מפסק דין נבזה זה בעיני כל העמים, וגם מעודד את המתבוללים בתפוצות הגולה, וגורם סכנה ופילוג באומה, ובפרט בשעה גורלית זו ששונאינו מתנכלים וזוממים להשמידנו, 'אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד', ואנו מצווים לליכוד לאומי ואחדות ישראל, ולא לחלקם לשני מחנות.

הבאתי דברים אלו במעדני המלך ח"ב פרק יב עמ' 377בשיעור נוסף [שטרם פורסם] התבטא מרן זיע"א:

לפי הדין מי שעוזב בית דין ישראל ותובע את חברו בבי"ד של גוים, ולאו דוקא של גוים, אלא אפילו אם היושב הוא יהודי אך שופט לפי הגוים, כל השופטים של החילונים כולם רשעים, כולם פוסקים עפ"י אומות העולם, לפי החוק המנדטורי והעותמאני ובטיכוני... וכי הם יודעים שו"ע?! יודעים ללמוד גמ'?! ילד בכתה ז' שלנו יודע ללמוד דף גמ' יותר טוב מהשופטים האלה!

אפי' השופטים של ביהמ"ש העליון שנקרא "עליון" וצריך לקרוא אותו בית המשפט "התחתון", אף אחד לא יודע ללמוד עמוד אחד של גמרא, לא יודע הלכה אחת מהשו"ע חו"מ, ועושים אותם שופטים, וכי אלה יכולים לשפוט?! כשיבוא משיח צדקנו יעמיד קודם כל אותם במשפט ואת כל השופטים.


אפילו שיש לו כיפה הכיפה שלו מאוסה, הכל שקר וכזב! מוחו מוח של גוים! כל אלה השופטים אין אחד יוצא מהכלל אפי' מי שיש כיפה גדולה על ראשו, לא תאמין בו ובכיפה שלו.

היה אחד שרשבסקי דתי מתפלל בדביקות והיה לו צרות צרורות, הוא היה ת"ח ידע חו"מ וידע שהחוקה שלהם נגד שלנו, וכשהיה דין שיש בו סתירה בין ההלכה שלהם לשלנו לא רצה לפסוק כמותם כי הכל שקר, לכן היה לוחץ על הבעלי דין שיעשו פשרה, ולכן העורכי דין לא היו רוצים ללכת אצלו כי היה כופה על הבעלי דין שיפסקו ויעשו פשרה כפי דין תורה, והם לא רוצים דין תורה, עכשיו ניצול מהם יצא לפנסיה.

היה עוד אחד טוב פיסטר נפטר כבר, אבל השאר 'כולו סג יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד', כולם פוסקים עפ"י אומות העולם, שופט אנגלי פלוני כך אמר, אלה המנדטורים שהיו הרוצחים שלנו תלו כמה יהודים הם יפסקו לנו הלכות, 'אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים', התורה צועקת מרה, מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעלי, וילכו אחרי ההבל ויהבלו.

[דיבר נגד בתי המשפט שנותנים ירושת הבת ומה שהבאתי במשביר ב'] לפני 15 שנה בערך הייתי בפרס, שם לצערינו היו עשירים כמו קורח, בעוונות בא חומינוי הזה ונישל אותם, בא סנחריב ובלבל את הכל, אבל כשאני הייתי שם היה השאה והיה צעקה גדולה, באו אלי משלחות משלחות, כי לפי חוק המוסלמים שם היו חכמי ישראל כותבים מי היורש והיו השלטונות מוציאים לפועל בין אם מסכימים או לאו, אבל החוק המוסלמי כל בת לוקחת חצי ממה שלוקח הבן, לדוגמא הבן לוקח מאה היא חמישים, כך החוק שלהם, והנה מת עשיר גדול כמו קורח והבת גם רוצה חלק, הולכת ומתאסלמת ולפי החוק שופטים אותה כמותם ומקבלת חצי מהבן, כך כל פעם שהיה מוות של עשיר היו בנותיו ממירות את דתן כדי לקבל, וכל פעם כזו העיר שושן נבוכה, אני הבטחתי להם שאעיין בדבר אם אפשר לתקן את המצב.

היו תקנות ירושה שתיקנו גדולי ישראל בפרט בארצות אשכנז שטר חצי זכר, שטח"ז בראשי תיבות, שהבת מקבלת חצי מהזכר, דומה לחוק הנ"ל והיו כותבים כך בכתובה, וגם במרוקו נהגו כך כמו בארצות אשכנז ופולניה שהבת מקבלת ירושה מתקנה, והפקר בי"ד הפקר, שיש לבי"ד סמכות בדיני ממונות לפסוק, והודעתי שהתקנה לפרסם ברבים להודיע בבתי כנסיות ארבע פעמים לפחות השכם והערב, וכשיגיע ר"ה וכיפור שיש כאלה שמגיעים לביהכ"ס שידעו שזו התקנה, והיה קהילה של משהדים שאם הם לא יסכימו לתקנה הזו ימשיכו הם לפסוק לפי דין תורה, אבל הקהילה הפרסית המקומית יפסקו כפי תקנה זו, ועשו כך והצליחו, ומאז לא נשמע שבת יהודיה תלך להתאסלם בשביל לקבל חצי מהזכר, כי ממילא מקבלת, תאות הממון גרמה להם להתאסלם היא ובעלה, וזה אסור, וכעת הסתדר הכל.

אבל פה ב"ה אין תקנות, אלא אם הבן מסכים לוקחים ממנו קנין שלא יתחרט שמקנה בקגו"ש במטפחת אם זה נכסים, ואם זה ממון לוקחים קנין אחר כגון חצר או אגב וכותבים כך בשטר שהסכים שיקבלו אחיותיו חלק כחלק ולא יכול לחזור בו, וזה כמו מתנה שאדם יכול לעשות בשלו מה שרוצה.

ואצל השופטים האחרים לא יודעים מה זה קניינים 'משפטים בל ידעום', ואפי' אם הבן יגיד אני נותן מתנה לא שוה צריך קנין.


הודעה חשובה ונחוצה

בהכנת המאמרים המתפרסמים כאן באתר הושקעו מאמצים רבים, בליקוט החומר, בשיכתוב ההקלטות, בעריכת הדברים ובהדפסתם, והדברים מפורסמים כאן על דעת שלא להעתיק מהם בשום פנים ואופן ללא רשות העורך והמסדר, והעובר על כך גזל בידו, ושארית ישראל לא יעשו עוולה
החפץ לפרסם ממאמרים אלו יוכל לפנות אלינו ובשמחה רבה נסייע בידו בפרסום הדברים לפי התנאים המתבקשים

לתגובות hashkafatmaran@gmail.com
ניתן להזמין נושאים אלו ועוד שלל נושאים מדבריו של מרן מודפסים על גבי חוברות כיס מנוקדות, להנצחה לעילוי נשמה, לרפואה וכדו'. לפרטים באתר.

 
איפה אפשר להשיג את כל הספרים שיצאו כבר מעדני המלך? לדעתי זה הספר הכי אותנטי על מרן זיע"א
ניתן להשיג את הספרים אצלי בכולל החיד"א רח' יצחק הנשיא 22 אשדוד
לעת עתה יש רק חלקים א ד
אי"ה בקרוב יהיה ניתן להשיג שוב בחנות של אתר מורשת מרן
לפרטים נוספים ניתן לצלצל אלי בשעות הלילה 0527170590
 
תודה רבה.
לגבי הציטוט האחרון ("בשיעור נוסף [שטרם פורסם] התבטא מרן זיע"א" וגו')
מי יודע: האם יש עוד פרטים כגון שנה ומקום? האם יש הקלטה?
בברכה
 
תודה רבה.
לגבי הציטוט האחרון ("בשיעור נוסף [שטרם פורסם] התבטא מרן זיע"א" וגו')
מי יודע: האם יש עוד פרטים כגון שנה ומקום? האם יש הקלטה?
בברכה
בעיקרון אמור להיות לי כל ההקלטות שאני מצטט
אם יש לכב' צורך מיוחד אוכל לאתר את ההקלטה בל"נ
תוכל ליצור איתי קשר במייל או בטל' הנ"ל
 

נושאים דומים בפורום

חלק עליון