• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

סי' צז סעיף א

דוד עזר

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

84%

שיטת רש"י בגמרא בפסחים לו. בעניין כעין תורא, שכתב לפרש מעט כעין של שור מותר ללוש בחלב, דאכיל ליה מיד בבת אחת, ולא משהי ליה דלינשי שנילוש בחלב. עכ"ל.
ובב"י כתב לבאר דבריו שכוונתו היא, שאסור לאדם להכין כמות שתשאר, אלא יכין כמות הנאכלת בבת אחת (מהו גדר בבת אחת זהו מחלקות אחרונים ואכמ"ל).
נסתפקנו בכולל מה הדין אם אדם הכין כדי סעודה אחת ונותר לו ליום המחר. האם יהיה מותר לאכול?
אשמח לראיות, הוכחות ומקורות
תודה
 
חלק עליון