ספרים נבחרים - עדכון 22

אהרן כהן

Well-known member
'מחשבות תוגה מתרוצצות בקרב לב חושב. האם שעת חירום כזאת מכוונה להוצאת ספרים לאור עולם. הלא ישאל השואל, עם ישראל טובע בים של דמעות ואתם אומרים שירה?

אולם זה כח ישראל סבא לאלוקיו ולתורתו בכל הדורות ובכל התקופות והזמנים, גם כשחרב חדה היתה מונחת על צווארו, תורת ד' היתה שעשועיו כל היום. גם בעת החורבן, אשר כל קיום הלאום היה בסכנה, לא הסיחו הפרושים רגע מתורת ישראל. יבנה וחכמיה, שארית ישראל היתה אוד מוצל מאש, אשר כעמוד הענן האירו את ישראל בגולה. על ידם נשמר ונמסר הכתב והקבלה. על ידי רבותינו שבארץ ישראל ושבבבל נחתמו התלמודים המשנה והגמרא, אשר בהם אצורים כל מורשת אבות יסודי התורה ודעת דרכיה. שם אור זרוע וכל כוכבי זוהר. שם כל רוח ישראל יגדל נפשו וכל מקום שהלך ישראל עם מקל נודדים, כל מקום שגלה, שכינה עמו ושם הכין משכן אוהלו ללמוד התורה.

ומיום הגלות ישראל מארצו, לא נפסקה השלשלת הארוכה מארץ מדה, על ידי הגאונים המבארים, הפוסקים הראשונים והאחרונים, אשר גם בימי השמד, הגזירות הרדיפות והטלטולים, עמלו במסירת נפש להכין מכון לתורה. וכה נבנה על ידם הבנין העתיק לתורת ישראל והניחו מקום להתגדר בו. הענקים הגדולים הללו, הניחו את הננסים לעלות על כתפיהם, לחזק בכל דור ודור את הבנין הנשגב הנהדר בקודש, אשר כל כלי יוצר עליו לא יוצלח להשביתו מטהרו. וכה הי' למוד התורה להזוכים בה לסם חיים, ההעמקה וההתבוננות בדרכי הלמוד למקור מים חיים, כל ישיבה וישיבה מבצר עז ליהדות, התפשטות למוד התורה היא תריס בפני הפורעניות ומגן בפני התועים והמתעים, התורה והמאור שבה מחזירם למוטב והיא שעמדה לנו להחזיק קיומנו כהיום הזה'.

(מרן הגרח"ע זצ"ל בהקדמת אחיעזר)​

תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות ומסורה וספרי חז״ל:

תורה עם תרגום אונקלוס מדויק (ר"מ פוזן) מהדו"ח; חמישה חומשי תורה עם מדרש תורה, מדרשי התנאים ע"ס פסוקי התורה מהדורת אהב"ש*; פירוש ראב"ע לבראשית (א-ג) מהדורת רא"ל פרייס; חזקוני עם אוצר החזקוני מהדו"ח; פירוש הרא"ש עה"ת מהדו"ח; פירוש ריקנאטי עה"ת מהדו"ח; לסדרת אוצר מפרשי התורה של מכון י-ם נוסף במדבר ב*; לסדרת מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן* מתווספים ב"כ של מדרש הגדול עמ"ס בראשית עם ספר המרגלית וסגולת ישראל ובתוספת ביאור מקיף, וכן אוסף מדרשים ח"ג; נביאים ראשונים עם פורת יוסף מבעל עץ יוסף מכת"י*; מקבים (א), מהדו"ח מוערת מאת רלו"י חריטן; תלמוד ירושלמי בהוצאת מכון מאורי אור, כולל תלמוד ירושלמי מהדורת זיטומיר-פיעטרקוב ('המהדורה הרגילה') בסדר חדש ומאיר עיניים; תלמוד ירושלמי מכון דרכי שמחה, הדפסה חדשה של הירושלמי ומפרשיו, בתוספת ספר המפתח, ילקוט שינו"ס, השוואות לבבלי ועוד מדורים חשובים י"ד כרכים; לירושלמי ע"פ אור לישרים נוספו שני כרכים נוספים; תלמוד בבלי מנוקד במסורת בני תימן. (באוסף ספרי הספריה הלאומית, נכנסו מבחר דפוסים קדמונים ויקרי המציאות של התלמוד בין היתר: מסכתות הנדפסות בשונצינו-פיזארו, קושטא, קראקא (בשני הדפוסים), לובלין-הנאו ועוד!).

תורת גאונים ראשונים וקדמונים חיבורים חדשים מכת"י לצד ההדרות של חיבורים מצויים:

גנוזות הרמב"ם ובית מדרשו עמ"ס שבת ועירובין, מתורתו של הרמב"ם בנו הראב"ם ור"י אלאמאשטי מכת"י; משנה תורה מדע אהבה הוצאת פאג"י עם שינו"ס ב"כ; פירוש ר"ח עמ"ס סנהדרין מכות בעריכת ר"י סולווויצי'ק; ספר הערוך מסודר ע"ס שני התלמודים ומדרשי חז"ל, עם הערות 'יקר הערך' לר"י הלוי מכת"י מהדורת אהבת שלום (זמין לכל) ד"כ; לסדרת הראשונים היו"ל ע"י מוה"ק נוספו*: הלכות גדולות השלם ב"כ, תורת האדם לרמב"ן, חידושי הרשב"א ב"ב, חידושי הרשב"א ע"ז, שיטמ"ק תמורה. לסדרת מפעל 'הרמב"ם המבואר' הכולל משנ"ת עם ביאורים מקורות ועיונים, נוספו תשעה כרכים; פירוש רגמ"ה על מס' ב"ב מהדו"ח ומוערת; חידושי הרמב"ן הוצאת זכרון יעקב מהדו"ח כולל תוספות מכת"י; דרשות הרמב"ן ופי' איוב לרמב"ן מהדו"ח ומוערת עם אור לעיניים ב"כ; ספר התרומה מכון ירושלים מהדורת ר"ד אברהם ח"ב*; סמ"ג ע"פ משנת אברהם ח"ד; סמ"ק עם צביון העמודים לר"צ שפירא ח"ט; ספר ההשלמה עם ראשית ההשלמה סנהדרין שבועות; דרשות תלמיד הרא"ש עה"ת מכת"י בעריכת רי"ש שפיגל; פירוש הר"ן על נדרים עם ביאור נצרף לחיים; ישועות משיחו ונחלת אבות לר"י אברבנאל מהדו"ח ב"כ; מגנזי אירופה (ב), שרידים מחיבורי ראשונים מאת ר"ש עמנואל.

תורת האחרונים, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י, שאלות ותשובות וספרים ע"ס שו"ע, שיטות ע"ס הש"ס וספרי דרוש ואגדה, ספרי מצוות וכללים. הנה מבחר למקצועותיהם:

ע"ס הש"ס: יש"ש עמ"ס יבמות מהדורת מכון משנת ר"א; משניות סדר זרעים עם ביאור עץ חיים לר"י חאגיז מהדו"ח; שיח יצחק לר"י נוניס ואיס עמ"ס יומא מהדו"ח* פיסת בר עמ"ס מנחות ועוד מאת רי"ש סיניגאליה בעל שבת של מי מכת"י*; רוב דגן לר"י עטיה מהדו"ח ב"כ; חידושי מהר"י שפירא עמ"ס חולין תניינא מכת"י; חידושי וביאורי הגר"א על הש"ס מוה"ק*; הגהות וחידושי הגר"א עם ביאור אור אליהו ב"כ נוספים; ראש יוסף לפמ"ג עמ"ס שבת ח"ב מהדו"ח; שרביט הזהב לר"ר בירדוגו מהדו"ח ב"כ; אמונת יוסף מעשרות מע"ש ושביעית לרח"י דינקלס מהדו"ח; מאספים וקבצי מפרשים ע"ס הש"ס: עבודה ברורה ד' חלקים נוספים; אוצר קובץ מפרשים מוערים לר"ר פיינשטיין מסכתות וסוגיות ד"כ נוספים; ילקוט מפרשים וילקוט קדמונים מכון כנסת, אוסף רחב של ספרי אחרונים מסכתות נדרים וכתובות. ישא ברכה לרא"ש בלום מקאשוי כ"ב כרכים; אסופות רשימת ישועות משה מרמ"י הגר מוויזניץ. ע"ס שו"ע: כללי ס"ס לש"ך מהדו"ח; פרי תאר עם יפה פרי ופרי תואר לבעל אוה"ח, מאכלי עכו"ם ותערובת ב"ח; פסקי הגר"א לר"צ למפרט מהדו"ח; שו"ע עם טעם מגדים וליקוטי מגדים ח"ב לרב"צ דון יחיא; חסד לאלפים לר"א פאפו מהדו"ח ומוערת ב"כ; חכם לב לרחי"ל אויערבך מהדו"ח. מערכות סוגיות וחקרי מצוות הליכות והלכות: חידושי ופירושי ר"ש וורטהימר; כתבי האו"ח ותלמידיו (עוד מבעל אוה"ח: סידור אוה"ח לחול לשבת ולמועדים ב"כ, שערי אור החיים ועוד); חידושי ר"ז גוטה מכת"י; שרשי הים לרר"י מאייו מהדו"ח מכון משנת ר"א; אות היא לעולם לרפ"י די שיגורה ('החסיד) מהדו"ח; מקל יעקב לר"י זקן מכת"י; מטה אהרן לר"א הלוי מחו"ר קושטא ב"כ מהדו"ח; ויקן יוסף וזרעא דיוסף לר"י בורגיל מהדו"ח ב"כ; כתונת יוסף לר"י בירודוגו מהדו"ח ב"כ; אהלי יהודה לר"י הכהן ב"כ; נר מצוה לר"י סיד מהדו"ח; סדרי מועדות לאדר"ת מכת"י (העתק במכונת כתיבה) י"כ; מנחת מנחם לרד"מ רגנשברג מהדו"ח; אהל יהושע, פסקי והנהגות מהרי"ל דיסקין. ספרי שאלות ותשובות: בית יעקב לר"י צויזמיר מהדו"ח; שו"ת רבי שלמה בן ברוך מכת"י; פני יצחק לר"י אבועלפיא מהדו"ח חלק נוסף ח"ו; אות לטובה לר"י עטיה מהדו"ח; חשב סופר תשובות וחידושי ש"ס לראש"ב סופר; צפנת פענח החדשות ח"ה; שו"ת הרב"ז מהדו"ח (וכן משנת הרב"ז); אהל משה לרמ"י צוויג מהדו"ח ב"כ; לסדרת ספרי השו"ת במהדו"ח שע"י ז"א נוספו*: נבחר מכסף לר"י פינטו; חוט השני לר"י בכרך; כנסת יחזקאל לר"י קצנלבויגן; דברי יוסף לר"י אירגאס; מכון י-ם*: תשובות רבינו חיים מוולאז'ין שואל ומשיב תליתאה ב; שו"ת גינת ביתן לרת"ג בילצקי. פרי יצחק לר"י בלאזר מהדו"ח ב"כ.
עוד מתורת האחרונים בדרוש באגדה בקבלה ובמוסר, ראו להלן.

ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן , ספרי שו"ת הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם:

אלו מאשר נ"ע: חסד יהושע מהדו"ד; חלקת בנימין לרא"ב זילברברג; שו"ת ברכות שמים לר"ר בלום מקאשוי ב"כ; שו"ת משנת יעקב לר"י לעבאוויטש ד"כ; שו"ת תפארת יעקב לר"י מוצפי; חשב האפוד לרחד"ה פאדווה מהדו"ח ד"כ; י"ג כרכים חדשים מתורת ר"ג גשטטנר בעל להורות נתן, בהלכה באגדה ובשמעתתא; דבר הלכה על יחוד ואיטר מר"א הורביץ מהדו"ח ב"כ; י"ד ספרים חדשים ומחודשים מר"י ליברמן בעל משנת יוסף; דברי שלום ח"א לר"ש כהן ר"י פורת יוסף; שו"ת שאילת אהרן לר"א פלדר ח"א; הליכות ישראל הל' נדה ר"י טפלין מפסקי רי"ז גוטסמן; קה"ל מועדים ימים נוראים מהדו"ח מאת ר"ש דבליצקי ועוד קונטרסים ממנו. ואלו מהחיים עמנו לאוי"ט: לבושי עז לר"ע אויערבך על תפילה; מנשים באהל פסקי רשז"א, ריש"א ור"ע אויערבך; כ"ג חיבורים חדשים ומחודשים מרי"ד הרפנס; כ"ז כרכים חדשים מחודשים מר"ש עמאר, שו"ת, דברי אגדה והלכה; ח"כ מרש"ז רווח, מצוות התלויות בארץ ודיני תולעים; ו"כ חדשים מר"מ גרוס; מכלל יופי שבת ונט"י מרי"י פילאף ב"כ; קול אליהו לר"א תופיק ח"ג; עירוב תבשילין הערוך לרי"ד שטרן; י"כ חדשים מרב"צ מוצפי; קצבי הרים על קידוש לר"צ פרידמן; פאר הבית לר"א שימון חלק נוסף; ט"ז חיבורים מר"י רפפורט בהלכה (ובאגדה); דברות אליהו לר"א אברגיל חי"ב; ספרי ר"י יוסף, ילקוט יוסף ער"פ שחלק בשבת ושלחן המערכת ועוד ג"כ; דברות מנחם לרמ"מ פוקס ארבעת המינים וחוה"מ; ט"כ חדשים מר"ד טהרני; אדרת תפארת לר"א דורי ח"ח; נחלי ים, רי"מ אלטמן מחוג חת"ס; זרע אהרן ב"כ, אהל שרה מר"ש אדלשטיין על זרעים; י"ב קבצי מבית לוי מבימ"ד של בעל שבט הלוי; טוש"ע הל' נדה עם מעגלי טהרה ו"כ; שו"ת משיב משפט לרע"י טולדינו ב"כ; ואין למו מכשול לרי"א אברהם ב"כ נוספים; מנחת איש לראי"ש שפירא ב"כ נוספים; אות שלמה, ספר כולל כל דיני עשיית בתי תפילין בצבע מלא; משנת היוחסין לר"מ קליין. משפטי התורה וספרים ע"ס שו"ע חו"מ: מפעל מאור החושן: הלכה פסוקה שו"ע חשון משפט רצא-שלט, אוצר מפרשי השו"ע אומנים, שוכר, חכירות וקבלנות פקדון ושומר שכר ג"כ; הלכה ברורה הל' שליש; דרכי חושן הל' דיינים לר"י סילמן; משפט שי לרש"י בריסק ג"כ; דעת משפט לר"י רייסנר ה"כ נוספים.

ספרי פרשנות, דרוש ומחשבה, חידושי אגדות וחידושי הלכה ע"ס התורה:

ספר חרדים עם דברי כיבושין מהדו"ח; יד דוד לר"ד אופנהים מכת"י; ספרי מהר"ל עם ביאורים והערות: דרוש עה"ת ועל המצות מהדורת הרטמן, נתיב התשובה ונצח ישראל מהדורת טילמן ד"כ; זרע שמשון המבואר, ויקרא ומגילות ד"כ; כרך נוסף מסדרת פרדס החיד"א, חנוכה; אמרי שפר לר"נ אשכנזי מהדו"ח; חנוכת הבית לר"ץ חפץ מהדו"ח; מהרש"ג עה"ת מהדו"ח; ערך שי עה"ת ב"כ מהדו"ח, חיי עולם לרש"ש טויבש מיאס מכת"י ב"כ; פרפראות לחכמה ונפלאות חדשות מהדו"ח ב"כ; וזאת ליהודה אות ברית לר"י עיאש; מטה יששכר מהדו"ח; צוף דבש לר"ו הצרפתי עם מתיקות הדבש ב"כ; שארית עזריאל לרע"ז קרלינשטיין מהדו"ח ג"כ; ילקוט דרושים לר"י איזנשטאט עה"ת מכת"י; ו"כ חדשים מתורת רש"ר הירש, מאמרים שונים וביאור על משלי. מכון ז"א*: הנותן אמרי שפר לראנ"ח מהדו"ח; שמע שלמה לר"ש אלגאזי מהדו"ח. אהב"ש: מגיד מישרים למרן ר"י קארו מהדו"ח; ב' ספרי קדמונים עמ"ס אבות מהדו"ח, לב אבות לר"ש הלוי משאלוניקי, לחם יהודה לר"י לירמא; מנחת יהודה לר"י פתייה עה"ת; טעמא דקרא לר"ח קנייבסקי על חמש מגילות ג"כ ועוד; תהלים ע"פ שבט הלוי; מגדים חדשים לרד"י וויס עה"ת דברים.

מגוון חיבורים על הגדש"פ ביניהם: הגדש"פ עם פירוש אפיקומן לרשב"ץ וזאת ליהודה לר"י עיאש מהדו"ח; הגדה ש"פ עם וימודו בעומר לר"נ שפירא (הרנ"ש) מכת"י אהב"ש*; הגדת בית הלוי מבריסק; הגדת מהרש"א אלפנדארי; הגדת שדי חמד; הגדת דובב מישרים; הגדת כף החיים לרי"ח סופר; הגדת כלי חמדה לרמ"ד פלאצקי; הגדת קול יהודה לר"י צדקה; הגדת להורות נתן לר"נ גשטטנר ועוד.

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים ומהדורות מבוארות לספרי יסוד, מכללם:

ראשונים וקדמונים: ברית מנוחה עם ביאור 'זאת מנוחתי' וכל מפרשי הספר שבדפוס ושבכת"י; עבודת הקודש לר"מ גבאי מהדו"ח; שושן סודות מהדו"ח; ספר הזהר בהוצאת מכון רמח"ל ב"כ; ספר הבהיר וספר רזיאל המלאך עם הגהות ר"ח קנייבסקי; פירושי וחידושי תלמידי הרשב"א על קבלת הרמב"ן מוה"ק*; ספר הזהר ע"פ אמת ליעקב לר"י מראג'י, אדרא רבא וזוטא אהב"ש*. כתבי האר"י ובית מדרשו: מכון אהבת שלום*: כתבי המ"ק לרח"ו ג"כ; סידור חמדת ישראל לרש"ו מכת"י ח"ג; פאה השדה ואיפה שלמה לרב השד"ה מהדו"ח ב"כ. טל אורות לר"מ פופראש מהדו"ח; יפה שעה על ע"ח ב"ח מהדו"ח; שעה"כ עם הגהות ר"ס מוצאפי; סידור הרש"ש מסודר ע"י ר"י דרזי ח"ה; רגל ישרה לרצ"א מדינוב עם ביאור הצבי והצדק ועם הוספות מכת"י; דברי שלום לר"א עפגין בירור מנהגי אריז"ל ורש"ש אהע"ז ו"כ; ספרי ר"ע ארלנגר; ממגד תבואות שמש לר"י ארלנגר ורמ"נ ארונובסקי. כתבי הגר"א ובית מדרשו: ספד"צ עם ביאור הגר"א מהדורה מוערת ומבוארת עם ביאור 'שערי חכמה' ג"כ; לשם שבו ואחלמה חלק הקדמות ושערים עם נפש אליהו וחיי יוסף; לשם ש"ו עם ביאור הלשם ז"כ; כתבי רי"א ווינטרוב י"ב כרכים חדשים. רמח"ל וחוגו: מבחר חיבורים במהדו"ח ע"י מכון רמח"ל: זוהר תניינא בראשית א'; מחזור רמח"ל ר"ה; אדיר במרום; רזין גניזין; קנאת ה' צבאות. ספר ההגיון מהדו"ח; שרשי המצות לרמח"ל מהדורה מתוקנת; דעת תבונות עם מאיר הדעת; דרך חכמה עם שערי חכמה; דרך ה' עם מאיר הדרך ליפשיץ; מאמר הגאולה ודרך ה' עם זכרון יעקב אליהו ב"כ ועוד; (ועוד מס' מהדורות מוערות למסילת ישרים וס' השירים לרמח"ל מהדורת גינצבורג-קלאר). רמ"ד וואלי, שני כרכים חדשים מכת"י על במדבר ועל תהלים.

חסידות: ספרים חדשים ומהדורת חדשות לספרים נודעים. מתלמידי הבעש"ט ועד צדיקי ומשפיעי זמנינו. (חבילות אור לישרים, ותוספת הספרים של עוז והדר, כוללות מגון עצום של ספרי חסידות במהדורות חדשות ומבוארות, כמו"כ אסופת ספרי הספריה הלאומית העולים בעדכון זה, כוללת אוסף נדיר של דפוסים ראשונים של מיטב ספרי החסידות, המבקש ימצא את רשימת הספרים ברשימות המפורטות של המכונים הנזכרים ושל הספה"ל).

דפוסים ראשונים ומהדורות חדשות, עובדות והנהגות: בין היתר: באר מים חיים מהדו"ח ד"כ; ליקוטי מוהר"ן עם פאר הליקוטים ד"כ נוספים; בית אבות לרנ"ה מלכוביץ מכת"י; ייטב פנים מועדים מהדו"ח ג"כ; דברי דוד לרד"מ מטשורקוב מהדו"ח; בסתר רעם מתורת בית ווארקי; חיים מאירים מאת רח"א ממיקליוב; דודאים של משה מרד"מ שפירא מגוואדזיטץ סד"ג; שופרא דיעקב לר"י פרלוב מנובומינסק; תהלים עם מילין שפירין מאת צדיקי מונקאטש מצדיקים ומשפיעים בני זמנינו: עבודת עבודה לרמ"פ לאווי מטאש י"א כרכים; שפתי חן הקדמות לספרי חסידות מאת ר"ש קרויס ורח"צ מנדלוביץ ז"כ; דברי מנחם מר"מ מסטרופקוב מהדו"ח; ברך משה עה"ת ומועדים לר"מ טייטלבוים מסאטמר מהדו"ח; משנה צרופה קנין תורה, דורשי ה', שיחות והדרכות מרמ"י הגר מוויזניץ ב"כ; הזיו לך מר' חזקיהו סנדר ארלנגר; אוצר גליון ד"ת סטוטשין ד"כ נוספים; נועם שיח מר"ז הורביץ תורה ומועדים ד"כ; מאמרי אורייתא לרח"ש טאוב מודז'יץ ב"כ; נועם אמרים לרי"ד טייטלבוים מסאסוב ז"כ; עוד ג"כ מרי"מ מורגנשטרן; הדעה והדבור לר"ד קאהן מתולדות אהרן למעלה ממאה קונטרסים; רא"צ קלוגר י"כ נוספים; עברא דדשא מר"ש אלתר ג"כ נוספים; כעשרים כרכים נוספים מבעל 'בלבבי משכן אבנה'. לקט עובדות והנהגות, הליכות והלכות דברי ימי החסידות, קהילות ואישים: בין פשיסחא ללובלין מאת רצ"מ רבינוביץ; תפארת ישראל עם עטרת תפארת על צדיקי בית אלכסנדר ב"כ; הליכות הישועות משה, ח"ד; ספרי ר"א הויזמן ובנו רישא"מ על חסידות קרלין: פרי ישע אהרן ח"ב, חסידי קרלין בירושלים, ב"כ (וכן ספרו תולדות מעשה רקח). טשערנוביל ובנותיה: שני אלבומים: מי יראנו טוב ואדמור"י מלכות בית טשערנאביל ב"כ. בעלזא: חוברות אור הצפון י"ב חוברות חדשות; עתיקות ה' חוברות; טהורים ירשוה הליכות ומנהגי ש"ק ופתורא דמלכא עניני סעודה. מושיען של ישראל, על ר"י טייטלבוים בעל דברי יואל ז"כ; נחלי אמונה סלאנים ד' חוברות חדשות; הליכות חיים על בעל דברי יציב מקלויזנבורג ב"כ חדשים ומחודשים, סדר היום ומועדים וזמנים. גור: הליכות הרועים, לקט דברי הלכה ומנהג מאדמו"רי גור מאת ר"מ ראנד; יגדיל תורה מאת רמ"מ לודמיר ורא"מ מרקסון מועדים ה"כ; ראש גולת אריאל על האמ"א מאת רא"מ סגל ב"כ; ואמונתך בלילות, מזכרונות ר"מ שיינפלד על פולין בתפארתה. מעשיהם של צדיקים, משיחות רא"י קאהן מתו"א; פאר יוסף, צדיקי בית קוסון; ר"י אלפסי, ממלכת החכמה, בית ראפשיץ דז'יקוב. קבצי סיפורי חסידים ומחקר בההדרת ר"ג נגאל: סיפורים נוראים, תפארת מהרא"ל, מנהיג ועדה, מלקטי הסיפור החסידי.

תורת הישיבות הק', ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ. ביניהם:
ואלו מאשר נ"ע: חידושי ר"ח הלוי עם מורשת הגר"ח ח"א; קובץ שיעורים מהדו"ח ומוערות למסכתות כתובות פסחים ביצה; שיעורי מקדש דוד על ב"ב; חזו"א, מהודות מוערות: 'עיונים וביאורים' עמ"ס עירובין ב"כ, 'אבינה במחזה' עמ"ס נגעים ופרה ב"כ; משאת משה עמ"ס ב"מ לר"מ חברוני* קונטרסי שיעורים לרי"ז גוסטמאן ב"כ נוספים עמ"ס כתובות ויבמות, נתיבות מרדכי לר"מ גיפטר ב"כ נוספים עמ"ס כתובות וב"ב א; ברכת הלוי לר"י דז'מיטרובסקי ד"כ; רשימות שיעורים עמ"ס קידושין לרי"ד סולוויצ'יק מבוסטון; מנחת שלמה ע"ס הש"ס לרש"ז אויערבך ט"ו כרכים חדשים ומחודשים; דרכי שמואל לר"ש אויערבך, עמ"ס ר"ה ומגילה; ברכת שמעון לר"ש בעדני עמ"ס כתובות; הערות וביאורים עמ"ס יבמות מרי"ג אדלשטיין ועוד שיעורי הגרי"ג, ד"כ; דבר שמואל לר"ש אליעזרוב ב"כ נוספים; משכנות אפרים לר"א בורודיאנסקי עמ"ס יבמות; הר שפר עמ"ס כלים מאת ר"מ שפירא; שיעורי ר"א ליכטנשטיין ג"כ; חידושי רבנו ברוך שמעון (סלומון); אמרי שפר לרנ"א פרידלר ח"א. ואלה מהחיים עמנו לאוי"ט, ספרי מר"מ הערות וציונים: אהל תורה י"ג כרכים, מר"מ והערות מישיבת אור אלחנן; דבר יעקב לר"י שטיינהוז ה"כ נוספים חדשים ומחודשים: כתובות, ב"ב א, ב"ב ב, ב"מ א, פסחים; ספרי ר"א גינזבורג מארה"ב ה"כ נוספים; שיעורי רב"ש דויטש עמ"ס ב"מ; דרך ים ו"כ נוספים; בית אוצר השיעורים לר"מ קופמן ה"כ נוספים; שלמי יוסף שע"י כולל פוניבז עמ"ס חגיגה; מיקבץ עניינים לרב"צ בורודיאנסקי עמ"ס ב"ק; שיעורי מסכתות מר"י דיוויד מפחד יצחק; שמועות חיים עמ"ס יומא מהדו"ח ד"כ; קומץ הארי עמ"ס פסחים; ד' ספרים מר"מ לוריא חדשים ומחודשים; הדרת קודש על ר"מ מעה"ק לרא"ח לרנר ב"כ; קבצי אהלי שביעית ואהלי טהרות ה"כ; רווחא שמעתא עמ"ס מנחות ובכורות לר"י סולוויצ'יק; עמודי הוד לר"ע קליין על לולב הגזול; לקט שיעורי ר"י סלבודקה ט"כ; ל"ב ספרים חדשים ומחודשים מר"מ רוזמרין; דרכי ברוך לרב"מ קמפה י"ג כרכים נוספים; שיח יהודה לרי"א רפפורט י"ד כרכים חדשים. ספרים ע"ס פרשיות התורה: קובץ פרשיות לר"א ווסרמן ב"כ; תורת בריסק מאת רש"י מלר ח"א; מנחת אשר ט"ז כרכים חדשים ומחודשים מר"א וויס (כולל ספרים ע"ס סוגיות ושיחות); ע"ס פרשיות התורה וסוגיות; שלמים מציון לרב"צ פלמן ב"כ; דרכי שלום לר"ש שכטר ג"כ; חשב האפוד לרא"ד פאל עה"ת ג"כ; אמרי יעקב לר"י סטפנסקי. ועוד רבים לא יכילם הגליון.

מחשבה ודעת חכמה ומוסר: ילקוט מאמרים מר"א ווסרמן; סוד המוסר, מכתב מאליהו לקורא בן זמנינו מר"א כרמל; משכיל לשלמה לר"ש קרליבך ד"כ; י"א כרכים קובץ שיחות ונועם המוסר מרנ"מ ווכטפויגל מליקווד; ממזרח שמש מר"י לוונשטיין ב"כ קובץ שיחות מוסר מר"ג ליבמן ב"כ; אמרי ישראל לרמ"ח סלומון; חמד שמחה רא"ש שוסטל; יראה ודעת לרי"ז סגל ממנצ'סטר; מתנת עני מר"ש וולבה ג"כ; לתתך עליון מרח"ש רוזנטל, תורת בעלי המוסר ע"ס התורה ה"כ; זה השער על משלי מאת ר"מ שפירא.

ספרי הראי"ה קוק ותלמידיו, פרשנות וספרים חדשים: ספרי הראי"ה מבוארים בידי ר"ז סולטנוביץ: מידות הראי"ה, זרעונים, אורות התשובה, אורות ישראל ו"כ; באר ראי עיונים ע"ס התורה ע"פ הראי"ה ה"כ; קול הנבואה לר"ד כהן מהדו"ח; טללי חיים ט"ו חלקים מר"ח כהן; בינה לעיתים לר"ז סולטונוביץ ג"כ; לשעה ולדורות קדושה ומלכות מאת ר"י פילבר ב"כ. (ראו עוד אב בחכמה-כרם הראי"ה, גנזים מכ"י הראי"ה).

תולדות חכמי ישראל, מסורות וזכרונות וספרי קהילות: מעגל טוב לחיד"א מהדו"ח מהדורת רד"א מנדלבוים; מהרש"ל וספרו יש"ש מאת ר"מ רפלד; זכרונות ומסורות על החת"ס מאת רב"ש המבורגר מהדו"ח; אלף דור תולדות ישראל בימי בית ראשון ושני ד"כ; קורות בתינו על קהילת שטאמפי ורבניה; רבי משה זאקס וספר השליחות שלו; מאת ר"מ פרידמן; הסטייפלער, מאת נכדו רמ"ז ברזם ורד"צ אליאך; ר' זלמן בריזל; נדר בשנחאי סיפורו של ר"ש בורנשטיין וישיבת מיר במזרח; וזאת ליהודה על ר"י צדקה מאת ר"א סורסקי; מרן החזו"א מאת רמ"מ פלאטו; מאיר לדורות תולדותיו ופעליו של רי"מ לוין ב"כ; חזון חיים על ר"ח קרייזווירט; ספרי רח"ש רוזנטל: שר התורה על הרב מטשעבין, הרב הדומה למלאך על רב"ב ליבוביץ מקמניץ; ספרי רש"י מלר: רבן של כל בני הגולה על ר"ח מבריסק ב"כ; אחרון לדור דעה על רמ"ד סולוויצ'יק; דחזיתיה לרבי מאיר על ר"מ סולוויצ'יק ב"כ; לדמותו של מחנך על ר"מ טורק; חברון שלנו מאת אביבה נאמן על משפ' יפה וצאצאיה; משפחת מנדלבוים לדורותיה מאת ר"ש מנדלבוים; האיש על החומה על רי"ח זוננפלד ב"כ מהדו"ח; י"ז כרכים נוספים של ספרי יזכור לקהילות ישראל שחרבו באירופה; רבינו הגדול אמרו, עובדות מפי רי"ט וויס מירושלים; קטלוגים וביבליוגרפיה: קטלוג האינקונבולים העבריים מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה מאת ש' יקירסון ב"כ; רשימות ספרים של ר"ל שווגר; קבצי המודיע של ר"ר מרגליות (בחבילת אהב"ש ספרו תולדות אדם במהדו"ח).

ועוד מגוון ספרים ממקצועות שונים, כך למשל אסופת ספרים בנושא חינוך והדרכה: חינוך יהודי, אסופת מאמרים מאת רש"ר הירש; עצות והדרכות ממרן הקה"י מאת ר"י גרינוולד ב"כ; ספרי ר"מ גולדשטיין ר"י שערי יושר ג"כ; ספרי הרבנית נוישטאט ג"כ; פרקי חינוך מאת רמ"ש מירניק ועוד. ספרי תפילה שירה ופיוט: אוצר תפילות ישראל מאת ר"נ כהנא ג"כ, אסופה של תפילות מספרי יראים וספרי תחינות, אעירה שחר מאת ר"ר שושנה, שירת הבקשות מבוארת ח"ג; סידור אר"י, נסיון שחזור נוסח אר"י העולה מן הגניזה; ספרים על המועדים בהלכה ובאגדה: הגיוני הלכה מאת ר"י מירסקי ג"כ; מחקר תורני: מסורת התורה שבע"פ מאת רש"ז הבלין ב"ח חדשים ועוד ספרים רבים ומגוונים לא יכילם הגליון.

מאספים כתבי עת ומחקר ישנים גם חדשים:
מן הגנזים מבית אהבת שלום ג"כ חדשים (זמין לכל); המאזנים (ארה"ב) ט"ו חוברות; מאסף הגרן ט"כ; התור, גליונות משמונה שנים; הדביר (הירושלמי) ט"כ (השלמת הסדרה); מחנים סדרה ראשונה נ"ז גליונות; הפלס, שבועון יהדות התורה י"ז חוברות; טורי ישורון ל"ה חוברות; טללי אורות י"ב כרכים. ועוד עדכון חוברות וכת"ע המצויים באוצר: ישורון, מוריה, בית אהרן וישראל, עץ חיים, אור תורה, המעיין, אור ישראל (מונסי), הליכות שדה, אסיא, מנורה בדרום, אמונת עיתך; פעלים לתורה, קשר איתן; דורות מוסף העדה, אבקת רוכל, אספקלריא, דברי חפץ, ירחון האוצר ועוד.​
 
הרב @אהרן כהן אני מקווה מאוד שאתה הוא התורם של האתר החדש של @מורשת מרן, אחרי כל העזרה שאתם מקבלים כאן מהחברים :)..
בהחלט יש עזרה כאן מהחברים, ואני עוזר לרב @מורשת מרן בתרומות מידי פעם בס"ד, אבל אין הדברים מגיעים עד כדי להיות התורם של האתר החדש.
איך קראו לינוקא שלכם הי"ו?
משה הי"ו.
 
תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות ומסורה וספרי חז״ל:

תורה עם תרגום אונקלוס מדויק (ר"מ פוזן) מהדו"ח; חמישה חומשי תורה עם מדרש תורה, מדרשי התנאים ע"ס פסוקי התורה מהדורת אהב"ש*; פירוש ראב"ע לבראשית (א-ג) מהדורת רא"ל פרייס; חזקוני עם אוצר החזקוני מהדו"ח; פירוש הרא"ש עה"ת מהדו"ח; פירוש ריקנאטי עה"ת מהדו"ח; לסדרת אוצר מפרשי התורה של מכון י-ם נוסף במדבר ב*; לסדרת מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן* מתווספים ב"כ של מדרש הגדול עמ"ס בראשית עם ספר המרגלית וסגולת ישראל ובתוספת ביאור מקיף, וכן אוסף מדרשים ח"ג; נביאים ראשונים עם פורת יוסף מבעל עץ יוסף מכת"י*; מקבים (א), מהדו"ח מוערת מאת רלו"י חריטן; תלמוד ירושלמי בהוצאת מכון מאורי אור, כולל תלמוד ירושלמי מהדורת זיטומיר-פיעטרקוב ('המהדורה הרגילה') בסדר חדש ומאיר עיניים; תלמוד ירושלמי מכון דרכי שמחה, הדפסה חדשה של הירושלמי ומפרשיו, בתוספת ספר המפתח, ילקוט שינו"ס, השוואות לבבלי ועוד מדורים חשובים י"ד כרכים; לירושלמי ע"פ אור לישרים נוספו שני כרכים נוספים; תלמוד בבלי מנוקד במסורת בני תימן. (באוסף ספרי הספריה הלאומית, נכנסו מבחר דפוסים קדמונים ויקרי המציאות של התלמוד בין היתר: מסכתות הנדפסות בשונצינו-פיזארו, קושטא, קראקא (בשני הדפוסים), לובלין-הנאו ועוד!).

תורת גאונים ראשונים וקדמונים חיבורים חדשים מכת"י לצד ההדרות של חיבורים מצויים:

גנוזות הרמב"ם ובית מדרשו עמ"ס שבת ועירובין, מתורתו של הרמב"ם בנו הראב"ם ור"י אלאמאשטי מכת"י; משנה תורה מדע אהבה הוצאת פאג"י עם שינו"ס ב"כ; פירוש ר"ח עמ"ס סנהדרין מכות בעריכת ר"י סולווויצי'ק; ספר הערוך מסודר ע"ס שני התלמודים ומדרשי חז"ל, עם הערות 'יקר הערך' לר"י הלוי מכת"י מהדורת אהבת שלום (זמין לכל) ד"כ; לסדרת הראשונים היו"ל ע"י מוה"ק נוספו*: הלכות גדולות השלם ב"כ, תורת האדם לרמב"ן, חידושי הרשב"א ב"ב, חידושי הרשב"א ע"ז, שיטמ"ק תמורה. לסדרת מפעל 'הרמב"ם המבואר' הכולל משנ"ת עם ביאורים מקורות ועיונים, נוספו תשעה כרכים; פירוש רגמ"ה על מס' ב"ב מהדו"ח ומוערת; חידושי הרמב"ן הוצאת זכרון יעקב מהדו"ח כולל תוספות מכת"י; דרשות הרמב"ן ופי' איוב לרמב"ן מהדו"ח ומוערת עם אור לעיניים ב"כ; ספר התרומה מכון ירושלים מהדורת ר"ד אברהם ח"ב*; סמ"ג ע"פ משנת אברהם ח"ד; סמ"ק עם צביון העמודים לר"צ שפירא ח"ט; ספר ההשלמה עם ראשית ההשלמה סנהדרין שבועות; דרשות תלמיד הרא"ש עה"ת מכת"י בעריכת רי"ש שפיגל; פירוש הר"ן על נדרים עם ביאור נצרף לחיים; ישועות משיחו ונחלת אבות לר"י אברבנאל מהדו"ח ב"כ; מגנזי אירופה (ב), שרידים מחיבורי ראשונים מאת ר"ש עמנואל.

תורת האחרונים, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י, שאלות ותשובות וספרים ע"ס שו"ע, שיטות ע"ס הש"ס וספרי דרוש ואגדה, ספרי מצוות וכללים. הנה מבחר למקצועותיהם:

ע"ס הש"ס: יש"ש עמ"ס יבמות מהדורת מכון משנת ר"א; משניות סדר זרעים עם ביאור עץ חיים לר"י חאגיז מהדו"ח; שיח יצחק לר"י נוניס ואיס עמ"ס יומא מהדו"ח* פיסת בר עמ"ס מנחות ועוד מאת רי"ש סיניגאליה בעל שבת של מי מכת"י*; רוב דגן לר"י עטיה מהדו"ח ב"כ; חידושי מהר"י שפירא עמ"ס חולין תניינא מכת"י; חידושי וביאורי הגר"א על הש"ס מוה"ק*; הגהות וחידושי הגר"א עם ביאור אור אליהו ב"כ נוספים; ראש יוסף לפמ"ג עמ"ס שבת ח"ב מהדו"ח; שרביט הזהב לר"ר בירדוגו מהדו"ח ב"כ; אמונת יוסף מעשרות מע"ש ושביעית לרח"י דינקלס מהדו"ח; מאספים וקבצי מפרשים ע"ס הש"ס: עבודה ברורה ד' חלקים נוספים; אוצר קובץ מפרשים מוערים לר"ר פיינשטיין מסכתות וסוגיות ד"כ נוספים; ילקוט מפרשים וילקוט קדמונים מכון כנסת, אוסף רחב של ספרי אחרונים מסכתות נדרים וכתובות. ישא ברכה לרא"ש בלום מקאשוי כ"ב כרכים; אסופות רשימת ישועות משה מרמ"י הגר מוויזניץ. ע"ס שו"ע: כללי ס"ס לש"ך מהדו"ח; פרי תאר עם יפה פרי ופרי תואר לבעל אוה"ח, מאכלי עכו"ם ותערובת ב"ח; פסקי הגר"א לר"צ למפרט מהדו"ח; שו"ע עם טעם מגדים וליקוטי מגדים ח"ב לרב"צ דון יחיא; חסד לאלפים לר"א פאפו מהדו"ח ומוערת ב"כ; חכם לב לרחי"ל אויערבך מהדו"ח. מערכות סוגיות וחקרי מצוות הליכות והלכות: חידושי ופירושי ר"ש וורטהימר; כתבי האו"ח ותלמידיו (עוד מבעל אוה"ח: סידור אוה"ח לחול לשבת ולמועדים ב"כ, שערי אור החיים ועוד); חידושי ר"ז גוטה מכת"י; שרשי הים לרר"י מאייו מהדו"ח מכון משנת ר"א; אות היא לעולם לרפ"י די שיגורה ('החסיד) מהדו"ח; מקל יעקב לר"י זקן מכת"י; מטה אהרן לר"א הלוי מחו"ר קושטא ב"כ מהדו"ח; ויקן יוסף וזרעא דיוסף לר"י בורגיל מהדו"ח ב"כ; כתונת יוסף לר"י בירודוגו מהדו"ח ב"כ; אהלי יהודה לר"י הכהן ב"כ; נר מצוה לר"י סיד מהדו"ח; סדרי מועדות לאדר"ת מכת"י (העתק במכונת כתיבה) י"כ; מנחת מנחם לרד"מ רגנשברג מהדו"ח; אהל יהושע, פסקי והנהגות מהרי"ל דיסקין. ספרי שאלות ותשובות: בית יעקב לר"י צויזמיר מהדו"ח; שו"ת רבי שלמה בן ברוך מכת"י; פני יצחק לר"י אבועלפיא מהדו"ח חלק נוסף ח"ו; אות לטובה לר"י עטיה מהדו"ח; חשב סופר תשובות וחידושי ש"ס לראש"ב סופר; צפנת פענח החדשות ח"ה; שו"ת הרב"ז מהדו"ח (וכן משנת הרב"ז); אהל משה לרמ"י צוויג מהדו"ח ב"כ; לסדרת ספרי השו"ת במהדו"ח שע"י ז"א נוספו*: נבחר מכסף לר"י פינטו; חוט השני לר"י בכרך; כנסת יחזקאל לר"י קצנלבויגן; דברי יוסף לר"י אירגאס; מכון י-ם*: תשובות רבינו חיים מוולאז'ין שואל ומשיב תליתאה ב; שו"ת גינת ביתן לרת"ג בילצקי. פרי יצחק לר"י בלאזר מהדו"ח ב"כ.
עוד מתורת האחרונים בדרוש באגדה בקבלה ובמוסר, ראו להלן.

ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן , ספרי שו"ת הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם:

אלו מאשר נ"ע: חסד יהושע מהדו"ד; חלקת בנימין לרא"ב זילברברג; שו"ת ברכות שמים לר"ר בלום מקאשוי ב"כ; שו"ת משנת יעקב לר"י לעבאוויטש ד"כ; שו"ת תפארת יעקב לר"י מוצפי; חשב האפוד לרחד"ה פאדווה מהדו"ח ד"כ; י"ג כרכים חדשים מתורת ר"ג גשטטנר בעל להורות נתן, בהלכה באגדה ובשמעתתא; דבר הלכה על יחוד ואיטר מר"א הורביץ מהדו"ח ב"כ; י"ד ספרים חדשים ומחודשים מר"י ליברמן בעל משנת יוסף; דברי שלום ח"א לר"ש כהן ר"י פורת יוסף; שו"ת שאילת אהרן לר"א פלדר ח"א; הליכות ישראל הל' נדה ר"י טפלין מפסקי רי"ז גוטסמן; קה"ל מועדים ימים נוראים מהדו"ח מאת ר"ש דבליצקי ועוד קונטרסים ממנו. ואלו מהחיים עמנו לאוי"ט: לבושי עז לר"ע אויערבך על תפילה; מנשים באהל פסקי רשז"א, ריש"א ור"ע אויערבך; כ"ג חיבורים חדשים ומחודשים מרי"ד הרפנס; כ"ז כרכים חדשים מחודשים מר"ש עמאר, שו"ת, דברי אגדה והלכה; ח"כ מרש"ז רווח, מצוות התלויות בארץ ודיני תולעים; ו"כ חדשים מר"מ גרוס; מכלל יופי שבת ונט"י מרי"י פילאף ב"כ; קול אליהו לר"א תופיק ח"ג; עירוב תבשילין הערוך לרי"ד שטרן; י"כ חדשים מרב"צ מוצפי; קצבי הרים על קידוש לר"צ פרידמן; פאר הבית לר"א שימון חלק נוסף; ט"ז חיבורים מר"י רפפורט בהלכה (ובאגדה); דברות אליהו לר"א אברגיל חי"ב; ספרי ר"י יוסף, ילקוט יוסף ער"פ שחלק בשבת ושלחן המערכת ועוד ג"כ; דברות מנחם לרמ"מ פוקס ארבעת המינים וחוה"מ; ט"כ חדשים מר"ד טהרני; אדרת תפארת לר"א דורי ח"ח; נחלי ים, רי"מ אלטמן מחוג חת"ס; זרע אהרן ב"כ, אהל שרה מר"ש אדלשטיין על זרעים; י"ב קבצי מבית לוי מבימ"ד של בעל שבט הלוי; טוש"ע הל' נדה עם מעגלי טהרה ו"כ; שו"ת משיב משפט לרע"י טולדינו ב"כ; ואין למו מכשול לרי"א אברהם ב"כ נוספים; מנחת איש לראי"ש שפירא ב"כ נוספים; אות שלמה, ספר כולל כל דיני עשיית בתי תפילין בצבע מלא; משנת היוחסין לר"מ קליין. משפטי התורה וספרים ע"ס שו"ע חו"מ: מפעל מאור החושן: הלכה פסוקה שו"ע חשון משפט רצא-שלט, אוצר מפרשי השו"ע אומנים, שוכר, חכירות וקבלנות פקדון ושומר שכר ג"כ; הלכה ברורה הל' שליש; דרכי חושן הל' דיינים לר"י סילמן; משפט שי לרש"י בריסק ג"כ; דעת משפט לר"י רייסנר ה"כ נוספים.

ספרי פרשנות, דרוש ומחשבה, חידושי אגדות וחידושי הלכה ע"ס התורה:

ספר חרדים עם דברי כיבושין מהדו"ח; יד דוד לר"ד אופנהים מכת"י; ספרי מהר"ל עם ביאורים והערות: דרוש עה"ת ועל המצות מהדורת הרטמן, נתיב התשובה ונצח ישראל מהדורת טילמן ד"כ; זרע שמשון המבואר, ויקרא ומגילות ד"כ; כרך נוסף מסדרת פרדס החיד"א, חנוכה; אמרי שפר לר"נ אשכנזי מהדו"ח; חנוכת הבית לר"ץ חפץ מהדו"ח; מהרש"ג עה"ת מהדו"ח; ערך שי עה"ת ב"כ מהדו"ח, חיי עולם לרש"ש טויבש מיאס מכת"י ב"כ; פרפראות לחכמה ונפלאות חדשות מהדו"ח ב"כ; וזאת ליהודה אות ברית לר"י עיאש; מטה יששכר מהדו"ח; צוף דבש לר"ו הצרפתי עם מתיקות הדבש ב"כ; שארית עזריאל לרע"ז קרלינשטיין מהדו"ח ג"כ; ילקוט דרושים לר"י איזנשטאט עה"ת מכת"י; ו"כ חדשים מתורת רש"ר הירש, מאמרים שונים וביאור על משלי. מכון ז"א*: הנותן אמרי שפר לראנ"ח מהדו"ח; שמע שלמה לר"ש אלגאזי מהדו"ח. אהב"ש: מגיד מישרים למרן ר"י קארו מהדו"ח; ב' ספרי קדמונים עמ"ס אבות מהדו"ח, לב אבות לר"ש הלוי משאלוניקי, לחם יהודה לר"י לירמא; מנחת יהודה לר"י פתייה עה"ת; טעמא דקרא לר"ח קנייבסקי על חמש מגילות ג"כ ועוד; תהלים ע"פ שבט הלוי; מגדים חדשים לרד"י וויס עה"ת דברים.

מגוון חיבורים על הגדש"פ ביניהם: הגדש"פ עם פירוש אפיקומן לרשב"ץ וזאת ליהודה לר"י עיאש מהדו"ח; הגדה ש"פ עם וימודו בעומר לר"נ שפירא (הרנ"ש) מכת"י אהב"ש*; הגדת בית הלוי מבריסק; הגדת מהרש"א אלפנדארי; הגדת שדי חמד; הגדת דובב מישרים; הגדת כף החיים לרי"ח סופר; הגדת כלי חמדה לרמ"ד פלאצקי; הגדת קול יהודה לר"י צדקה; הגדת להורות נתן לר"נ גשטטנר ועוד.

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים ומהדורות מבוארות לספרי יסוד, מכללם:

ראשונים וקדמונים: ברית מנוחה עם ביאור 'זאת מנוחתי' וכל מפרשי הספר שבדפוס ושבכת"י; עבודת הקודש לר"מ גבאי מהדו"ח; שושן סודות מהדו"ח; ספר הזהר בהוצאת מכון רמח"ל ב"כ; ספר הבהיר וספר רזיאל המלאך עם הגהות ר"ח קנייבסקי; פירושי וחידושי תלמידי הרשב"א על קבלת הרמב"ן מוה"ק*; ספר הזהר ע"פ אמת ליעקב לר"י מראג'י, אדרא רבא וזוטא אהב"ש*. כתבי האר"י ובית מדרשו: מכון אהבת שלום*: כתבי המ"ק לרח"ו ג"כ; סידור חמדת ישראל לרש"ו מכת"י ח"ג; פאה השדה ואיפה שלמה לרב השד"ה מהדו"ח ב"כ. טל אורות לר"מ פופראש מהדו"ח; יפה שעה על ע"ח ב"ח מהדו"ח; שעה"כ עם הגהות ר"ס מוצאפי; סידור הרש"ש מסודר ע"י ר"י דרזי ח"ה; רגל ישרה לרצ"א מדינוב עם ביאור הצבי והצדק ועם הוספות מכת"י; דברי שלום לר"א עפגין בירור מנהגי אריז"ל ורש"ש אהע"ז ו"כ; ספרי ר"ע ארלנגר; ממגד תבואות שמש לר"י ארלנגר ורמ"נ ארונובסקי. כתבי הגר"א ובית מדרשו: ספד"צ עם ביאור הגר"א מהדורה מוערת ומבוארת עם ביאור 'שערי חכמה' ג"כ; לשם שבו ואחלמה חלק הקדמות ושערים עם נפש אליהו וחיי יוסף; לשם ש"ו עם ביאור הלשם ז"כ; כתבי רי"א ווינטרוב י"ב כרכים חדשים. רמח"ל וחוגו: מבחר חיבורים במהדו"ח ע"י מכון רמח"ל: זוהר תניינא בראשית א'; מחזור רמח"ל ר"ה; אדיר במרום; רזין גניזין; קנאת ה' צבאות. ספר ההגיון מהדו"ח; שרשי המצות לרמח"ל מהדורה מתוקנת; דעת תבונות עם מאיר הדעת; דרך חכמה עם שערי חכמה; דרך ה' עם מאיר הדרך ליפשיץ; מאמר הגאולה ודרך ה' עם זכרון יעקב אליהו ב"כ ועוד; (ועוד מס' מהדורות מוערות למסילת ישרים וס' השירים לרמח"ל מהדורת גינצבורג-קלאר). רמ"ד וואלי, שני כרכים חדשים מכת"י על במדבר ועל תהלים.

חסידות: ספרים חדשים ומהדורת חדשות לספרים נודעים. מתלמידי הבעש"ט ועד צדיקי ומשפיעי זמנינו. (חבילות אור לישרים, ותוספת הספרים של עוז והדר, כוללות מגון עצום של ספרי חסידות במהדורות חדשות ומבוארות, כמו"כ אסופת ספרי הספריה הלאומית העולים בעדכון זה, כוללת אוסף נדיר של דפוסים ראשונים של מיטב ספרי החסידות, המבקש ימצא את רשימת הספרים ברשימות המפורטות של המכונים הנזכרים ושל הספה"ל).

דפוסים ראשונים ומהדורות חדשות, עובדות והנהגות: בין היתר: באר מים חיים מהדו"ח ד"כ; ליקוטי מוהר"ן עם פאר הליקוטים ד"כ נוספים; בית אבות לרנ"ה מלכוביץ מכת"י; ייטב פנים מועדים מהדו"ח ג"כ; דברי דוד לרד"מ מטשורקוב מהדו"ח; בסתר רעם מתורת בית ווארקי; חיים מאירים מאת רח"א ממיקליוב; דודאים של משה מרד"מ שפירא מגוואדזיטץ סד"ג; שופרא דיעקב לר"י פרלוב מנובומינסק; תהלים עם מילין שפירין מאת צדיקי מונקאטש מצדיקים ומשפיעים בני זמנינו: עבודת עבודה לרמ"פ לאווי מטאש י"א כרכים; שפתי חן הקדמות לספרי חסידות מאת ר"ש קרויס ורח"צ מנדלוביץ ז"כ; דברי מנחם מר"מ מסטרופקוב מהדו"ח; ברך משה עה"ת ומועדים לר"מ טייטלבוים מסאטמר מהדו"ח; משנה צרופה קנין תורה, דורשי ה', שיחות והדרכות מרמ"י הגר מוויזניץ ב"כ; הזיו לך מר' חזקיהו סנדר ארלנגר; אוצר גליון ד"ת סטוטשין ד"כ נוספים; נועם שיח מר"ז הורביץ תורה ומועדים ד"כ; מאמרי אורייתא לרח"ש טאוב מודז'יץ ב"כ; נועם אמרים לרי"ד טייטלבוים מסאסוב ז"כ; עוד ג"כ מרי"מ מורגנשטרן; הדעה והדבור לר"ד קאהן מתולדות אהרן למעלה ממאה קונטרסים; רא"צ קלוגר י"כ נוספים; עברא דדשא מר"ש אלתר ג"כ נוספים; כעשרים כרכים נוספים מבעל 'בלבבי משכן אבנה'. לקט עובדות והנהגות, הליכות והלכות דברי ימי החסידות, קהילות ואישים: בין פשיסחא ללובלין מאת רצ"מ רבינוביץ; תפארת ישראל עם עטרת תפארת על צדיקי בית אלכסנדר ב"כ; הליכות הישועות משה, ח"ד; ספרי ר"א הויזמן ובנו רישא"מ על חסידות קרלין: פרי ישע אהרן ח"ב, חסידי קרלין בירושלים, ב"כ (וכן ספרו תולדות מעשה רקח). טשערנוביל ובנותיה: שני אלבומים: מי יראנו טוב ואדמור"י מלכות בית טשערנאביל ב"כ. בעלזא: חוברות אור הצפון י"ב חוברות חדשות; עתיקות ה' חוברות; טהורים ירשוה הליכות ומנהגי ש"ק ופתורא דמלכא עניני סעודה. מושיען של ישראל, על ר"י טייטלבוים בעל דברי יואל ז"כ; נחלי אמונה סלאנים ד' חוברות חדשות; הליכות חיים על בעל דברי יציב מקלויזנבורג ב"כ חדשים ומחודשים, סדר היום ומועדים וזמנים. גור: הליכות הרועים, לקט דברי הלכה ומנהג מאדמו"רי גור מאת ר"מ ראנד; יגדיל תורה מאת רמ"מ לודמיר ורא"מ מרקסון מועדים ה"כ; ראש גולת אריאל על האמ"א מאת רא"מ סגל ב"כ; ואמונתך בלילות, מזכרונות ר"מ שיינפלד על פולין בתפארתה. מעשיהם של צדיקים, משיחות רא"י קאהן מתו"א; פאר יוסף, צדיקי בית קוסון; ר"י אלפסי, ממלכת החכמה, בית ראפשיץ דז'יקוב. קבצי סיפורי חסידים ומחקר בההדרת ר"ג נגאל: סיפורים נוראים, תפארת מהרא"ל, מנהיג ועדה, מלקטי הסיפור החסידי.

תורת הישיבות הק', ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ. ביניהם:
ואלו מאשר נ"ע: חידושי ר"ח הלוי עם מורשת הגר"ח ח"א; קובץ שיעורים מהדו"ח ומוערות למסכתות כתובות פסחים ביצה; שיעורי מקדש דוד על ב"ב; חזו"א, מהודות מוערות: 'עיונים וביאורים' עמ"ס עירובין ב"כ, 'אבינה במחזה' עמ"ס נגעים ופרה ב"כ; משאת משה עמ"ס ב"מ לר"מ חברוני* קונטרסי שיעורים לרי"ז גוסטמאן ב"כ נוספים עמ"ס כתובות ויבמות, נתיבות מרדכי לר"מ גיפטר ב"כ נוספים עמ"ס כתובות וב"ב א; ברכת הלוי לר"י דז'מיטרובסקי ד"כ; רשימות שיעורים עמ"ס קידושין לרי"ד סולוויצ'יק מבוסטון; מנחת שלמה ע"ס הש"ס לרש"ז אויערבך ט"ו כרכים חדשים ומחודשים; דרכי שמואל לר"ש אויערבך, עמ"ס ר"ה ומגילה; ברכת שמעון לר"ש בעדני עמ"ס כתובות; הערות וביאורים עמ"ס יבמות מרי"ג אדלשטיין ועוד שיעורי הגרי"ג, ד"כ; דבר שמואל לר"ש אליעזרוב ב"כ נוספים; משכנות אפרים לר"א בורודיאנסקי עמ"ס יבמות; הר שפר עמ"ס כלים מאת ר"מ שפירא; שיעורי ר"א ליכטנשטיין ג"כ; חידושי רבנו ברוך שמעון (סלומון); אמרי שפר לרנ"א פרידלר ח"א. ואלה מהחיים עמנו לאוי"ט, ספרי מר"מ הערות וציונים: אהל תורה י"ג כרכים, מר"מ והערות מישיבת אור אלחנן; דבר יעקב לר"י שטיינהוז ה"כ נוספים חדשים ומחודשים: כתובות, ב"ב א, ב"ב ב, ב"מ א, פסחים; ספרי ר"א גינזבורג מארה"ב ה"כ נוספים; שיעורי רב"ש דויטש עמ"ס ב"מ; דרך ים ו"כ נוספים; בית אוצר השיעורים לר"מ קופמן ה"כ נוספים; שלמי יוסף שע"י כולל פוניבז עמ"ס חגיגה; מיקבץ עניינים לרב"צ בורודיאנסקי עמ"ס ב"ק; שיעורי מסכתות מר"י דיוויד מפחד יצחק; שמועות חיים עמ"ס יומא מהדו"ח ד"כ; קומץ הארי עמ"ס פסחים; ד' ספרים מר"מ לוריא חדשים ומחודשים; הדרת קודש על ר"מ מעה"ק לרא"ח לרנר ב"כ; קבצי אהלי שביעית ואהלי טהרות ה"כ; רווחא שמעתא עמ"ס מנחות ובכורות לר"י סולוויצ'יק; עמודי הוד לר"ע קליין על לולב הגזול; לקט שיעורי ר"י סלבודקה ט"כ; ל"ב ספרים חדשים ומחודשים מר"מ רוזמרין; דרכי ברוך לרב"מ קמפה י"ג כרכים נוספים; שיח יהודה לרי"א רפפורט י"ד כרכים חדשים. ספרים ע"ס פרשיות התורה: קובץ פרשיות לר"א ווסרמן ב"כ; תורת בריסק מאת רש"י מלר ח"א; מנחת אשר ט"ז כרכים חדשים ומחודשים מר"א וויס (כולל ספרים ע"ס סוגיות ושיחות); ע"ס פרשיות התורה וסוגיות; שלמים מציון לרב"צ פלמן ב"כ; דרכי שלום לר"ש שכטר ג"כ; חשב האפוד לרא"ד פאל עה"ת ג"כ; אמרי יעקב לר"י סטפנסקי. ועוד רבים לא יכילם הגליון.

מחשבה ודעת חכמה ומוסר: ילקוט מאמרים מר"א ווסרמן; סוד המוסר, מכתב מאליהו לקורא בן זמנינו מר"א כרמל; משכיל לשלמה לר"ש קרליבך ד"כ; י"א כרכים קובץ שיחות ונועם המוסר מרנ"מ ווכטפויגל מליקווד; ממזרח שמש מר"י לוונשטיין ב"כ קובץ שיחות מוסר מר"ג ליבמן ב"כ; אמרי ישראל לרמ"ח סלומון; חמד שמחה רא"ש שוסטל; יראה ודעת לרי"ז סגל ממנצ'סטר; מתנת עני מר"ש וולבה ג"כ; לתתך עליון מרח"ש רוזנטל, תורת בעלי המוסר ע"ס התורה ה"כ; זה השער על משלי מאת ר"מ שפירא.

ספרי הראי"ה קוק ותלמידיו, פרשנות וספרים חדשים: ספרי הראי"ה מבוארים בידי ר"ז סולטנוביץ: מידות הראי"ה, זרעונים, אורות התשובה, אורות ישראל ו"כ; באר ראי עיונים ע"ס התורה ע"פ הראי"ה ה"כ; קול הנבואה לר"ד כהן מהדו"ח; טללי חיים ט"ו חלקים מר"ח כהן; בינה לעיתים לר"ז סולטונוביץ ג"כ; לשעה ולדורות קדושה ומלכות מאת ר"י פילבר ב"כ. (ראו עוד אב בחכמה-כרם הראי"ה, גנזים מכ"י הראי"ה).

תולדות חכמי ישראל, מסורות וזכרונות וספרי קהילות: מעגל טוב לחיד"א מהדו"ח מהדורת רד"א מנדלבוים; מהרש"ל וספרו יש"ש מאת ר"מ רפלד; זכרונות ומסורות על החת"ס מאת רב"ש המבורגר מהדו"ח; אלף דור תולדות ישראל בימי בית ראשון ושני ד"כ; קורות בתינו על קהילת שטאמפי ורבניה; רבי משה זאקס וספר השליחות שלו; מאת ר"מ פרידמן; הסטייפלער, מאת נכדו רמ"ז ברזם ורד"צ אליאך; ר' זלמן בריזל; נדר בשנחאי סיפורו של ר"ש בורנשטיין וישיבת מיר במזרח; וזאת ליהודה על ר"י צדקה מאת ר"א סורסקי; מרן החזו"א מאת רמ"מ פלאטו; מאיר לדורות תולדותיו ופעליו של רי"מ לוין ב"כ; חזון חיים על ר"ח קרייזווירט; ספרי רח"ש רוזנטל: שר התורה על הרב מטשעבין, הרב הדומה למלאך על רב"ב ליבוביץ מקמניץ; ספרי רש"י מלר: רבן של כל בני הגולה על ר"ח מבריסק ב"כ; אחרון לדור דעה על רמ"ד סולוויצ'יק; דחזיתיה לרבי מאיר על ר"מ סולוויצ'יק ב"כ; לדמותו של מחנך על ר"מ טורק; חברון שלנו מאת אביבה נאמן על משפ' יפה וצאצאיה; משפחת מנדלבוים לדורותיה מאת ר"ש מנדלבוים; האיש על החומה על רי"ח זוננפלד ב"כ מהדו"ח; י"ז כרכים נוספים של ספרי יזכור לקהילות ישראל שחרבו באירופה; רבינו הגדול אמרו, עובדות מפי רי"ט וויס מירושלים; קטלוגים וביבליוגרפיה: קטלוג האינקונבולים העבריים מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה מאת ש' יקירסון ב"כ; רשימות ספרים של ר"ל שווגר; קבצי המודיע של ר"ר מרגליות (בחבילת אהב"ש ספרו תולדות אדם במהדו"ח).

ועוד מגוון ספרים ממקצועות שונים, כך למשל אסופת ספרים בנושא חינוך והדרכה: חינוך יהודי, אסופת מאמרים מאת רש"ר הירש; עצות והדרכות ממרן הקה"י מאת ר"י גרינוולד ב"כ; ספרי ר"מ גולדשטיין ר"י שערי יושר ג"כ; ספרי הרבנית נוישטאט ג"כ; פרקי חינוך מאת רמ"ש מירניק ועוד. ספרי תפילה שירה ופיוט: אוצר תפילות ישראל מאת ר"נ כהנא ג"כ, אסופה של תפילות מספרי יראים וספרי תחינות, אעירה שחר מאת ר"ר שושנה, שירת הבקשות מבוארת ח"ג; סידור אר"י, נסיון שחזור נוסח אר"י העולה מן הגניזה; ספרים על המועדים בהלכה ובאגדה: הגיוני הלכה מאת ר"י מירסקי ג"כ; מחקר תורני: מסורת התורה שבע"פ מאת רש"ז הבלין ב"ח חדשים ועוד ספרים רבים ומגוונים לא יכילם הגליון.

מאספים כתבי עת ומחקר ישנים גם חדשים:
מן הגנזים מבית אהבת שלום ג"כ חדשים (זמין לכל); המאזנים (ארה"ב) ט"ו חוברות; מאסף הגרן ט"כ; התור, גליונות משמונה שנים; הדביר (הירושלמי) ט"כ (השלמת הסדרה); מחנים סדרה ראשונה נ"ז גליונות; הפלס, שבועון יהדות התורה י"ז חוברות; טורי ישורון ל"ה חוברות; טללי אורות י"ב כרכים. ועוד עדכון חוברות וכת"ע המצויים באוצר: ישורון, מוריה, בית אהרן וישראל, עץ חיים, אור תורה, המעיין, אור ישראל (מונסי), הליכות שדה, אסיא, מנורה בדרום, אמונת עיתך; פעלים לתורה, קשר איתן; דורות מוסף העדה, אבקת רוכל, אספקלריא, דברי חפץ, ירחון האוצר ועוד.​
משוש תבל?...
 
חלק עליון