צחצוח שיניים במברשת בשבת

הושע

New member
רציתי לדעת בבקשה אם יש היתר לצחצח שיניים בשבת במי פה עם מברשת.
הנידון: אף דיש לו בית אחיזה, מ"מ הוא פסיק רישיה שיסחט, ולדעת רש"י והרמב"ם היכא דהוא פ"ר, לא נאמר היתר דבית אחיזה, וכן יש להוסיף דנח לו במים היוצאים בין השערות שיהיה לו קל ונעים לצחצח את השיניים, וא"כ לא שייך להתיר מדין פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן וכדו' [וכן מבואר במילואים ביביע אומר ח"ד סי' ל' במה שהשיב על דברי השרידי אש שכתב להתיר כיון דאזיל לאיבוד וז"ל "יד הדוחה נטויה דהכא כיון שנסחט לתוך פיו ושיניו בעת השפשוף ניח"ל בהכי להרבות הקצף היטב והו"ל כמפרק תולדה דדש. ואכמ"ל", וקצת צ"ב דבתשו' שם הרב כתב להתיר מדין פ"ר דלא ניחא ליה.
.
 
ב"ה
שלום וברכה,
עיין בשו"ת יביע אומר ח"ד חאו"ח סי' ל אות יט, שהתיר מטעם ס"ס, שמא הלכה כמ"ד פסיק רישיה בדרבנן מותר אפילו דניחא ליה, ואת"ל כמ"ד שאסור משום דניחא ליה, וכמו שאנו נוקטים להלכה, שמא כמ"ד שאין סחיטה בשיער, לפי שאינו בולע, וה"נ במברשת. והוסיף שם, דכ"ש שהסחיטה במברשת דרך שימושה הוי סחיטה כלאחר יד, וא"כ בודאי שיש להקל בשופי ע"י הס"ס הנ"ל, ע"ש.

ולפ"ז הוא הדין והוא הטעם לצחצח שיניים במברשת בשבת עם מי פה, שיש להתיר מאותם טעמים.

בברכה רבה
 
על מה שהשיב הרה"ג הרב שמעון ללוש, רציתי לדעת א. מדוע חשיב כלאחר יד, דהרי זה הדרך סחיטה בדבר זה.
וכן רציתי לדעת בבקשה בענין הס"ס הנ"ל, דהרי בכמה דוכתי חזינן דלא הסתפק השו"ע בהיתר הס"ס להקל וכגון בדין הברזא דיש להקל אף לתוך כלי, מדין הערוך, ועוד ספק מדין הברזא, ואפ"ה לא סמך להתיר, אלא באיבוד נמי
 
חלק עליון