ציור של רשב"י

0051488_-1885-.jpg

ציור "דיוקנו" של רבי שמעון בר יוחאי - וורשה תרמ"ה | 1885 - כנראה הראשונה שיצאה בדפוס​

דף מודפס בתוך מסגרת עם ציור שייחסו אותו כדמות דיוקנו של רבי שמעון בר יוחאי, מתחת לציור הכיתוב: "הא לכם מטמון יקר הנמצא בבית אוצר הספרים (ביבלאטיק) בפאריז, ה"ה תמונת התנא הקדוש האלקי ר' שמעון בן יוחאי ז"ל, אשר חי בשנת ג"א תתפ"א לב"ע, ומקובל ביד רבני קשישי שהיא אמתית". נדפסה בוורשא בשנת תרמ"ה | 1885, ככל הנראה מדובר בהדפסה ראשונה של ציור זה כפי שהוא מקובל היום. קרעים בעיקר בפינות, כתמים שונים. סימני קיפול עם קרעים. מסגרת חדשה לא נבדק מחוץ למסגרת.
 
עוד עיין בשו"ת ברכת יהודה לג"ר יהודה ברכה שליט"א (ח"ג יו"ד סי' ב) שדן אודות תמונתו של רבי חיים פלאג'י הידועה, וגם אודות תמונתו של הבן איש חי, ע"ש.
 
שייך להעלות?
[אגב לגבי מה שכתבת בעבר על ענין הקולה של הערבים שתלוי במחלוקת השו''ע והרמ''א ביו''ד סי' קח אי לקנות הוי לכתחילה עי' בהוראה ברורה שם שעיקר המחלוקת אינה אלא לגבי ריחא מילתא ולא לגבי שאר ענינים ולפ''ז בנד''ד שרי ע''ש ודו''ק [איני בתוך הסוגיה ורק כמראה מקום]
 
האם הרמב"ם אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?
(כמובן, גם לסוברים שהתמונה הידועה הינה אמיתית, בוודאי התמונה בה נראה הרב ללא פאות בצידי הראש היא שינוי שנעשה ע"י גוי).

תמונה של האר"י ז"ל ראיתם פעם? תחשבו שוב...
http://notrikon.blogspot.com/2014/01/blog-post_29.html
את רבי יהודה הנשיא תמיד רציתם לראות? גם אני...
https://notrikon.blogspot.com/2015/06/blog-post_11.html


האם הרמ"ע מפאנו אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?
וראה ביבי"א ח"ט יו"ד סי' י' אות ד'.

האם הש"ך אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?

האם הבעל שם טוב אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?

האם ר' יהונתן אייבשיץ אכן היה נראה כפי הציור המפורסם

האם הגאון מווילנא אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?
[אולי מכאן מוכח שסובר שהציור אמיתי. וצ"ע]
- פה ניתן לראות כמה סגנונות שונים של הציור. (ופה רואים שהציור ששם צוייר כ-100 שנה אחר פטירתו).

האם החיד"א אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?
ומעניין לראות משהו נחמד כאן

האם ר' נחמן מברסלב אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?
ואמנם נראה שיש ב' ציורים. האחד שפורסם שנמצא במקום כלשהוא והובא כאן ולכאו' זה אינו, והשני צוייר ע"פ חלום כמובא כאן.

האם בעל התניא אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?

האם החתם סופר אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?

האם ר' חיים פלאג'י אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?

האם הבן איש חי אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?
[לכאו' הוי סתירה בדבריו אם התמונה היא אכן הבן איש חי, ואולי ברישא כוונתו היתה שהוא דובר אמת שזו היא התמונה האמיתית... וראה עוד כאן]

האם החפץ חיים אכן היה נראה כפי הציור המפורסם?
וכן יש עדויות של אנשים שראו את החפץ חיים וסיפרו כי כך היה נראה.

🪶🖌️🪶

אלו הרבנים שלא הצלחתי למצוא דיון בנושא מקור תמונותיהם, אך זה מה שמצאתי:
רש"י

לא מצאתי לע"ע דיון בנושא. (למרות שלפי הנ"ל נראה פשוט שהוא אינו...)
רי"ף
רא"ש
לא מצאתי לע"ע דיון בנושא. (כנ"ל)
בעל הטורים
לא מצאתי לע"ע דיון בנושא. (כנ"ל)
בית יוסף
רמ"א
לא מצאתי לע"ע דיון בנושא.
ט"ז
רמב"ן
לא מצאתי לע"ע דיון בנושא.
ספורנו
אברבנאל
מלבי"ם
אביר יעקב
ידוע שבתו ציירה אותו נגד רצונו וכו', אך אינני מוצא כעת את המקור לסיפור זה. 

קבצים מצורפים

  • תמונות של רבנים - מתוך מוסף שבת קודש תשמז.PDF
    1.2 MB · צפיות: 3
  • Israel21_Leon.pdf
    257.7 KB · צפיות: 2
חלק עליון